Nawigacja

Видання IPN укр

Patronat Honorowy Prezesa IPN

Wnioski o udzielenie patronatu honorowego nad przedsięwzięciem

 

Wypełnij wniosek on-line

 

Zasady Patronatu Honorowego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i wyrażenia zgody na udział w komitecie honorowym.

 1. O Patronat Honorowy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej mogą się ubiegać osoby, organizacje i instytucje prowadzące działalność kulturalną, sportową, edukacyjną, naukową czy charytatywną, przyczyniające się do promocji postaw patriotycznych i obywatelskich.
 2. Prezes IPN nie obejmuje Patronatem i nie bierze udziału w komitecie honorowym między innymi w przedsięwzięciach związanych z:
 1. prowadzeniem działalności gospodarczej – komercyjnej, w której Organizator planuje osiągnięcie zysku;
 2. prowadzeniem działalności marketingowej, której organizowanie służy promocji produktów i usług;
 3. działalnością o charakterze lobbingowym.
 1. Prezes IPN nie obejmuje Patronatem działalności żadnego z Organizatorów, a jedynie konkretne przedsięwzięcia.
 2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Prezesa IPN lub innych członków kierownictwa IPN.
 3. Odmowa objęcia przedsięwzięcia Patronatem i wzięcia udziału w komitecie honorowym przez Prezesa IPN jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie służy od niej odwołanie.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy:
 1. zaszły istotne dla przedsięwzięcia okoliczności, o których Organizator nie poinformował IPN,
 2. Organizator naruszył postanowienia niniejszego regulaminu,
 3. przedsięwzięcie może negatywnie wpłynąć na wizerunek IPN – Prezes IPN może odebrać przyznany Patronat albo odmówić wzięcia udziału w komitecie honorowym.
 1. Prezes IPN nie obejmuje Patronatem wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP w związku ze sprawowaniem Patronatu Honorowego jako patroni jedyni i wyłączni.
 2. W celu uzyskania Patronatu albo zgody na wzięcie udziału w komitecie honorowym należy złożyć wniosek na prawidłowo wypełnionym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór, w formie elektronicznej, udostępnia się na stronie internetowej: ipn.gov.pl/patronat. Wzór podlega dostosowaniu do bieżących potrzeb.
 3. Wniosek należy dostarczyć nie później niż na 60 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia (decyduje data wpływu do IPN).
 4. Wniosek o przyznanie Patronatu albo udział w komitecie honorowym może zostać przekazany, w celu realizacji, Dyrektorowi Oddziału IPN zgodnie z właściwością miejscową przedsięwzięcia. Organizator, o przekazaniu wniosku Dyrektorowi Oddziału IPN, zostanie poinformowany w sposób przyjęty w dotychczasowej korespondencji. 
 5. Organizator, któremu Prezes IPN odebrał Patronat albo odmówił wzięcia udziału w komitecie honorowym, zobowiązany jest do bezzwłocznego zaprzestania korzystania z logo IPN, oraz informowania w jakiejkolwiek formie o przyznanym przez Prezesa IPN Patronacie albo udziale w komitecie honorowym.
 6. Organizator, którego przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem albo w którego komitecie honorowym brał udział Prezes IPN, zobowiązany jest do przesłania na wniosek Biura Prezesa IPN, na adres poczty elektronicznej patronaty@ipn.gov.pl, sprawozdania dotyczącego przedsięwzięcia objętego Patronatem, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 7. Wszelkie materiały – druki, materiały oraz strony internetowe, w których zostanie użyte logo Patronatu Prezesa IPN, podlegają obowiązkowej, uprzedniej weryfikacji - materiały do akceptacji przesyła się na adres patronaty@ipn.gov.pl.

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Logo do pobrania Patronatu Honorowego Prezesa IPN (do wykorzystania w materiałach graficznych .zip)

Sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym albo w którego Komitecie Honorowym brał udział Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o Patronat Honorowy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu albo wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym (RODO)

 

do góry