Nawigacja

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla oferentów/kontrahentów (bez przetargu na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 PLN)

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. rozpoznania cen rynkowych i wyboru najkorzystniejszej oferty,

a w przypadku wyboru oferty i zakupu towaru/usługi w celu:

 1. rozliczenia rachunku/faktury,
 2. prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. w przypadku pkt. 1a:
 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej „RODO” (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadań w interesie publicznym),
 1. w przypadku pkt. 1 b, c także: ustawa o finansach publicznych; ustawa o rachunkowości; ustawa Ordynacja podatkowa; ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej; rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą pod adresem:
  ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z wyżej wymienionych przepisów szczególnych oraz  zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do podjęcia działań przed udzieleniem zamówienia lub w trakcie jego realizacji.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

do góry