Nawigacja

Akty oskarżenia

361. Akt oskarżenia przeciwko Marianowi O.

W dniu 27 lutego 2019 r. prokurator Oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko byłemu Komendantowi Komendy Wojewódzkiej MO w Krośnie, Marianowi O.

Marian O. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznej, wyczerpującej jednocześnie znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu,  w latach 1981–1988 w Krośnie, represji i innych poważnych prześladowań wobec Romualda M., który wyrażał zamiar utworzenia NSZZ ,,Solidarność” w Milicji Obywatelskiej. 

Działania Mariana O. polegały na przekroczeniu przysługujących mu uprawnień oraz złośliwym i  uporczywym naruszaniu praw pracowniczych pokrzywdzonego wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego, usiłowaniu nakłonienia go m.in. groźbą dyscyplinarnego zwolnienia ze służby do zaniechania tworzenia związku zawodowego w milicji, a gdy tego celu nie osiągnął, zwolnieniu dyscyplinarnym z pracy, cofnięciu pozwolenia na broń, nakłanianiu – poprzez podległych sobie funkcjonariuszy – Dyrekcji Zakładu Rolno-Przemysłowego „Iglopol” w Smolniku do zmiany stanowiska i miejsca pracy ww., a następnie zwolnienia go z tego zakładu pracy, wstrzymaniu wypłaty renty inwalidzkiej decyzją o utracie prawa do milicyjnej renty inwalidzkiej, ponadto na nakłanianiu do opuszczenia przyznanego mu mieszkania i w efekcie wydaniu decyzji o uchyleniu przydziału  tego lokalu mieszkalnego.

Czyny popełnione przez oskarżonego zostały opisane w art. 231 § 1 kk i 218 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016) i zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.

do góry