Nawigacja

Видання IPN укр

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 21(2023)

 • „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” nr 21 (2023)
  „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” nr 21 (2023)

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I STUDIA: RELACJE URZĘDU/SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA Z INNYMI INSTYTUCJAMI POLSKI „LUDOWEJ” I TAJNYMI SŁUŻBAMI PAŃSTW BLOKU SOWIECKIEGO

 • Witold Bagieński, Współpraca służb wywiadowczych PRL i Związku Sowieckiego jako element relacji dwustronnych KGB z MSW (1956–1990)
 • Aleksandra Sylburska, Współpraca resortów spraw wewnętrznych Polski i Węgier w epoce Edwarda Gierka (1970–1980) – wybrane aspekty w świetle dokumentów z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
 • Monika Komaniecka-Łyp, Współpraca Biura „B” MSW z jego odpowiednikami w służbach bezpieczeństwa bloku sowieckiego (przypadek ZSRS, NRD, CSRS i WRL). Metody pracy i „wymiana doświadczeń operacyjnych”
 • Paweł Miedziński, Relacje Biura Ochrony Rządu ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1975–1990. Zarys problemu
 • Piotr Borysiuk, Biuro „C” MSW a Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w latach 1976–1990. Wzajemne relacje i zależności
 • Adam Dziurok, Relacje prokuratur powszechnych z organami bezpieczeństwa w województwie śląskim w latach 1945–1947
 • Bogusław Tracz, Relacje Służby Bezpieczeństwa z Komitetem Wojewódzkim PZPR w Katowicach w związku z emigracją do Republiki Federalnej Niemiec w latach siedemdziesiątych XX wieku
 • Robert Klementowski, Koegzystencja – nadzór – rywalizacja. Aparat bezpieczeństwa wobec kadr zarządzających gospodarką w pierwszych trzech dekadach Polski Ludowej
 • Bartosz Kapuściak, Предложения о сотрудничестве органов военной контрразведки – próba zacieśnienia współpracy kontrwywiadu Sił Zbrojnych PRL z III Zarządem KGB w okresie kierowania Wojskową Służbą Wewnętrzną przez gen. bryg. Aleksandra Kokoszyna

ARTYKUŁY I STUDIA PORÓWNAWCZE: APARAT REPRESJI W INNYCH KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH I TOTALITARNYCH

 • Eszter Tóth, Zarys historii organizacyjnej wywiadu w strukturze aparatu bezpieczeństwa na Węgrzech 1945–1990
 • Josip Mihaljević, Researching the Yugoslav Secret Police in Croatia and Bosnia and Herzegovina: Sources, Historiography, Publicist Writing

ARTYKUŁY I STUDIA: VARIA

 • Arkadiusz Słabig, „…na straży honoru Polski”. Konspiracja w Puszczy Noteckiej jako przykład oporu wobec systemów totalitarnych
 • Paweł Wąs, „Proces siedemnastu” w Radomsku (7 maja 1946 roku) – najtragiczniejszy epizod działalności sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Janusz Kowalczyk, Pacyfikacje miejscowości województwa rzeszowskiego dokonane przez komunistyczny aparat represji w pierwszej połowie 1946 roku
 • Paweł Mazur, „Kogo będą chcieli wybrać, to wybiorą, czy my będziemy głosować, czy nie” – wybory do sejmu w 1952 roku w Nowej Hucie w świetle dokumentów partyjnych i materiałów Urzędu Bezpieczeństwa
 • Tomasz Krok, Studium agenta celnego na przykładzie działań inwigilacyjnych byłego oficera kontrwywiadu AK Juliusza Wilczura-Garzteckiego wobec kpt. Jerzego Lewszeckiego (część II)
 • Krzysztof Łagojda, Ksiądz pułkownik Antoni Łopaciński – lokalny antykomunista na usługach bezpieki
 • Patryk Pleskot, „Wyścig” po agenta. Kontakty służb specjalnych PRL w sprawie werbunku Zdzisława Rurarza (1953–1962)
 • Małgorzata Choma-Jusińska, Jan Kozłowski przed sądem PRL. Przyczynek do badań nad wykorzystaniem postępowania karnego jako narzędzia represji politycznych wobec działaczy opozycji w latach siedemdziesiątych
 • Zbigniew Bereszyński, Potencjał organizacyjno-kadrowy oraz ważniejsze kierunki działalności Służby Bezpieczeństwa w województwie opolskim w latach 1975–1990 (część II)
 • Rafał Olbert, Historia Andrzeja Markiewicza, najlepiej wynagradzanego agenta Biura Studiów SB

ARTYKUŁY I STUDIA: BIOGRAFIE

 • Marta Paszek, Julian Wilf (1903–?), sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku i szef Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach/Stalinogrodzie

MATERIAŁY I DOKUMENTY

 • Marcin Kasprzycki, „Między nami, esbekami”. Stosunki wśród funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Tarnowie na marginesie sprawy Czesława Gucika z 1971 roku

STAN BADAŃ I ARTYKUŁY RECENZYJNE

 • Mateusz Sokulski, Martin Previšić, Povijest Golog Otoka, Fraktura, Zagreb 2019, 634 s.
 • Cecylia Kuta, Cezary Łazarewicz, Na Szewskiej. Sprawa Stanisława Pyjasa, Czytelnik, Warszawa 2023, 416 s.

 

do góry