Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Wyniki Konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009

Komunikat komisji oceniającej prace nadesłane na Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego

W dniu 5 stycznia 2010 r. komisja konkursowa, powołana przez Prezesa IPN dr hab. Janusza Kurtykę oraz dyrektora Instytutu Historii PAN prof. dr hab. Adama Manikowskiego dokonała końcowej oceny prac nadesłanych na trzecią edycję konkursu dla autorów prac magisterskich i doktorskich dotyczących historii Polski w XX wieku. Komisja, działająca w składzie prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, prof. dr hab. Tomasz Szarota, doc. dr hab. Marek Kornat oraz dr hab. Antoni Dudek (sekretarz) uznała, że warunki wymienione w ogłoszeniu o konkursie spełnia czternaście prac magisterskich oraz cztery prace doktorskie. Po analizie prac oraz dyskusji komisja jednomyślnie postanowiła:

1. W kategorii prac magisterskich przyznać I nagrodę Pawłowi Sękowskiemu za pracę „Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949”; ponadto postanowiono przyznać dwie II nagrody dla: Magdaleny Heruday-Kiełczewskiej za pracę „Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 – styczeń 1982” oraz Kamila Dworaczka za pracę „Od śmierci Pyjasa po narodziny »Solidarności«. Działalność Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu”;

2. Komisja konkursowa przyznała też w kategorii prac magisterskich trzy wyróżnienia: dla Magdaleny Karwan za pracę „Powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” w Pabianicach 1980-1989”; dla Sebastiana Drabika za pracę „Elita polityczna wojewódzkiej organizacji partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie krakowskim w latach 1956-1975”; oraz dla Radosława Kurka za pracę „Dekada kariery politycznej Romana Romkowskiego 1944-1954”

3. W kategorii prac doktorskich komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody, natomiast wyróżnić dwie prace: „Tajne organizacje harcerstwa w Polsce w latach 1944-1956” autorstwa Ewy Rzeczkowskiej oraz „Relacje między paryską Kulturą a krajem 1947-1973” autorstwa Anny Cichockiej.

I nagrodą w kategorii prac magisterskich jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN oraz honorarium w wysokości 10 000 PLN (odpowiednio 5000 PLN w przypadku II nagrody). Prace wyróżnione w obu kategoriach mogą zostać opublikowane w całości lub w części. 

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w lutym 2010 roku.

do góry