Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku o umorzeniu śledztwa o sygnaturze S 77/09/Zn

S 77/09/Zn

Gdynia, dnia 14 grudnia 2011 roku

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2011 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. S 77/09/Zn, w sprawie:

 • 1) działania funkcjonariuszy państwa niemieckiego w dniu 3 października 1944 roku na obszarze okupowanym Rejencji Ciechanów, we wsi Bandysie, polegającego na aresztowaniu i przesiedleniu ludności cywilnej – około 120 mężczyzn i osadzeniu ich w obozie karnym w Działdowie, okrutnego i nieludzkiego ich traktowania, stworzenia wyniszczających warunków bytowych, a także dokonywaniu na części z nich zabójstw w okresie od 3 października 1944 roku do stycznia 1945 roku, a następnie osadzeniu większości więźniów w obozie koncentracyjnym Stutthof, przymuszaniu do świadczenia nieodpłatnej pracy w wyniszczających warunkach, okrutnego i nieludzkiego traktowania, a także dokonywaniu na nich zabójstw w okresie od listopada 1944 roku do maja 1945 roku, które to działanie naruszało prawo międzynarodowe w postaci art. 23 i 46 Konwencji IV Haskiej / Dz.U. 1927, nr 21, poz. 161/ i stanowiło zbrodnię przeciwko ludzkości, to jest o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 z późn. zm.) w zb. z art. 123 § 2 kk w zb. z art. 124 § 1 kk w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2007 r., nr 63, poz. 424 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
   
 • 2) dokonanego w nocy z 2 na 3 października 1944 roku we wsi Budy Charcibałda gmina Myszyniec przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego zabójstwa Stanisława Wiśniewskiego oraz partyzanta Stanisława Stefanowicza pseudonim „Nemo” – porucznika oddziału Armii Krajowej, dowódcy kompanii „Myszyniec”, to jest o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 z późn. zm.),
   
 • 3) dokonanego w miejscu i czasie jak w pkt. 2 przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego aresztowania Józefa Olendra, a następnie jego zabójstwa w nieznanych okolicznościach, to jest o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 z późn. zm.),
   
 • 4) dokonanego w dniu 3 lub 4 października 1944 roku w Myszyńcu przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego aresztowania Jadwigi Stefanowicz pseudonim „Jadzia” – łączniczki oddziału Armii Krajowej w Myszyńcu, osadzeniu jej w obozie w Działdowie, a następnie w obozie Ravensbrück, to jest o przestępstwo z art. 124 § 2 kk w zb. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2007 r., nr 63, poz. 424 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
   
 • 5) dokonanego w miejscu i czasie jak w punkcie 4 przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego aresztowania Marka Stefanowicza, a następnie osadzeniu go w obozie w Działdowie i Stutthofie, gdzie w wyniku stworzenia wyniszczających warunków, tortur, okrutnego i nieludzkiego traktowania zmarł w dniu 25 lub 27 marca 1945 roku, to jest o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 z późn. zm.) w zb. z art. 123 § 2 kk w zb. z art. 124 §1 kk w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2007 r., nr 63, poz. 424 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Śledztwo umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 kpk – wobec stwierdzenia, że postępowanie karne, co do tych samych czynów tych samych sprawców zostało prawomocnie zakończone, a także na podstawie art. 322 § 1 kpk – wobec nie wykrycia sprawców czynów – zbrodni nazistowskich.

Pouczenie: odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem dostępny jest dla stron w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku z siedzibą: 81–311 Gdynia, ul. Witomińska 19. Można go odebrać osobiście w terminie 7 dni od daty ogłoszenia w prasie lub złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia (art. 131 § 3 kpk). Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 kpk, art. 465 § 2 kpk).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione po upływie terminu jest bezskuteczne ( art. 122 § 1 i 2 kpk, art. 460 kpk ).
 

do góry