Nawigacja

Видання IPN укр

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na listopad 2023 r.)

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad pozbawionym wolności Zdzisławem W. w okresie od 18 lutego 1948r. do 19 maja 1948r. przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie  w celu wymuszenia zeznań (S 26.2023.Zk).
W sprawie prowadzona jest kwerenda w Archiwum IPN celem odnalezienia akt dotyczących pozbawienia wolności wymienionych oraz funkcjonariuszy UB którzy ich przesłuchiwali oraz sędziów i prokuratorów. Ujawnione akta poddano oględzinom. Ponadto przesłuchiwani są świadkowie – pokrzywdzeni.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Franciszka P. w dniu 9 października 1947 r. w Kielcach oraz zabójstwie Michała P., dokonanego w 1951 r. w Kielcach, daty bliżej nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 23.2023.Zk). 

W toku dotychczasowych czynności śledztwa ustalono, iż w dniu 9 października 1947 r. w Kielcach śmierć poniósł Franciszek P, zaś w dniu 17 marca 1951 r. w Kielcach zmarł jego starszy brat Michał P. Zawiadomienie o przestępstwie złożył Janusz P. – wnuk Jana P., brata rodzonego Franciszka i Michała P. Zeznał, iż do śmierci obu braci jego dziadka mogli przyczynić się funkcjonariusze państwa komunistycznego z Kielc. Przesłuchano także w śledztwie Tadeusza W., który jest wnukiem Michała P. Zeznał on, iż po śmierci Franciszka P., który mógł popełnić samobójstwo, majątek po nim, w tym przedmioty ze złota, mieli odziedziczyć jego bracia Michał i Jan oraz siostra Karolina. Franciszek P. był kawalerem, nie miał dzieci. Przedmioty ze złota po jego śmierci mieli spisać milicjanci i pozostawić je Michałowi P., który podzielił się nimi z rodzeństwem. Po wejściu w życie ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zakazie posiadania walut obcych, monet złotych, złota i platyny (…) władze komunistyczne niezwłocznie „upomniały się” o zwrot przez Michała P. złotych przedmiotów, a kiedy ten nie mógł oddać wszystkich tych rzeczy, został osadzony w kieleckim więzieniu. W więzieniu tym zmarł w marcu 1951 r. Członkowie jego rodziny wyrażali przekonanie, iż jego śmierć nie nastąpiła wskutek zawału serca, jak oficjalnie podano, lecz wskutek znęcania się nad nim przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy chcieli w ten sposób zmusić go do ujawnienia gdzie ukrył złoto po swoim bracie Franciszku. Uzyskano z USC Kielce akty zgonów Franciszka i Michała P. Ustalono ponadto, iż syn ich brata Jana – Sławomir P. był w czasie wojny żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych – Brygady Świętokrzyskiej, z którą znalazł się na ternie Niemiec, potem osiedlił się i zmarł w Australii. Zwrócono się do Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach, jak też do Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie o nadesłanie wszelkich dokumentów i informacji dotyczących zatrzymania, osadzenia w więzieniu kieleckim i śmierci Michała P. w 1951 r. oraz śmierci Franciszka P. w 1947 r. Otrzymano z tych instytucji wyłącznie odpowiedzi negatywne. Jedynie z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach uzyskano kopię akt sprawy Sądu Grodzkiego w Kielcach o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku P. Przesłuchano Jędrzeja S., którego matka (Agnieszka S., zmarła w 2016 r. dalsza krewna rodziny P.) miała podejmować próby ustalenia losów Michała P. po osadzeniu go w więzieniu kieleckim. Niestety czynność ta nie dała pozytywnych wyników. Tym niemniej świadek ten wskazał dwie dalsze osoby z rodziny P., które mogą posiadać w sprawie istotne informacje. W najbliższym czasie zostaną one przesłuchane.       

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwach obywateli polskich dokonanych w trakcie prób przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej w latach 1948-1989 dokonanych przez funkcjonariuszy komunistycznych Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, które to działanie stanowiło prześladowanie z powodów politycznych ludności cywilnej w ramach działań totalitarnych państwa komunistycznego (S 48.2016.Zk).

W toku śledztwa zgromadzono dostępną dokumentację dotyczącą przypadków przekraczania przez obywateli polskich granicy pomiędzy Czechosłowacją a Austrią i RFN. Dokonano oględzin odnalezionych i przesłanych akt przez Oddziałowe Archiwum IPN w Krakowie. W poczet materiałów śledztwa włączono dokumentację dotyczącą przedstawionych wyżej zdarzeń przekazaną przez Czeski Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunizmu (tzw. UDV). Przesłuchano w charakterze świadków osoby najbliższe dla pokrzywdzonych, którzy zginęli przy próbie przekraczania granicy. Do właściwych organów Republiki Czech oraz Republiki Słowacji wystąpiono o przekazanie informacji dotyczących funkcjonariuszy czechosłowackich brygad Straży Granicznej pełniących służbę w czasie, w którym śmierć ponieśli obywatele polscy.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na pobiciu w grudniu 1981 roku Leszka K. przez funkcjonariuszy MO w Krakowie (S 72.2022.Zk).

Aktualnie gromadzona jest dokumentacja archiwalna dotycząca ukarania Leszka K. przez kolegium ds. wykroczeń.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie Cecylii A. przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 67.2022.Zk).

Od członka rodziny Cecylii A. przyjęto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prowadzona jest weryfikacja zgromadzonych materiałów archiwalnych celem wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do pozbawienia życia Cecylii A.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności, na czas dłuższy niż 7 dni, w styczniu i lutym 1946 r., dat bliżej nie ustalono, w Kielcach, członka antykomunistycznej organizacji Kazimierza F., przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach oraz dokonaniu w dniu 15 maja 1946 r. w lesie koło wsi Dębno, pow. kieleckiego, zabójstwa Kazimierza F., poprzez oddanie do niego strzałów z broni palnej, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach oraz Posterunku Milicji Obywatelskiej w Bodzentynie (S 53.2023.Zk). 

W toku dotychczasowych czynności ustalono, iż w styczniu i lutym 1946 r., dat bliżej nie ustalono, w Kielcach, funkcjonariusze tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego bezprawnie pozbawili wolności członka antykomunistycznej organizacji Kazimierza F., a w dniu 15 maja 1946 r. w lesie koło wsi Dębno, pow. kieleckiego, wraz z funkcjonariuszami Posterunku MO w Bodzentynie dokonali jego zabójstwa oddając do niego strzały z broni palnej. W śledztwie przesłuchano dotąd pięciu świadków, ustalono nazwiska części funkcjonariuszy UB z Kielc i MO z Bodzentyna, którzy mogli być sprawcami zabójstwa Kazimierza F. Uzyskano akta osobowe czterech z tych funkcjonariuszy, które poddane zostaną procesowym oględzinom. Ustalono, iż żaden z tych funkcjonariuszy już nie żyje. Wykonywane są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zbrodni stanowiących przedmiot śledztwa i ustalenia osób za nie odpowiedzialnych.            

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Stanisława K. (S 52.2021.Zk).

W toku postępowania skierowano wnioski o wydanie zezwolenia na pociągniecie do odpowiedzialności karnej Jana W. i Leszka G. funkcjonariuszy wojskowego wymiaru sprawiedliwości państwa komunistycznego.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Józefa O. ps. "Lotny" oraz Edwarda Sz. ps. "Łotr" członków oddziału partyzanckiego „Wiarusy” w dniu 30 maja 1948 roku w Tylmanowej (S 37.2021.Zk).

Z dokonanych ustaleń wynika, że Józef O. i Edward Sz. Zostali pozbawieni życia, śmiertelnie postrzeleni przez funkcjonariuszy PUBP w Nowym Targu. Z uzyskanych w śledztwie dokumentów, w szczególności zapisów ujawnionych w „Ewidencji zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu” ujawniono prawdopodobne miejsce pochówku w/w. W toku prac poszukiwawczych ujawniono szczątki dwóch osób, które zostały ekshumowane. W toku śledztwa uzyskano protokoły z badań sądowo – lekarskich a nadto kontynuowane są czynności zmierzające do ostatecznej identyfikacji pokrzywdzonych.

Badania genetyczne ekshumowanych szczątków pozwoliły na identyfikacje zwłok Józefa O.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na indywidualnym naruszeniu praw człowieka, w tym w szczególności prawa do wolności osobistej, nietykalności i godności osoby oraz prawa do sprawiedliwego procesu przed niezawisłym sądem wyrażającej się w stosowaniu represji przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność”, kontynuującym działalność związkową po wprowadzeniu stanu wojennego poprzez przekroczenie w okresie od 3 stycznia do 3 marca 1982 r. uprawnień i zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Janusza T. oraz wydanie wyroku skazującego go na karę 3 lat pozbawienia wolności za popełnienie czynu z art. 280 § 2 k.k. przez prokuratorów i sędziów PR w Gorlicach i SW w Nowym Sączu, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego (S 10.2023.Zk).
Sprawa dotyczy wydania wyroku skazującego na 3 lata pozbawienia wolności za wywieszenie na przystanku autobusowym 2 własnoręcznie wykonanych plakatów sprzeciwiających się wprowadzeniu stanu wojennego. Zgromadzono całość materiału dowodowego, który zostanie poddany prawnokarnej ocenie.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności: Wojciecha L., Mariana Cz., Marka F. i Jerzego Ch. przez wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze (S 80.2021.Zk).

Nadal nie został rozpoznany wniosek skierowany przez prokuratora OKŚZpNP w Krakowie do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze, który w 1982 r. zastosował wobec czterech pokrzywdzonych tymczasowe aresztowania.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, wyrażającą się w indywidualnym naruszeniu praw człowieka, a w szczególności prawa do wolności osobistej i nietykalności oraz prawa do uczciwego i sprawiedliwego procesu poprzez przekroczenie uprawnień i stosowanie represji polegających na wydaniu w dniu 16 grudnia 1982 r. w Zielonej Górze, w ramach postępowania przygotowawczego sygn. akt Pg.Śl.I 133/82 przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze, będącego funkcjonariuszem państwa komunistycznego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Marka S., co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonego z powodu jego przynależności do określonej grupy politycznej – osób sprzeciwiających się polityce władz po wprowadzeniu stanu wojennego – w sytuacji, w której zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy nie dawał podstaw do przyjęcia, że pokrzywdzony dopuścił się przestępstwa i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego, w wyniku czego Marek S. został pozbawiony wolności na czas powyżej 7 dni (S 73.2022.Zk).

Sprawa dotyczy samych działań procesowych, polegających na ściganiu i oskarżaniu osób sprzeciwiających się władzy przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Trwa analiza zgromadzonej dokumentacji archiwalnej i zeznań świadków pod kątem wystąpienia o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym przez funkcjonariusza państwa komunistycznego nad bezprawnie pozbawionymi wolności Wojciechem Sz., Emilem K., Janem W. i Michałem Sz. od 1 grudnia 1946r. w Krakowie w celu wymuszenia zeznań, (S 41.2023.Zk).

W sprawie trwa kwerenda w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dokonywane są oględziny akt dotyczących tej sprawy oraz akt osobowych funkcjonariuszy UB, sędziów i prokuratorów. W sprawie będą też przesłuchani świadkowie.        

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym przez funkcjonariusza państwa komunistycznego nad bezprawnie pozbawionymi wolności Janem Rz. i Józefem Rz. od 1948r. do 1949r. w Krakowie w celu wymuszenia  zeznań, (S 59.2023.Zk).

W sprawie trwa kwerenda w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dokonywane są oględziny akt dotyczących tej sprawy oraz akt osobowych funkcjonariuszy UB, sędziów i prokuratorów. W sprawie będą też przesłuchani świadkowie.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Wojciecha C. i Jana M. od 24 lutego 1982r. w Krakowie na czas powyżej 7 dni (S 2.2023.Zk).

W chwili obecnej trwa kwerenda w celu odnalezienia dokumentów i akt dotyczących pozbawienia wolności pokrzywdzonych. Dokonywane są oględziny akt dotyczących tej sprawy oraz prokuratorów i sędziów, którzy stosowali tymczasowy areszt oraz podejmowane są ustalenia czy wymienieni żyją. Przesłuchano również pokrzywdzonego Wojciecha C.

W sprawie przesłuchano podejrzanego, sędziego Leszka P., Romana D. i prokuratorów Marka G. i Andrzeja G. oraz planowane jest przesłuchanie kolejnego podejrzanego, prokuratora Jerzego Ch. Do sprawy dołączono materiały w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Tadeusza Ś., Adama K., Edwarda K. i Grzegorza J. od 25 stycznia 1982r. w Krakowie na czas powyżej 7 dni oraz w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Mariana K. od 17 marca 1982r. w Krakowie na czas powyżej 7 dni.

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na trwającym dłużej niż 7 dni, bezprawnym pozbawieniu wolności, od maja 1948 roku do sierpnia 1948 roku, dat bliżej nie ustalono, w Kielcach i Mielęcinie, byłego żołnierza Armii Krajowej Stanisława M., przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 15.2023.Zk). 

W dalszej fazie śledztwa ustalono, iż faktyczne pozbawienie Stanisława M. wolności nastąpiło nie w maju 1948 r., jak podał w swoich zeznaniach składanych przed prokuratorem pionu śledczego IPN, lecz w kwietniu 1951 r. Po zatrzymaniu przez milicjantów z posterunku MO w Suchedniowie, pod zarzutem udzielenia pomocy w nielegalnym uboju krowy w tej miejscowości, przewieziono go do Kielc i na około 7 – 8 dni umieszczono w tamtejszym więzieniu. Następnie, od 14 kwietnia 1951 r. do 14 lipca 1951 r. przebywał on przez trzy miesiące w obozie pracy w Mielęcinie k. Włocławka. Po tym został zwolniony i powrócił do Suchedniowa. Uzyskano szereg odpowiedzi negatywnych z kilku Archiwów Państwowych, Archiwów IPN, jak też z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Dopiero z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy uzyskano informację o pobycie pokrzywdzonego Stanisława M.  w obozie w Mielęcinie od dnia 14 kwietnia 1951 r. do dnia 14 lipca 1951 r. Omyłka we wskazaniu roku zdarzeń stanowiących przedmiot śledztwa wynikła zapewne z niepamięci Stanisława M., który w czasie składania tych zeznań miał 97 lat. Tym niemniej wskazał on dość precyzyjnie porę roku jako „późną wiosnę, około maja 1948 r.” Oczekuje się na opracowanie przez historyka OKŚZpNP w Krakowie zleconej mu ekspertyzy. Po jej uzyskaniu zostaną w sprawie wykonane dalsze czynności.   

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, wyrażającą się w indywidualnym naruszeniu praw człowieka, a w szczególności prawa do godności osobistej i do uczciwego procesu poprzez przekroczenie uprawnień i stosowanie represji polegających na znęcaniu się w okresie od 4 lipca do 4 grudnia 1947 r. w Wadowicach i Krakowie przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wadowicach, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego nad tymczasowo aresztowanymi Stanisławem G., Józefem G. i Michałem K. w związku z podejrzeniem o ich przynależność do antykomunistycznego podziemia zbrojnego w celu wymuszenia na nich przyznania się do winy oraz złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchujących i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych (S 64.2023.Zk).

Prowadzona jest kwerenda w celu ujawnienia dokumentów związanych ze sprawą.

17. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, wyrażającą się w indywidualnym naruszeniu praw człowieka poprzez przekroczenie uprawnień i stosowanie represji polegających na znęcaniu się w okresie od 30 grudnia 1946 r. do 14 kwietnia 1947 r. przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego nad tymczasowo aresztowanymi Janem P. i innymi osobami  w związku z podejrzeniem o ich przynależność do antykomunistycznej organizacji niepodległościowej Młodzież Wielkiej Polski oraz do konspiracyjnej partii politycznej Stronnictwo Narodowe w celu wymuszenia na nich przyznania się do winy oraz złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchujących i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych (S 58.2023.Zk).

Przeprowadzono oględziny akt sprawy w której wydano wyroki skazujące. Trwa gromadzenie dokumentacji archiwalnej.

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na naruszeniu w okresie od maja 1940 r. do stycznia 1945 r. w Oświęcimiu i innych miejscowościach prawa międzynarodowego stanowiącego zbrodnię przeciwko ludzkości przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego polegającego na pozbawieniu wolności obywateli polskich poprzez osadzenie ich w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau i poddaniu ich tam nieludzkiemu traktowaniu oraz dokonywaniu ich zabójstw, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Celem prowadzonego postępowania jest kompleksowe i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności przestępstw w zakresie wyznaczonym przez treść art. 297 k.p.k., z uwzględnieniem ustaleń poczynionych dotychczas w postępowaniach karnych obejmujących swoim zakresem czyn będący przedmiotem postępowania.

Tak więc w toku śledztw niezbędne jest poczynienie ustaleń dotyczących:

- organizacji i funkcjonowania obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau w kontekście systemu obozów koncentracyjnych i obozów zagłady funkcjonujących w III Rzeszy Niemieckiej;

- danych osób osadzonych w obozie;

- okoliczności pozbawiania życia osób osadzonych w obozie;

- ilości ofiar obozu (w rozumieniu całkowitej ilości uwięzionych oraz ilości osób zgładzonych);

- systemu pracy przymusowej z wykorzystaniem więźniów obozu;

- czynów zabronionych o charakterze jednostkowym popełnionych na szkodę więźniów obozu;

- eksperymentów medycznych i paramedycznych dokonywanych na więźniach obozu;

- likwidacji obozu i przestępstw popełnionych w związku z jego ewakuacją;

- funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej pełniących służbę w obozie;

- wyników zakończonych postępowań karnych dotyczących przestępstw popełnionych w związku z funkcjonowaniem obozu.

Dla realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 Ustawy o IPN oraz art. 297 k.p.k. niezbędne jest pozyskanie dla potrzeb postępowania możliwie jak najdokładniejszych danych o potencjalnych źródłach informacji na temat objęty przedmiotem śledztwa.

Z punktu widzenia zasad prawa karnego potencjalny zakres procesowego zainteresowania obejmuje nie tylko dowody w znaczeniu ścisłym (tj. dowody z dokumentów, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonych, opinii biegłych), ale również tzw. informacje o dowodach, czyli wszelkie dane pozwalające na uzyskanie dowodów w rozumieniu procedury karnej. (S 78.2011.Zn).

Opracowywane są decyzje cząstkowe kończące poszczególne wydzielone części postępowania (dotyczy podobozów KL Auschwitz – Birkenau). Do chwili obecnej wydano 13 takich decyzji.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na masowych egzekucjach obywateli polskich w Przegorzałach w latach 1939-1944 dokonanych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2012.Zn).

Na obecnym etapie śledztwa zakończono badania genetyczne szczątków zabezpieczonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z uwzględnieniem materiału porównawczego pobranego przez biegłego Instytutu Ekspertyz Sądowych. W toku kwerendy archiwalnej ujawniono materiały dotyczące działalności niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie w tym dotyczące osób skazanych na karę śmierci i osadzonych w więzieniu św. Michała w Krakowie. Przedmiotowe materiały są obecnie weryfikowane w odniesieniu do dotychczas zebranych w sprawie dowodów w tym zakresie obejmującym zapisy księgi zmarłych Parafii pw. Wszystkich Świętych w Krakowie. Ponadto trwają czynności zmierzające do ustalenia żyjących krewnych osób, których dotyczą zapisy w w/w księdze zmarłych, a zostały rozstrzelane na mocy wyroków niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie.
Ustalone w ten sposób osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków, a także pozyskano od nich biologiczny materiał porównawczy do badań genetycznych. Przeprowadzenie badań w tym zakresie powierzono Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dotychczas nie uzyskano wyniku badań z zakresu genetyki.
Śledztwo znajduje się w końcowej fazie. Ponadto w oparciu o nowe źródła dowodowe, podjęto kwerendę w niemieckich zasobach archiwalnych w celu ujawnienia akt postępowań niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie. 
W związku z ujawnieniem w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie wyroków niemieckiego sądu specjalnego obecnie prowadzona jest kwerenda zmierzająca do zabezpieczenia orzeczeń dotyczących przedmiotu postępowania.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na dokonaniu zabójstwa Józefa G. w dniu 20 lutego 1943 roku w Krakowie przez funkcjonariuszy władzy państwa niemieckiego. (S 22.2022.Zn).

Niemieckie władze zarzuciły w/w nielegalny ubój i handel mięsem. Wyrokiem niemieckiego sądu w Krakowie Józef G. został skazany na karę śmierci, którą wykonano w nieustalonym miejscu we wskazanym dniu. Miejsce pochówku również nie jest znane.

Na obecnym etapie śledztwa prowadzona jest kwerenda w zasobie archiwalnym IPN oraz poszukiwane są inne źródła dowodowe.

Dotychczas uzyskano materiały obejmujące złożone w latach 70-tych XX wieku zeznania mieszkańców Pcimia, którzy byli świadkami aresztowania pokrzywdzonego. Ponadto rozszerzono kwerendę archiwalną także w zakresie niemieckich zasobów.

W toku śledztwa, w odniesieniu do szczątków ujawnionych w miejscu masowych egzekucji w Krakowie – Przegorzałach, podjęto czynności zmierzające do przeprowadzenia genetycznych badań eliminacyjnych dotyczących Józefa G.

Przeprowadzenie w/w badań oraz zakończenie kwerendy archiwalnej pozwoli na opracowanie decyzji merytorycznej.

Przeprowadzenie w/w badań pozwoli na opracowanie decyzji merytorycznej.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na współpracy z Gestapo Macieja B., co spowodowało osadzenie w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen jego braci Piotra B., Józefa B. i Ludwika B. (S 34.2023.Zn). 

W toku śledztwa prowadzona jest weryfikacja zgromadzonych materiałów archiwalnych celem wyjaśnienia okoliczności związanych z osadzeniem w obozie koncentracyjnym Piotra B., Józefa B. oraz Ludwika B.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie trzech mężczyzn narodowości żydowskiej Awigdara M., Joska M. i Abrama M w dniu 6 września 1939 roku w Czermnie pow. konecki przez żołnierzy Wehrmachtu (S 39.2023.Zn). 

W śledztwie ustalono, iż w dniu 6 września 1939 r. we wsi Czermno, pow. koneckiego funkcjonariusze państwa niemieckiego – żołnierze wojsk frontowych Wehrmachtu dokonali zabójstw trzech obywateli polskich narodowości żydowskiej: braci Awigdara M., Joska M. oraz  Abrama M. oddając do nich strzały z broni palnej. Uzyskano z Archiwum IPN w Kielcach materiały dotyczące przedmiotowej zbrodni. Nie zdołano ustalić tożsamości sprawców. W najbliższym czasie opracowana zostanie w sprawie końcowa decyzja merytoryczna.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych w czasie II wojny światowej, dat bliżej nie ustalono, na terenie Połańca i okolicznych miejscowości, polegających na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskiej, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 10.2022.Zn).

W dalszej fazie śledztwa przesłuchano dalszych świadków, dokonano oględzin kolejnych  materiałów archiwalnych. W najbliższym czasie opracowana zostanie w sprawie końcowa decyzja merytoryczna.   

 

do góry