Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

„Sierp i młot nie będzie już straszył dzieci uczęszczających do szkoły” Demontaż obiektu gloryfikującego system totalitarny w miejscowości Stępocice (woj. świętokrzyskie)

Pracownicy techniczni krakowskiego oddziałuInstytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko NarodowiPolskiemu zdemontowali sierp i młot, które były umieszczone na pomniku przedSzkołą Podstawową w miejscowości Stępocice (woj. świętokrzyskie). Demontażodbył się za zgodą władz samorządowych gminy Działoszyce.

Obiekt został wybudowany w latach 70.Umieszczono na nim dużych rozmiarów symbol ideologii komunistycznej w postaciskrzyżowanego sierpa i młota oraz godło PRL. Inskrypcja na tablicy głosiła „cześći chwałę” partyzantów sowieckich i komunistycznych (co zgodnie z ówczesnąpraktyką podkreślono datami 1942-1945, odnoszącymi się do okresu funkcjonowaniakomunistycznej PPR i jej formacji zbrojnych pod okupacją niemiecką).

Demontażu obiektu dokonano przy pełnympoparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wniosek o usunięcie tablicy isymboli systemu komunistycznego oraz PRL jednomyślnie pozytywnie zaopiniowaływładze szkoły: Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.

Tego rodzaju obiekty to przykład zakłamywaniahistorii. Symbolika narzuconej Polsce ideologii komunistycznej, umieszczona wprzestrzeni publicznej, była formą promocji i zarazem pochwałą jednej zideologii totalitarnych. Gloryfikacja ideologii komunistycznej jest niezgodnaze sformułowanym w polskim prawie zakazem publicznego propagowania systemówtotalitarnych (art. 256 Kodeksu Karnego), a także z duchem artykułu 13Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zakazującegoistnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoichprogramach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu ikomunizmu.

W latach 1944–1945 na obszar ziemi krakowskieji kieleckiej ZSRR przerzucał grupy dywersyjne złożone z obywateli ZSRR, a takżeskładające się ze specjalnie wyselekcjonowanych obywateli polskich. Te ostatniebyły później klasyfikowane jako część komunistycznych oddziałów Armii Ludowej(również organizacyjnie, politycznie, finansowo oraz personalniepodporządkowanych władzom sowieckim) oraz wzmocnienie i uzupełnienie jużdziałających na tym obszarze oddziałów i struktur konspiracji, realizującychpolecenia władz państwowych i partyjnych ZSRR. Zachowane dokumenty sowieckie wsposób jednoznaczny pokazują, że ich celem była nie tylko walka z Niemcami, aletakże gromadzenie szczegółowych informacji wywiadowczych na temat żołnierzy istruktur Armii Krajowej oraz urzędników i struktur Polskiego PaństwaPodziemnego – w dokumentach tych często nazywanych „polsko-londyńską agenturą”,„grupami białopolaków”, itp. Działania te miały być przygotowaniem do operacjirepresyjnych, planowanych na okres po wejściu na te tereny Armii Czerwonej,oraz wstępem do pełnej likwidacji struktur cywilnych i wojskowych PolskiegoPaństwa Podziemnego, działających w imieniu prawowitych władz RzeczypospolitejPolskiej.

 

 

do góry