Nawigacja

Видання IPN укр

Życiorysy

Dr hab. Filip Musiał

Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie

  • Dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
    Dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie

Filip Musiał (ur. 1976), doktor habilitowany, prof. Ignatianum, historyk, politolog. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999) i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2000). Doktorat z nauk politycznych obronił w 2004 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację z historii uzyskał w 2011 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Od 2000 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie (w latach 2006–2012 kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej). Od listopada 2017 do stycznia 2018 r., równolegle ze sprawowaną funkcją dyrektora Oddziału IPN w Krakowie, pełnił obowiązki dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. Uczestniczył między innymi w ogólnopolskich projektach badawczych IPN: „Lista represjonowanych w PRL” (2000–2005); „Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej” (2004–2016); „Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956” (2005–2013); „Władze PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989” (2005–2013); w latach 2013–2016 był koordynatorem oddziałowego projektu badawczego „Władza i społeczeństwo w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej 1945–1989/1990”.

W latach 2005–2007 wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, prowadził także wykłady zlecone w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2007 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ignatianum w Krakowie (wcześniej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie). W 2013 r. decyzją Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum, przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego mianowany profesorem Ignatianum. W latach 2014–2018 prorektor ds. studenckich Akademii Ignatianum w Krakowie. Od 2007 r. członek Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji (wcześniej Instytutu Politologii), od 2011 r. członek Rady Wydziału Pedagogicznego. W latach 2010–2014 członek Rady Wydawniczej Akademii Ignatianum w Krakowie, w latach 2013–2014 rzecznik dyscypliny ds. studentów Akademii Ignatianum w Krakowie, w latach 2014–2018 członek Senatu Uczelni, od 2018 r. kierownik Katedry Historii Politycznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym.

Prowadzi badania nad historią polityczną „ludowej” Polski (1944–1989/1990), specjalizując się przede wszystkim w historii komunistycznego aparatu represji, dziejach opozycji i oporu oraz Kościoła katolickiego w PRL.

Zastępca redaktora naczelnego półrocznika naukowego „Zeszyty Historyczne WiN-u”, członek redakcji kwartalnika naukowego „Horyzonty Polityki”, redaktor popularnonaukowych serii „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL” i „Z archiwów II wojny światowej” oraz naukowych serii wydawniczych „Niezłomni”, „Normatywy aparatu represji”, „Zagadnienia źródłoznawcze”.

Wydał monografie: Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955) (2005), Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946–1955 (2005), Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989) (wyd. 1 – 2007; wyd. 2 – 2015) oraz zbiór studiów Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945–1989 (2010). Współautor, redaktor i współredaktor kilkudziesięciu książek – prac zbiorowych oraz monograficznych edycji źródeł.

Publikował m.in. w: „Aparacie Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, „Arcanach”, „Dziejach Najnowszych”, „Horyzontach Polityki”, „Horyzontach Wychowania”, „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, „Pamięci i Sprawiedliwości”, „Zeszytach Historycznych Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej”, „Zeszytach Historycznych WiN-u”, a także w: „Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej”, „Biuletynie Informacyjnym. Miesięczniku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, „Gazecie Polskiej”, „Gościu Niedzielnym”, „Naszym Dzienniku”, „Nowym Państwie”, „Pamięci.pl”, „Rzeczpospolitej” i „Tygodniku Powszechnym”. W latach 2002–2016 redagował cotygodniową kolumnę „Krakowski Oddział IPN i Dziennik Polski przypominają” w „Dzienniku Polskim”, a w latach 2010–2017 co miesiąc publikował artykuły w „Posłańcu Serca Jezusowego”. W latach 2009–2012 współredaktor kilkunastu dodatków historycznych IPN do prasy, publikowanych w „Gazecie Polskiej”, „Gościu Niedzielnym” i „Tygodniku Powszechnym”.

W latach 2002–2003 członek redakcji miesięcznika „Azymut”, ukazującego się jako dodatek do „Gościa Niedzielnego”. W latach 2006–2011 członek Kolegium Wydawniczego „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”, od 2012 członek Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”od 2017 r. członek Kolegium „Biuletynu IPN”.

Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju (sekcja: Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna) i Rady Muzeum Historii Polski, od 2016 członek Rady Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Rady Dyplomacji Historycznej przy MSZ, a w latach 2016–2018 Rady Narodowego Kongresu Nauki przy MNiSzW.

Współpracownik organizacji trzeciego sektora. Członek Towarzystwa Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie (w latach 2004–2016 członek Zarządu OMP), członek Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (w latach 2003–2010 członek Zarządu Głównego), członek Rady Fundacji Janusza Kurtyki. W latach 1999–2000 współpracownik Instytutu Tertio Millenio w Krakowie oraz Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Za aktywność związaną z badaniami i popularyzacją historii najnowszej odznaczony, w 2009 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem „Pro Memoria”. Odznaczony także medalami pamiątkowymi za działalność społeczną – medalem „WiN – 65-lecie” (2010) oraz Krzyżem „WiN 70-lecie” (2015).

Od 24 sierpnia 2016 dr hab. Filip Musiał pełni funkcję dyrektora Oddziału IPN w Krakowie.

Żonaty, ma troje dzieci.

do góry