Nawigacja

Życiorysy

Prof. Leon Kieres

  • Prezes IPN Leon Kieres
    Prezes IPN Leon Kieres

Leon Kieres urodził się 26 maja 1948 r. w Kolonii Zielonej w Białostockiem. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1971 r. pracuje tam jako nauczyciel akademicki. W 1975 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1985 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1996 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. Jest autorem licznych publikacji i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego i prawa administracyjnego gospodarczego.
 
W latach 1980–2000 należał do NSZZ „Solidarność”. Brał udział w I Zjeździe „Solidarności” w Gdańsku w charakterze doradcy delegacji regionu Dolny Śląsk. Był ekspertem prawnym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej „Solidarności” Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1990 r. został radnym Rady Miejskiej Wrocławia i przewodniczącym Prezydium Sejmiku Samorządowego. Funkcje te sprawował przez dwie kadencje. Był także delegatem do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego i członkiem Prezydium, inicjatorem utworzenia w 1993 r. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W 1994 r. został powołany do Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Od 1998 r. jest radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w którym sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. W 1993 r. był współprzewodniczącym Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W 1997 r. został wybrany na senatora RP. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Brał także udział w pracach grup parlamentarnych: polsko-niemieckiej i polsko-ukraińskiej.

Od 1992 r. jako jeden z 12 delegatów reprezentował Polskę w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu. W latach 1998–2004 reprezentował Polskę w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

W dniu 8 czerwca 2000 r. został wybrany przez Sejm RP na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Stworzył Instytut od podstaw oraz powołał 11 Oddziałów w całej Polsce. Po upływie kadencji, która zakończyła się 30 czerwca 2005, kierował pracami IPN do momentu złożenia w dniu 29 grudnia 2005 ślubowania przez nowego prezesa, Janusza Kurtykę.

Powrócił do pracy w samorządzie terytorialnym, został radnym, a następnie Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat senatorski, został przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.

W 1996 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za czynny udział w reformowaniu struktur państwa od 1990 r. W 1998 r. otrzymał od Jana Pawła II Order św. Sylwestra. W 2002 r. za „zmaganie ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym” został uhonorowany przez ,,Tygodnik Powszechny” Medalem Św. Jerzego. W 2004 r. otrzymał z rąk abp. Józefa Życińskiego Medal „Lumen Mundi”, przyznawany za postawy zaangażowania społecznego. W tym samym roku „Gazeta Prawna” przyznała mu tytuł Prawnika Roku 2003. Od roku 2004 posiada tytuł doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. W 2009 został Honorowym Obywatelem Dolnego Śląska.

Jest żonaty. Ma syna i córkę.

do góry