Nawigacja

Видання IPN укр

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

nr 9 (2020)

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży

 • „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” nr 9 (2020)
  „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” nr 9 (2020)

SPIS TREŚCI

 • Od Redakcji

I. Studia

 • Janusz Kaliński
  Polityka władz Polski Ludowej wobec rolnictwa
  The policy of the People’s Poland authorities towards agriculture
 • Aneta Suchoń
  Prawne aspekty gospodarowania nieruchomościami rolnymi w Polsce w latach 1918–2020
  Legal aspects of agricultural real estate management in Poland in the years 1918–2020
 • Cecylia Leszczyńska
  Prezesi, dyrektorzy i urzędnicy: środowisko bankowe II Rzeczypospolitej i PRL
  Presidents, directors and officials: banking in the Second Republic of Poland and the Polish People’s Republic
 • Mikołaj Iwanow
  Losy ziemiaństwa polskiego w Białoruskiej Sowieckiej Republice Socjalistycznej na obszarze północno-wschodnim dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1921–1939
  The fate of the Polish gentry in the Byelorussian Soviet Socialist Republic in the northeastern area of the former eastern territories of the Republic of Poland in the years 1921–1939
 • Marcin Chorązki
  Krajobraz przemian społecznych w małopolskiej gminie Michałowice w latach 1918–1945
  The landscape of social changes in the Małopolska commune of Michałowice in the years 1918–1945
 • Maria Brodzka-Bestry
  Litewskie siedziby Zanów – Dukszty, Gierkany, Hryszkowszczyzna i Poniemuń. Postscriptum wspomnień Tomasza Zana i Heleny z Zanów Stankiewiczowej
  The Lithuanian seats of the Zan family: Dukszty, Gierkany, Hryszkowszczyzna and Poniemuń. Postscript to the memoirs of Tomasz Zan and Helena Stankiewicz née Zan
 • Teresa Bagińska-Żurawska
  Antoniny na Wołyniu – rozkwit i zagłada po rewolucji 1917 r.
  Antoniny in Volhynia – flourishing and annihilation after the revolution of 1917
 • Mikołaj Iwanow
  Rodzina Wysłouchów. Seweryn i inni
  The Wysłouch family. Seweryn Wysłouch and others
 • Michał Raczkowski
  Z dziejów dóbr ziemskich Szczytno na Kujawach wschodnich od XIX w. do 1945 r.
  From the history of Szczytno in eastern Kujawy, from the 19th century to 1945

II. Varia

 • Adam Radomyski
  Ocena warunków rozwoju systemu obrony powietrznej w Polsce w latach 1945–1970
  Assessment of the conditions for the development of air defence system in Poland in the years 1945–1970
 • Remigiusz Ławniczak
  Nastroje, postawy oraz stosunek mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego do władzy komunistycznej w 1945 r.
  Moods and attitudes of the inhabitants of Grudziądz and the Grudziądz district towards the Communist authorities in 1945
 • Krzysztof Sychowicz
  Kościół rzymskokatolicki w Polsce północno-wschodniej (województwo białostockie, łomżyńskie i suwalskie) a przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i prawne przełomu lat 1988–1989
  The Roman Catholic Church in north-eastern Poland (Białystok, Łomża and Suwałki voivodeships) and the political, socio-economic and legal changes at the turn of 1989
 • Patrycja Chełminiak
  Polska muzyka rockowa w „Nowej Wsi”
  The Polish rock music in ”Nowa Wieś”

III. Źródła

 • Marek Szajda
  Wpływ Organizacji Rozwoju Twórczości na żydowskie rolnictwo w powojennej Polsce na przykładzie sprawozdania dzierżoniowskiego oddziału ORT za lata 1947–1949

IV. Recenzje

 • Marcin Kruszyński
  Rec.: Anna Ambrochowicz-Gajownik, W cieniu Lazurowego Wybrzeża. Konsulat polski w Marsylii w latach 1919–1940, Warszawa 2019, 308 ss.
 • Martyna Grądzka-Rejak
  Rec.: „Wszystko nas dzieli, ale nic nie może rozdzielić”. Sylwia Chwedorczuk, Kowalska. Ta od Dąbrowskiej, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2020, 364 ss.
do góry