Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie Krzyża Wolności i Solidarności

Krzyż Wolności i Solidarności (KWiS) został ustanowiony ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz. U. nr. 155 poz. 1041)

Po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

1) byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub

2) prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

2. Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się również osobom, które w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na terytorium Polski ze względu na prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach mających taki cel:

1) zostały zabite,

2) doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

3) przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności,

4) zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej,

5) były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy,

6) zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.

Spełnienie, w sposób udokumentowany co najmniej jednego z powyższych warunków jest podstawą do wnioskowania o odznaczenie KWiS, o ile nie zachodzą okoliczności negatywne, wymienione w art. 15 a ust. 3.

Nie mają prawa do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności osoby:

1) które były pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm. 2)), chyba że przedłożą dowody, że przed 4 czerwca 1989 r., bez wiedzy przełożonych czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, albo

2) co do których w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nie lub przy ich udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nie w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy, o których mowa w pkt 1.”.

Wzór wniosku określony jest w załączniku do rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1102)., a jego druk pt. „Wniosek o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności” znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/akty-prawne-i-formularze-wnioskow oraz na stronie Kancelarii Sejmu RP

W art. 31 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Art. 31. 6 Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przedstawia Prezydentowi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub zamieszkałych stale za granicą — Prezes Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.”.

Z inicjatywą zgłoszenia określonej osoby do odznaczenia „Krzyżem Wolności i Solidarności” mają możliwość wystąpienia do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej właściwe organy samorządowe, organizacje społeczne i zawodowe.

Wstępnym, niezbędnym warunkiem podjęcia czynności składających się na procedurę przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o nadanie odznaczenia „Krzyż Wolności i Solidarności” przez IPN jest podpis osoby przedstawianej do odznaczenia pod tekstem: „Wyrażam zgodę na przedstawienie wniosku o odznaczenie mnie „Krzyżem Wolności i Solidarności” zgodnie z załącznikiem 2b do rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 30, poz. 152).

Następnie należy wypełnić rubryki od 1 do 13. W rubryce 15 podaje się spełnione przez wypełniającego wniosek warunki do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności wymienione w art. 15a ust. 1 i 2 w/w nowelizacji ustawy o orderach i odznaczeniach. Może to być jeden z warunków.

Rubryka nr 16 przeznaczona jest dla stowarzyszenia, związku zawodowego lub samorządu, występujących z inicjatywą zgłoszenia „Wniosku” do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Wypełnione wnioski należy przesłać do właściwego miejscowo oddziału IPN. Do wniosku można dołączyć kopię dokumentów potwierdzających dane, wymienione w rubryce 15.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

ul. Szewska 2, 20-086 Lublin

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

pl. Krasińskich 2/4/6/, 00-207 Warszawa 

do góry