Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Komunikat Biura Lustracyjnego IPN o działalności w 2022 roku

Anna Cisek
Data publikacji 13.01.2023

Biuro Lustracyjne IPN przedstawia informację o realizacji w 2022 roku zapisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Do zasobu oświadczeń lustracyjnych BL IPN wpłynęło łącznie 4576 nowych oświadczeń lustracyjnych.

W zakresie działalności BL IPN związanej z weryfikacją prawdziwości oświadczeń lustracyjnych w 2022 roku:

  • skierowano 208 wniosków o wszczęcie postępowań lustracyjnych z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości oświadczeń lustracyjnych, składanych przez osoby publiczne,
  • skierowano 9 stanowisk w sprawach autolustracyjnych, prowadzonych na postawie art. 20 ust. 5 ustawy lustracyjnej z 2006 roku,
  • wydano 15 672 zarządzenia o pozostawieniu spraw bez dalszego biegu wobec braku wątpliwości co do ich zgodności z prawdą lub z innych przyczyn,
  • w toku procedur weryfikujących prawdziwość oświadczeń lustracyjnych przesłuchano w charakterze świadków 757 osób,
  • w ramach toczących się przed sądami postępowań lustracyjnych, prokuratorzy pionu lustracyjnego odnotowali 617 dni wokandowych,
  • w roku 2022 zapadły 243 prawomocne orzeczenia sądowe w sprawach lustracyjnych (w blisko 75% spraw zapadały orzeczenia zgodne ze stanowiskiem procesowym prokuratora pionu lustracyjnego),
  • skierowano 35 apelacji i 14 zażaleń od orzeczeń sądów pierwszej instancji oraz 12 skarg kasacyjnych od orzeczeń sądów drugiej instancji.

Podkreślić należy, iż od dnia wejścia w życie ustawy lustracyjnej z 2006 roku zapadło ponad 1700 prawomocnych orzeczeń sądowych uznających, iż analizowane oświadczenia lustracyjne były niezgodne z prawdą w zakresie nie wykazania faktu pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego. W tych przypadkach osoby składające nieprawdziwe oświadczenia lustracyjne zostały mocą orzeczeń sądowych pozbawione pełnionych funkcji publicznych oraz orzekano wobec nich zakazy pełnienia takich funkcji w przyszłości na okres od 3 do 10 lat.

do góry