Nawigacja

Akty oskarżenia

347. Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w dniu 31 sierpnia 2017 r., skierował do Sądu Rejonowego w Cieszynie akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W.

Prokurator zarzucił Andrzejowi W., że w okresie od 27 sierpnia 1986 r. do 18 kwietnia 1989 r. w Wiśle, powiat cieszyński, będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego - zawodowym oficerem Wydziału II Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach w stopniu porucznika - działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, dopuścił się zbrodni komunistycznej, polegającej na poświadczaniu nieprawdy w szeregu dokumentach mających wykazać, iż Jerzy M. był tajnym współpracownikiem Zwiadu WOP o pseudonimie „Filip” nr ewidencyjny 6912/4, podczas gdy taka sytuacja nie miała miejsca.

Ponadto Andrzej W. w okresie od 18 maja 1986 r. do 19 sierpnia 1988 r. w Wiśle, dopuścił się zbrodni komunistycznej polegającej na poświadczaniu nieprawdy w wielu dokumentach mających wykazać, iż tajny współpracownik Zwiadu WOP Stanisław C. pseudonim „Gerard” nr ewidencyjny 4264 nadal w tym okresie kontynuował współpracę, podczas gdy taka sytuacja nie miała miejsca. Także i w tym wypadku oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.

Śledztwo w sprawie działalności Andrzeja W. zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach i materiałów uzyskanych w trakcie postępowań lustracyjnych prowadzonego przez to Biuro. W oparciu o opinię biegłego z zakresu badania pisma ręcznego ustalono, że Andrzej W. wytworzył szereg fikcyjnych dokumentów w postaci zobowiązania do współpracy, pokwitowań odbioru pieniędzy oraz informacji od tajnych współpracowników, mających wykazać, że wyżej wymienieni pokrzywdzeni byli tajnymi współpracownikami Wydziału II, czyli Zwiadu WOP.

Czyny zarzucone oskarżonemu w akcie oskarżenia zostały zakwalifikowane z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575).

Sąd Rejonowy w Cieszynie wyrokiem z dnia 21  listopada 2017 sygn. II K 1197/17 uznał oskarżonego winnym popełnienia czynu zarzucanego w pkt 1 z tą zmianą, że słowa „co stanowiło naruszenie praw w/w” zastępuje słowami „czym działał na szkodę Jerzego Mitręgi” i skazał go na karę 2 lat i 4 m-cy pozbawienia wolności, a na mocy art. 15 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7.12.1989 r. o amnestii złagodził ją do 1 roku i 2 m-cy pozbawienia wolności i zawiesił jej wykonanie na 1 rok; ponadto Sąd zobowiązał oskarżonego do listownego przeproszenia pokrzywdzonego Jerzego Mitręgi w terminie 3 m-cy od uprawomocnienia się wyroku; ponadto na mocy art. 17 § 1 pkt 11 kpk w zw. z art. 1 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 7.12.1989 r. o amnestii umorzył postępowanie karne o czyn zarzucany oskarżonemu w pkt 2 z tą zmianą, że słowa „co stanowiło naruszenie praw w/w” zastępuje słowami „czym działał na szkodę Stanisława Cieślika” oraz zasądził od oskarżonego koszty sądowe

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej VII Wydział Karny  Odwoławczy sygn. akt VII Ka 51/18 na posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Cieszynie z dnia 21 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy podzielił w całości argumentację SR.

do góry