Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Konferencja naukowa „Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec w latach 1945-1949” – Poznań, 20 maja 2021

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań związanych z obecnością Polaków w Niemczech po zakończeniu II wojny światowej, wykorzystujących nie tylko najnowszą literaturę przedmiotu, ale przede wszystkim uwzględniających nowe nieznane dotąd źródła. Będzie to również okazja do kontynuowania badań rozpoczętych przed laty przez polskich badaczy, a także do rozpoczęcia nie podejmowanych dotąd problemów.

Podjęcie tego zagadnienia jest nie tylko próbą scharakteryzowania bogatego środowiska Polaków w strefach okupacyjnych Niemiec po II wojnie światowej jako całej społeczności, ale przede wszystkim częściowym wypełnieniem „luki” badawczej, która towarzyszy tej zbiorowości.

Program konferencji:

9:00–9:20 Powitanie uczestników konferencji: dyrektor dr hab. Rafał Reczek Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, dyrektor dr Justyna Schulz Instytut Zachodni w Poznaniu

9:20–10:40 Panel I „Rola Kościoła katolickiego w polskiej diasporze w Niemczech”

Prowadzący panel: prof. UAM dr hab. Konrad Białecki (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

9:20–9:40 ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej (Towarzystwo Chrystusowe w Poznaniu) „Chrystusowcy w Niemczech po II wojnie światowej”

9:40–10:00 ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie w Pile) „Posługa duszpasterska salezjanów w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec w latach 1945-1949”

10:00–10:20 ks. dr Michał Klakus (Institut Diocésain de Formation Pastorale, Toulon) „»Dziś wolni – meldujemy się z powrotem do ukochanej Armii Polskiej by w niej nadal wiernie służyć«. Biskup Gawlina a kapelani wojskowi z Dachau”

10:20–10:40 ks. dr hab. Damian Bednarski (Uniwersytet Śląski) „Biskup Józef Gawlina Ordynariuszem Polaków w Niemczech”

10:40–11:00 Dyskusja

 

 

11:00–12:20 Panel II „Dipisi”

Prowadzący panel: dr Łukasz Wolak.

11:00–11:20 dr Agnieszka Łakomy-Chłosta (Uniwersytet Śląski) „Wydawcy i wydawnictwa dla polskich displacedpersons w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec”

11:20–11:40 dr Paweł Sękowski (Uniwersytet Jagielloński) „Zarys akcji IRO wobec polskich dipisów i uchodźców w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec, 1947-1949”

11:40–12:00 dr Rafała Sierchuła (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu) „Podpułkownik Adama Misiaka w służbie Czerwonego Krzyża i Towarzystwa Pomocy Polakom”

12:00–12:20 dr Piotr Kubiak (Instytut Zachodni w Poznaniu) „Dipisi w pamiętnikach mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych w zbiorach Instytutu Zachodniego”

12:20 – 12:40 Dyskusja

 

 

13:00–14:40 Panel III „Polacy w mundurach”

Prowadzący panel: dr Rafała Sierchuła (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu)

13:00–13:20 prof. dr hab. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) „W Kompaniach Wartowniczych, dzieje żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ”

13:20–13:40 dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu) „Tajne przerzuty z okupowanej Polski do ośrodka wywiadowczego w Meppen na przykładzie Leona Kowalskiego (Alma)”

13:40–14:00 mgr Monika Mazanek-Wilczyńska (Deutsche Welle, TVP Historia) „Ostatnie wiadomości" w latach 1945-1947 jako odbicie stosunków USA - ZSRS na sytuację polskich żołnierzy w armii amerykańskiej w Niemczech po II wojnie światowej”

14:00–14:20 mgr Huber Kuberski (historyk ) „Zgrupowania Piechoty Polskiej (19 et 29 Groupementsd’InfanteriePolonaise) przy francuskiej 1 Armii podczas działań okupacyjnych w Badenii-Wirtembergii w 1945 roku”

14:20–14:40 dr Piotr Stanek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych) „Polski Ośrodek Wojskowy Lubeka”

14:40–15:00 Dyskusja

 

 

15:00–16:00 Panel IV „Polskie organizacje w Niemczech”

Prowadzący panel: dr Piotr Kubiak (Instytut Zachodni w Poznaniu)

15:00–15:20 dr Łukasz Wolak (historyk) „Reaktywacja i działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec w latach 1945-1949”

15:20–15:40 mgr Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych) „Koła byłej Armii Krajowej w Niemczech 1945–1949”

15:40–16:00 dr Marek Jedynak (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach) „Komisja Weryfikacyjna Armii Krajowej w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej Niemiec”

16:00–16:20 Dyskusja

16:20–16:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji przez jej organizatorów: dr Rafał Sierchuła i dr Łukasz Wolak

 

 

do góry