Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Odpowiedzialność karna sędziów wydających w okresie stanu wojennego niesprawiedliwe wyroki, skazujące działaczy opozycji demokratycznej – prezentacja stanowiska zastępcy prokuratora generalnego, dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej prok. Andrzeja Pozorskiego przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN – 19 września 2023 r. godz. 14.00

Jutro, 19 września 2023 r. o godz. 14.00 w sali A budynku Sądu Najwyższego (plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa) odbędzie się posiedzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w pełnym składzie, przedmiotem którego będzie rozstrzygnięcie zagadnień prawnych, mających fundamentalne znaczenie dla możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów wydających w okresie stanu wojennego niesprawiedliwe wyroki, skazujące działaczy opozycji demokratycznej.

Potrzebę rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych w tym zakresie dostrzegł skład trzech sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, rozpoznający zażalenie sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku na uchwałę zezwalającą na pociągniecie go do odpowiedzialności karnej.

Sąd Najwyższy przedstawił zagadnienia prawne składowi siedmiu sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, następnie skład siedmiu sędziów, z uwagi na znaczenie dla praktyki sądowej oraz powagę występujących wątpliwości, przedstawił te zagadnienia do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Przedmiotem rozstrzygnięcia Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego będą następujące zagadnienia prawne:

  1. czy przepisy ustaw Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o ustroju sądów wojskowych i ustawy o Sądzie Najwyższym, stanowiące, że nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego okoliczność, iż orzeczenie sądowe wydane z udziałem danego sędziego było wynikiem błędu w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego lub oceny dowodów, mogą mieć wpływ na ocenę, czy wydając niesprawiedliwy wyrok skazujący sędzia ten popełnił przestępstwo polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności pokrzywdzonego lub przekroczenia uprawnień na jego szkodę;
  2. czy w sytuacji, gdy zachowanie sędziego, polegające na wydaniu niesprawiedliwego wyroku skazującego zakwalifikowano jako zbrodnię przeciwko ludzkości, konieczne jest dokonanie analizy wszystkich wyroków wydanych przez tego sędziego w okresie stanu wojennego, czy też wystarczające jest wykazanie bezprawności jednego tylko wyroku;
  3. czy przepis art. 108 § 1 Kodeksu postępowania karnego (art. 95 § 1 k.p.k. z 1969 r.) statuujący bezwzględną zasadę tajemnicy narady nad orzeczeniem, umożliwia zwolnienie sędziego od tajemnicy narady sędziowskiej i przebiegu glosowania i przesłuchania go na tą okoliczność w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Stanowisko w przedmiocie przedstawionych powyżej zagadnień prawnych będzie prezentował przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN zastępca prokuratora generalnego, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej prok. Andrzej Pozorski.

Podjęta w niniejszej sprawie uchwała będzie miała rozstrzygające znaczenie dla praktyki sądowej, bowiem uchwały całej izby Sądu Najwyższego z chwilą ich podjęcia, uzyskują moc zasad prawnych i są wiążące dla innych składów Sądu Najwyższego.

 

WOKANDA

 

spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym

Izba Odpowiedzialności Zawodowej na dzień 19 września 2023 r.

 

Przewodniczący – Prezes SN Wiesław Kozielewicz

Sędziowie: SSN Tomasz Demendecki, SSN Marek Dobrowolski, SSN Paweł

Grzegorczyk, SSN Zbigniew Korzeniowski, SSN Marek Motuk, SSN Marek

Siwek, SSN Barbara Skoczkowska, SSN Krzysztof Staryk, SSN Maria Szczepaniec, SSN Paweł Wojciechowski

 sala A

 

Lp

Sygnatura akt

Imiona i nazwiska przedmiot sprawy

Sędzia sprawozdawca

Godzina, rodzaj posiedzenia i uwagi

1.

II ZZP 2/22

sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku E. M.

 

rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w sprawie II ZIZ 23/22

 

SSN Tomasz

Demendecki SSN Marek Siwek(współspr

.)

14:00

 

posiedzenie

 

Kontakt dla mediów:

Rzecznik Prasowy – Dyrektor Biura:
dr Rafał Leśkiewicz
tel. 602 322 362
rzecznik@ipn.gov.pl

 

do góry