Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Adama Kota w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego Rady Miejskiej w Nowej Soli

W dniu 9.03.2012 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (sygnatura II K 98/11) orzekł, że Adam Kot złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Sąd orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 3 lat. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, Sąd orzekł zakaz pełnienia przez w/w funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami), na okres 3 lat. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Lustrowany Adam Kot złożył oświadczenie lustracyjne w dniu 31.12.2007 roku w związku z pełnieniem funkcji radnego Rady Miejskiej w Nowej Soli. Wskazał w nim, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa ani nie był ich tajnym współpracownikiem. W toku czynności weryfikujących oświadczenie lustracyjne ustalono, że Adam Kot był w latach 1986–1989 tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.


Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Poznaniu
prok. Anna Kraśnicka-Wilczyńska
 

do góry