Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wobec ataku medialnego na pracownika IPN dr. Tomasza Domańskiego

Barbara Niedzielko
Data publikacji 27.04.2020

Instytut Pamięci Narodowej w swoich działaniach kieruje się zasadą wolności badań naukowych, podkreślając wymogi rzetelności naukowej, oparte na poszanowaniu źródeł oraz ich wykorzystaniu w zgodzie z zasadami warsztatu historyka-naukowca. Przyjęte w świecie naukowym procedury recenzyjne opublikowanych opracowań są narzędziem służącym właśnie ochronie wolności i poziomu merytorycznego badań naukowych. Publikowanie naukowych recenzji i artykułów recenzyjnych, utrzymanych w tonie polemiki źródłowej, opartej na szacunku dla świadectw opisywanej epoki, jest jednym z fundamentów poszukiwania prawdy i promowania wysokich standardów badawczych.

Pracownicy Instytutu zawsze mieli świadomość, że w wolnym świecie wskazywanie potknięć, uchybień warsztatowych, niedopatrzeń czy wreszcie świadomych manipulacji niektórych autorów, aspirujących do miana badaczy dziejów, może się spotkać z wybuchami agresji czy wystąpieniami publicystycznymi odległymi od zasad merytorycznej polemiki naukowej. 

Po raz kolejny obiektem takiego ataku jest dr Tomasz Domański, który podjął się analizy źródłowej sposobu wykorzystania świadectw epoki m.in. przez prof. Jana Grabowskiego. O jakości pracy naukowej dr. Domańskiego najlepiej świadczy opublikowany przez niego materiał Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”, z którym czytelnicy mogą zapoznać w Internecie pod adresem: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/65746,Korekta-obrazu-Refleksje-zrodloznawcze-wokol-ksiazki-Dalej-jest-noc-Losy-Zydow-w.html i zestawić treść z recenzowaną publikacją.

Sam fakt, że dr Domański podjął trud merytorycznej analizy źródłowej publikacji, której współredaktorem i autorem jednej z części jest prof. Grabowski, niejednokrotnie spotykał się z jego agresją, daleką od zasad rzetelności i poszanowania prawdy, jakie powinny cechować dyskusję naukową. 

Po raz kolejny Jan Grabowski podjął atak 25 kwietnia 2020 roku w publikacji na portalu jewish.pl. Lektura tego tekstu najlepiej obnaża metody i poziom intelektualny tego typu publicystycznych przejawów agresji. Jest on dostępny pod adresem https://jewish.pl/pl/2020/04/25/nacjonalistyczna-ofensywa-na-temat-historii-zaglady/

Instytut stoi na stanowisku, że prawdziwy trud badawczy, oparty na szacunku dla materiału źródłowego, bez trudu przetrwa takie napaści.

The IPN’s statement in response to a media attack on Tomasz Domański Ph.D., a scholar from the Institute of National Remembrance

In its activities, the Institute of National Remembrance has always applied the principle of freedom of scientific research, emphasizing the requirements of historical reliability. This approach is based on respect for sources and their use in accordance with the standards of professional research. 

Universally accepted procedures for a scientific review of published studies ensure the freedom and appropriate level of scientific research.
Publishing scientific reviews and review articles in the form of source-based-polemic, with respect for the testimonies of the described era, is one of the foundations of the search for the truth and promoting high research standards.

The IPN’s scholars have always been aware that in the free world, pointing out mistakes, weak points of the adopted methodology, oversights, or finally conscious manipulations on the part of some authors, aspiring to be researchers of history, may trigger repeated outbreaks of aggression and journalistic commentaries which are far from the principles governing scientific disputes.

Once again, Tomasz Domański Ph.D. was attacked as a result of his source analysis of the way the testimonies of the era were interpreted, also in the works by Prof. J. Grabowski. The quality of Domański’s research is best evidenced by his work made accessible online at: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/65746,Korekta-obrazu-Refleksje-zrodloznawcze-wokol-ksiazki-Dalej-jest-noc-Losy-Zydow-w.html.

An analysis of the texts in question enables the readers to compare the scientific standards of both publications.  

The very fact that Tomasz Domański Ph.D. undertook the effort of a scientific analysis of the source publication, co-edited and co-authored by Prof. J. Grabowski, has repeatedly resulted in the latter’s aggression. Needless to say, such an approach is hardly in accordance with the principles of reliability and respect for the truth, which should characterize any scientific discussion.

Once again, Jan Grabowski formulated this type of attack on 25 April  2020, in a publication on jewish.pl portal. This text best illustrates the methods and intellectual level of such journalistic manifestations of aggression. It is available at: https://jewish.pl/pl/2020/04/25/nacjonalistyczna-ofensywa-na-temat-historii-zaglady/

The Institute of National Remembrance is of the opinion that genuine effort on the part of the researcher, based on respect towards the source material, will easily withstand this type of attack.

Réponse à une attaque médiatique contre un employé d'IPN, Dr Tomasz Domański

L'Institut de la mémoire nationale dans toutes ses activités est guidé et sera guidé par le principe de la liberté de la recherche scientifique, en insistant sur les exigences de fiabilité scientifique, le respect des sources et leur utilisation conformément à la méthodologie d’un historien-scientifique. Les principes universels des revues scientifiques servent précisément à protéger la liberté et le niveau de la recherche scientifique. La publication de revues scientifiques et d'articles de revue, sous la forme de la polémique au sujet des sources, basée sur le respect des témoignages de l'époque décrite, est l'un des fondements de la recherche de la vérité et de la promotion de normes de recherche de haute qualité.

Les employés de l'Institut ont toujours été conscients que dans le monde libre indiquer des erreurs, des fautes liées à la méthodologie, des omissions ou, enfin, des manipulations conscientes de certains auteurs, aspirant à être des chercheurs en histoire, peuvent provoquer des attaques répétées aussi bien que des interventions journalistiques éloignées des principes de la polémique scientifique.

Encore une fois, Dr Tomasz Domański, qui a effectué une analyse de sources sur la façon d'utiliser les témoignages de l'époque, entre autres par Prof. J. Grabowski, est devenu la cible d’une critique violente. La qualité du travail scientifique de Dr Domański est démontrée par son matériel publié en ligne à l'adresse suivante: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/65746,Korekta-obrazu-Refleksje-zrodloznawcze-wokol-ksiazki-Dalej-jest-noc-Losy-Zydow-w.html 
Le lecteur peut comparer le contenu avec les deux publications en question.

Pour avoir entrepris un effort d’analyse critique de la publication source dont le co-éditeur et à la fois l’auteur d'une partie est Prof. J. Grabowski, Dr Domański a souvent rencontré son agressivité, loin des principes de fiabilité et de respect de la vérité qui devraient caractériser la discussion scientifique.

Une fois de plus, Jan Grabowski a attaqué Dr Domański le 25 avril 2020 dans une publication sur jewish.pl. La lecture de ce texte illustre le mieux les méthodes et le niveau intellectuel de ce type de textes journalistiques. L’article est disponible à l’adresse suivante: https://jewish.pl/pl/2020/04/25/nacjonalistyczna-ofensywa-na-temat-historii-zaglady/

L'Institut est d'avis qu'un véritable effort de recherche, respectant l’étude des sources, survivra facilement à ce type d'attaque.

do góry