Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Mariana Piegzę, byłego dyrektora szkoły w Świętochłowicach

Anna Cisek
Data publikacji 24.05.2023

Prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2023 r. o sygnaturze akt V K 160/23 uznano, iż Marian Piegza złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne o treści, iż nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa, podczas gdy materiał dowodowy zebrany w sprawie wykazał, iż wymieniony w latach 1984-1990 współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik o pseudonimie „Piotr”. W okresie współpracy z SB Marian Piegza był nauczycielem i zastępcą dyrektora w szkole podstawowej nr 8 w Świętochłowicach, natomiast przekazywane informacje dotyczyły nauczycieli i uczniów tej szkoły, osób zaangażowanych w organizację wyjazdów zagranicznych dla dzieci do Holandii i RFN, pracowników Urzędu Miasta i innych świętochłowickich szkół, a nawet pracowników Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracował we wcześniejszym okresie. Za przekazywane informacje TW „Piotr” był wynagradzany – zachowało się 14 odręcznie sporządzonych pokwitowań odbioru pieniędzy.

Sąd I instancji orzekł wobec Mariana Piegzy utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 „ustawy lustracyjnej” na okres 6 lat.

Katowice, 24 maja 2023 r.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
prokurator Andrzej Majcher

do góry