Nawigacja

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla nauczycieli

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu nawiązania kontaktu, w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną, w tym w celu konsultacji, modyfikacji istniejących lub tworzenia nowych materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz umożliwienia przekazywania ich drogą elektroniczną;
  2. w celach analitycznych związanych z działalnością edukacyjną prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej, mających na celu dostosowanie dostarczanych przez nas usług do konkretnych grup wiekowych oraz osób z poszczególnych regionów kraju.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażenia przez Panią/Pana zgoda), e (przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

do góry