Nawigacja

Видання IPN укр

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na maj 2022 r.)

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

 1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Sączu w okresie od września 1948 roku do listopada 1948 roku w Nowym Sączu nad znajdującym się w stanie bezradności Stanisławem K. celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 72.2021.Zk).

  Gromadzone są dokumenty archiwalne odzwierciedlające przebieg postępowania karnego prowadzonego na przestrzeni 1948 roku przeciwko Stanisławowi K.

 2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad Michałem S. w okresie od 29 sierpnia 1947r. do 8 listopada 1947r. w Bochni przez funkcjonariuszy PUBP w Bochni (S 54.2021.Zk).

  W sprawie zlecono kwerendę w celu odnalezienia dokumentów dotyczących pozbawienia wolności Michała S. Przeprowadzane są oględziny akt dotyczących tej sprawy oraz akt osobowych sędziów i prokuratorów, którzy pozbawili wolności wymienionego oraz funkcjonariuszy UB, którzy go przesłuchiwali.

 3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwach obywateli polskich dokonanych w trakcie prób przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej w latach 1948-1989 dokonanych przez funkcjonariuszy komunistycznych Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, które to działanie stanowiło prześladowanie z powodów politycznych ludności cywilnej w ramach działań totalitarnych państwa komunistycznego
  (S 48.2016.Zk).

  W toku śledztwa zgromadzono dostępną dokumentację dotyczącą przypadków przekraczania przez obywateli polskich granicy pomiędzy Czechosłowacją a Austrią i RFN. Dokonano oględzin odnalezionych i przesłanych akt przez Oddziałowe Archiwum IPN w Krakowie. W poczet materiałów śledztwa włączono dokumentację dotyczącą przedstawionych wyżej zdarzeń przekazaną przez Czeski Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunizmu (tzw. UDV). Przesłuchano w charakterze świadków osoby najbliższe dla pokrzywdzonych, którzy zginęli przy próbie przekraczania granicy. W trakcie postępowania sporządzono także listę żołnierzy czechosłowackich brygad Straży Granicznej pełniących służbę w czasie, w którym ponieśli śmierć obywatele polscy. Wymienieni przesłuchani zostali w drodze pomocy prawnej przez czeskie i słowackie organy ścigania. Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Lubomirowi S. odpowiedzialnemu za nadzór nad funkcjonowaniem Straży Granicznej CSRS w latach 1961-65.

 4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w okresie od dnia 16 listopada 1950 roku do dnia 31 stycznia 1951 roku w Krakowie nad znajdującym się w stanie bezradności Stefanem K. celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 63.2021.Zk).

  W sprawie gromadzona jest dokumentacja archiwalna dotycząca prowadzonego w przeszłości postępowania karnego.

 5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Krakowskiej w okresie od dnia 22 listopada 1950 roku do dnia 9 lutego 1951 roku w Białej Krakowskiej (obecnie w Bielsku-Białej) nad pozbawionymi wolności, a tym samym znajdującymi się w stanie bezradności Henrykiem K. oraz Franciszkiem B. celem zmuszenia ich do złożenia określonej treści wyjaśnień (S 65.2021.Zk).

  Gromadzone pozostają dokumenty archiwalne dotyczące prowadzonego w przeszłości postępowania karnego przeciwko wyżej wymienionym. Prowadzone pozostają przedsięwzięcia z udziałem zstępnych osądzonych w przeszłości osób.

 6. . Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Jana S. i Stanisława K. w okresie od 28 lutego 1951 roku do 25 lipca 1951 roku w związku z działalnością w PSL na czas powyżej 7 dni (S 45.2021.Zk).

  W chwili obecnej trwa kwerenda w Archiwum IPN celem odnalezienia dokumentów i ujawnienia sprawców. Przeprowadzane są oględziny ujawnionych akt i akt osobowych funkcjonariuszy, którzy pozbawili wolności wymienionych lub ich przesłuchiwali. Ponadto w sprawie przesłuchiwani są świadkowie oraz przeprowadzono oględziny akt osobowych sędziów i prokuratorów, którzy pozbawili wolności wymienionych.

   

  7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Andrzeja Ch., Roberta K., Piotra L. i Andrzeja T. w okresie od 5 lutego 1982 roku do 27 marca 1982 roku w Zielonej Górze w związku z działalnością w organizacji Młodzieży Walczącej Polski na czas powyżej 7 dni (S 49.2021.Zk).

  W chwili obecnej trwa kwerenda w Archiwum IPN celem odnalezienia dokumentów. Przeprowadzane są oględziny ujawnionych akt i akt osobowych sędziów i prokuratorów stosujących areszt. Ponadto w sprawie przesłuchiwani są świadkowie oraz przeprowadzono okazanie plansz ze zdjęciami funkcjonariuszy MO, którzy mieli bić pokrzywdzonego Andrzeja T.

   

  8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Stanisława K. (S 52.2021.Zk).

  W niniejszej sprawie realizowane są czynności zmierzające do ustalenia pełnych informacji dotyczących prokuratorów i sędziów odpowiedzialnych za bezprawne pozbawienie wolności Stanisława K. w okresie obowiązywania stanu wojennego.

   

  9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kielcach, przez trwające dłużej niż 7 dni, bezprawne pozbawienie wolności i podżeganie innych osób do bezprawnego pozbawiania wolności członków NSZZ Solidarność - Lecha M., Zygmunta M., Stanisława K., Edwarda L., w okresie od 12 czerwca 1982 r. do 30 lipca 1982 r. w ramach represji za ich działalność w organizacji niepodległościowej (S 42.2021.Zk).

  W dalszej fazie śledztwa przesłuchano dalszych świadków. Zebrano o podejrzanym pełne dane osobowe, majątkowe oraz zapytanie o karalność. Dokonano oględzin akt b. Prokuratora Wojewódzkiego w Kielcach, jego zastępcy oraz dwóch Prokuratorów Rejonowych w Kielcach. Ustalono, iż żyje tylko jedna z tych czterech osób, dokonano jej przesłuchania. Pozostało w śledztwie wykonanie czynności końcowych oraz sporządzenie i skierowanie do właściwego sądu aktu oskarżenia.    

   

  10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Józefa O. ps. "Lotny" oraz Edwarda Sz. ps. "Łotr" członków oddziału partyzanckiego „Wiarusy” w dniu 30 maja 1948 roku w Tylmanowej (S 37.2021.Zk).

  Z dokonanych ustaleń wynika, że Józef O. i Edward Sz. Zostali pozbawieni życia, śmiertelnie postrzeleni przez funkcjonariuszy PUBP w Nowym Targu. Z uzyskanych w śledztwie dokumentów, w szczególności zapisów ujawnionych w „Ewidencji zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu” ujawniono prawdopodobne miejsce pochówku w/w. W toku prac poszukiwawczych ujawniono szczątki dwóch osób, które zostały ekshumowane. W toku śledztwa uzyskano protokoły z badań sądowo – lekarskich a nadto kontynuowane są czynności zmierzające do ostatecznej identyfikacji pokrzywdzonych.

  Uzyskanie materiału porównawczego do badań genetycznych pozwoli na opracowanie opinii biegłych w tym zakresie a następnie zakończenie postępowania.

   

  11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad pozbawionymi wolności Mikołajem Z., Zygmuntem S., Piotrem K., Lucjanem T. i Wojciechem D. w okresie od 29 listopada 1948r. do 2 maja 1949r. przez funkcjonariuszy PUBP w Olkuszu w celu wymuszenia zeznań (S 58.2021.Zk).

  W sprawie prowadzona jest kwerenda w celu odnalezienia akt oraz przesłuchiwani są świadkowe. Ponadto przeprowadzane są oględziny akt w tym akt osobowych funkcjonariuszy UB, którzy przesłuchiwali wymienionych a także prokuratorów i sędziów, którzy ich pozbawili wolności.

   

  12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności: Wojciecha L., Mariana Cz., Marka F. i Jerzego Ch. przez wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Reginę G. oraz również bezprawnego pozbawienia wolności Waldemara C. i Romana B. przez wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Lucjana O. (S 80.2021.Zk).

  W dalszej fazie śledztwa ustalono, iż w pomiędzy 27 lutego 1982 r. a 1 kwietnia 1982 r. w Zielonej Górze, funkcjonariusze państwa komunistycznego – wiceprokuratorzy Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze Regina G. i Lucjan O., przekroczyli swe uprawnienia wydając postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec prowadzących działalność antykomunistyczną członków NSZZ „Solidarność” Wojciecha L., Mariana C., Marka F., Jerzego C., Waldemara C. i Romana B., bezprawnie pozbawiając ich w ten sposób wolności na czas dłuższy niż 7 dni, co stanowiło wyraz stosowania represji wobec pokrzywdzonych z powodu wyrażanych przez nich przekonań politycznych, w sytuacji gdy materiał dowodowy zebrany w powołanym postępowaniu nie dawał żadnych podstaw do przyjęcia, iż dopuścili się oni jakiegokolwiek czynu zabronionego ustawą. Z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  uzyskano akta osobowe obojga w/w prokuratorów i dokonano ich oględzin. Ustalono, iż Lucjan O. zmarł w 2019 roku, uzyskano z USC w Zielonej Górze odpis jego aktu zgonu. Dlatego też w odniesieniu do popełnionych przez niego zbrodni komunistycznych na szkodę Romana B. i Waldemara C. w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja merytoryczna kończąca postepowanie w sprawie. Ustalono także, iż żyje i mieszka w Zielonej Górze Regina G., która jest prokuratorem w stanie spoczynku. Przesłuchano dotąd trzech pokrzywdzonych. Pozostali pokrzywdzeni wiele lat temu wyjechali do USA i Australii.

   

  13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na fizycznym i psychicznym znęcaniu się w okresie od czerwca do listopada 1946 r. w Nowym Targu i Krakowie nad pozbawionymi wolności Janem B., Janem D. i Tomaszem K. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego w związku z ich działalnością w antykomunistycznej organizacji niepodległościowej o charakterze zbrojnym – ugrupowaniu partyzanckim „Błyskawica” pod dowództwem Józefa K. ps. „Ogień” - w celu zmuszenia ich do przyznania się do winy i złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchującego, w tym dotyczących innych osób objętych przedmiotem postępowania oraz podejrzewanych o udział w w/w organizacji i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych, (S 55.2021.Zk).

  Ujawniono dane funkcjonariuszy UB, którzy brali udział w czynnościach z udziałem pokrzywdzonych. Nawiązano kontakt z żyjącymi członkami rodzin zmarłych pokrzywdzonych, którzy zostaną przesłuchani w charakterze świadków.

Zbrodnie nazistowskie

 1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na naruszeniu w okresie od maja 1940 r. do stycznia 1945 r. w Oświęcimiu i innych miejscowościach prawa międzynarodowego stanowiącego zbrodnię przeciwko ludzkości przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego polegającego na pozbawieniu wolności obywateli polskich poprzez osadzenie ich w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau i poddaniu ich tam nieludzkiemu traktowaniu oraz dokonywaniu ich zabójstw, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

  Celem prowadzonego postępowania jest kompleksowe i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności przestępstw w zakresie wyznaczonym przez treść art. 297 k.p.k., z uwzględnieniem ustaleń poczynionych dotychczas w postępowaniach karnych obejmujących swoim zakresem czyn będący przedmiotem postępowania.

  Tak więc w toku śledztw niezbędne jest poczynienie ustaleń dotyczących:

  - organizacji i funkcjonowania obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau w kontekście systemu obozów koncentracyjnych i obozów zagłady funkcjonujących w III Rzeszy Niemieckiej;

  - danych osób osadzonych w obozie;

  - okoliczności pozbawiania życia osób osadzonych w obozie;

  - ilości ofiar obozu (w rozumieniu całkowitej ilości uwięzionych oraz ilości osób zgładzonych);

  - systemu pracy przymusowej z wykorzystaniem więźniów obozu;

  - czynów zabronionych o charakterze jednostkowym popełnionych na szkodę więźniów obozu;

  - eksperymentów medycznych i paramedycznych dokonywanych na więźniach obozu;

  - likwidacji obozu i przestępstw popełnionych w związku z jego ewakuacją;

  - funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej pełniących służbę w obozie;

  - wyników zakończonych postępowań karnych dotyczących przestępstw popełnionych w związku z funkcjonowaniem obozu.

  Dla realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 Ustawy o IPN oraz art. 297 k.p.k. niezbędne jest pozyskanie dla potrzeb postępowania możliwie jak najdokładniejszych danych o potencjalnych źródłach informacji na temat objęty przedmiotem śledztwa.

  Z punktu widzenia zasad prawa karnego potencjalny zakres procesowego zainteresowania obejmuje nie tylko dowody w znaczeniu ścisłym (tj. dowody z dokumentów, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonych, opinii biegłych), ale również tzw. informacje o dowodach, czyli wszelkie dane pozwalające na uzyskanie dowodów w rozumieniu procedury karnej. (S 78.2011.Zn).

  Pozyskano zbiór relacji, złożonych przez byłych więźniów KL Auschwitz w Żydowskim Instytucie Historycznym. Dotyczy on w szczególności zbrodni popełnionych w podobozach. Po uzupełnieniu materiału dowodowego o tego typu relacje możliwe będzie opracowanie decyzji cząstkowych odnoszących się do poszczególnych podobozów KL Auschwitz.

 2. . Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na masowych egzekucjach obywateli polskich w Przegorzałach w latach 1939-1944 dokonanych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2012.Zn).

  Na obecnym etapie śledztwa zakończono badania genetyczne szczątków zabezpieczonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z uwzględnieniem materiału porównawczego pobranego przez biegłego Instytutu Ekspertyz Sądowych. W toku kwerendy archiwalnej ujawniono materiały dotyczące działalności niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie w tym dotyczące osób skazanych na karę śmierci i osadzonych w więzieniu św. Michała w Krakowie. Przedmiotowe materiały są obecnie weryfikowane w odniesieniu do dotychczas zebranych w sprawie dowodów w tym zakresie obejmującym zapisy księgi zmarłych Parafii pw. Wszystkich Świętych w Krakowie. Ponadto trwają czynności zmierzające do ustalenia żyjących krewnych osób, których dotyczą zapisy w w/w księdze zmarłych, a zostały rozstrzelane na mocy wyroków niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie.

  Ustalone w ten sposób osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków, a także pozyskano od nich biologiczny materiał porównawczy do badań genetycznych. Przeprowadzenie badań w tym zakresie powierzono Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dotychczas nie uzyskano wyniku badań z zakresu genetyki.

  W dalszym ciągu kontynuowane są czynności obejmujące analizę materiałów archiwalnych Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie w postaci protokołów sekcji zwłok osób rozstrzelanych na mocy wyroków niemieckich sądów w okresie okupacji w Krakowie.

  Śledztwo znajduje się w końcowej fazie. Uzyskanie wyników badań genetycznych pozwoli na opracowanie decyzji merytorycznej.

   

  3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie żołnierzy radzieckich w Proszowicach (S 12.2022.Zn).

  Przesłuchano w charakterze świadka przedstawiciela Gminy Proszowice, który podał okoliczności odnalezienia szczątków oraz prawdopodobne ich pochodzenie.

   

  4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na dokonaniu zabójstwa Józefa G. w dniu 20 lutego 1943 roku w Krakowie przez funkcjonariuszy władzy państwa niemieckiego. (S 22.2022.Zn).

  Niemieckie władze zarzuciły w/w nielegalny ubój i handel mięsem. Wyrokiem niemieckiego sądu w Krakowie Józef G. został skazany na karę śmierci, którą wykonano w nieustalonym miejscu we wskazanym dniu. Miejsce pochówku również nie jest znane.

  Na obecnym etapie śledztwa prowadzona jest kwerenda w zasobie archiwalnym IPN oraz poszukiwane są inne źródła dowodowe.

   

  5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie w październiku 1944 r. w miejscowości Borówna, pow. bocheński 8 osób obywateli polskich, narodowości żydowskiej przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej (S 24.2022.Zn).

  Postępowanie prowadzone z zawiadomienia osoby prywatnej. Przedmiotem postępowania jest ustalenie okoliczności zabójstwa 8 obywateli polskich narodowości żydowskiej, którzy w 1944 r. ukrywali się w tzw. bunkrze w gospodarstwie rolnym jednego z mieszkańców wsi Borówna. Osoby te miały należeć do żydowskiej organizacji zbrojnej. Trwa poszukiwanie dokumentów związanych ze zdarzeniem oraz osób, mogących posiadać wiadomości o jego okolicznościach.

   

  6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na naruszeniu w bliżej nieustalonym dniu od 1939 r. do 1945 r. w Sachsenhausen i innych miejscowościach prawa międzynarodowego przez funkcjonariuszy SS idących na rękę władzy państwa niemieckiego, polegającego na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich osadzonych w tamtejszym obozie koncentracyjnym (S 90.2017.Zn).

  W toku śledztwa podjęto zakrojone na szeroką skalę czynności poszukiwawcze mające na celu zgromadzenie wszystkich archiwaliów związanych z udokumentowaniem liczby Polaków zamordowanych w obozie koncentracyjnym. W tym celu zwrócono się do polskich i zagranicznych świadków i placówek historycznych.

  Równolegle poczynione są działania zmierzające do odszukania osób, które przeżyły obóz i dotychczas żyją w celu uzyskania ich bezpośredniej relacji na temat warunków panujących w obozie i wszystkich okoliczności z tym związanych., a w razie konieczności przesłuchanie  ich najbliższych.

  W śledztwie przesłuchano szereg osób, których bliscy byli więźniami obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Jedna z nich Józef H. złożyła osobiście relacje z pobytu w obozie. Do chwili obecnej w wyniku kwerendy archiwalnej wytypowano wszystkie jednostki akt postępowań prowadzonych na terenie kraju przez byłą Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich celem oceny o przeanalizowanie zgromadzonego tam materiału dowodowego.

  Od organów państwa niemieckiego uzyskano częściowo odpowiedzi na wnioski o międzynarodową pomoc prawną. Podjęto również działania w celu weryfikacji danych osobowych funkcjonariuszy SS pełniących służbę w obozie.

  W ostatnim okresie śledztwa przesłuchano szereg kolejnych osób, których bliscy byli więźniami KL Sachsenhausen, również członków rodzin profesorów, którzy zostali wywiezieni do tego obozu koncentracyjnego w ramach tzw. „Sonderaktion Krakau” mającej miejsce w dniu 6 listopada 1939 roku. Od świadków pozyskano osobiste dokumenty w tym pamiętniki, listy z obozu, kartki zawierające materiał dowodowy

  W tym celu trwa opracowanie kolejnych wniosków o przesłuchanie świadków w drodze pomocy prawnej do pozostałych oddziałów IPN w kraju.

  Dokonano oględzin kolejnych akt archiwalnych oraz ustalono dalsze dane osobowe przebywających w obozie Polaków, co umożliwi ustalenie czy świadkowie ci obecnie żyją, ewentualnie przesłuchanie na powyższe okoliczności ich krewnych.

  W ostatnim okresie czasu do akt postępowania dołączono protokoły przesłuchania kolejnych świadków w tym relację Jana F. na temat pobytu w obozie Karola F., Jana F. na okoliczność pobytu w obozie Franciszka F., Józefa K. na okoliczność pobytu w obozie Józefa M., Józefa K. na okoliczność pobytu w obozie Ireny K. Zlecono przesłuchanie kolejnych świadków. W oparciu o analizę akt sprawy wytypowano także kolejna grupę kilkudziesięciu akt archiwalnych znajdujących się w zasobach Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie oraz Archiwum IPN w Warszawie i zwrócono się o ich udostępnienie na potrzeby śledztwa.

  Pozyskano też wydawnictwa Alma Mater, gdzie zawarto szereg publikacji na temat aresztowania 6 lutego 1939r. 170 profesorów krakowskich uczelni w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie akcji Sonderaktion Krakau i wywiezienia ich do obozu KL Sachsenhausen.

  W ostatnim okresie dokonano oględzin 2100 kartotek osób osadzonych w różnych obozach koncentracyjnych i ujawniono kartoteki 380 osób, które przebywały w obozie Sachsenhausen.

  W chwili obecnej trwają przesłuchania kilkudziesięciu świadków spośród krewnych osób, które były w tym obozie.

   

  7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na zabójstwie w 1943 roku na przedmieściach Gorlic Marcina B. przez funkcjonariuszy Gestapo (S 67.2021.Zn).

  W dalszej fazie śledztwa przesłuchano kolejnych siedmiu świadków, których zeznania wniosły do sprawy nowe, istotne informacje. Załączono do akt wyniki kwerendy archiwalnej na temat zbrodni stanowiącej przedmiot śledztwa. Planowane jest zakończenie w/w śledztwa.           

   

  8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych w czasie II wojny światowej, dat bliżej nie ustalono, na terenie Połańca i okolicznych miejscowości, polegających na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskiej, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 10.2022.Zn).

  Zawiadomienie o przestępstwie złożyła mieszkanka Kielc. Według jej wiedzy w czasie II wojny światowej na terenie Połańca i okolicznych miejscowości dokonywano zabójstw osób narodowości żydowskiej i grabiono ich mienie. W śledztwie przesłuchano autorkę zawiadomienia oraz drugiego świadka. Ustalono dalsze osoby, które mogą posiadać w sprawie istotne informacje. Podjęto czynności zmierzające do ich przesłuchania. Zwrócono się także do Archiwum IPN w Kielcach o przeprowadzenie kwerendy zmierzającej do ustalenia czy w jego zasobie znajdują się jakieś dokumenty bądź informacje na temat przedmiotowej zbrodni. 

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

 1. 1. Śledztwo w sprawie zabójstwa Stefana M. w dniu 5 marca 1945 roku przez banderowców z UPA w Dyczkowie koło Tarnopola (S 40.2021.Zi).

  Uzyskano opinię historyczną, w oparciu o którą wytypowano zespoły archiwalne, w których mogą znajdować się informacje dotyczące pokrzywdzonego. Po ich zweryfikowaniu opracowany zostanie wniosek o międzynarodową pomoc prawną do władz Ukrainy.

do góry