Nawigacja

Видання IPN укр

Skład Kolegium IPN

prof. dr hab. Grzegorz Motyka

  • prof. dr hab. Grzegorz Motyka
    prof. dr hab. Grzegorz Motyka

Urodzony w 1967 roku. Studia wyższe w latach 1987–1992 na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1998 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Walki polsko-ukraińskie na ziemiach dzisiejszej Polski w latach 1943–1948”, napisanej pod kierunkiem prof. Tomasza Strzembosza. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w roku 2007 na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Ukraińska partyzantka. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii 1942–1960”. Tytuł profesora nauk społecznych otrzymał w lutym 2017 r.

Od 1 maja 2016 r. do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Pracował w Instytucie Studiów Politycznych PAN, Pracowni Dziejów Ziem Wschodnich II RP, Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej, (1994–1998 asystent, 1998–2007 – adiunkt, 2007–2010 – docent, od 2010 r. – profesor ISP PAN, od 2017 r. profesor). Wykładał (2008–2013) na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Katedra Ukrainoznawstwa).

W latach 2000–2007 był zatrudniony w Biurze Edukacji Publicznej IPN Oddział w Lublinie – kierownik Referatu Badań Naukowych Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych (2000–2005); następnie w Biurze Edukacji Publicznej IPN w Warszawie – główny specjalista (od 2005 do 31.07.2007 r.).

W latach 2007–2009 pracował jako profesor na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.

Prowadzi badania nad: stosunkami polsko-ukraińskimi 1939–1989, zwalczaniem przez sowiecki aparat bezpieczeństwa ruchu oporu na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Estonii w latach 1939–1953, polityką organów bezpieczeństwa PRL wobec mniejszości narodowych.

Autor licznych monografii, artykułów naukowych i recenzji w Polsce i za granicą.

Za pracę naukową „Ukraińska partyzantka. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii 1942–1960” otrzymał Nagrodę Porozumienia Wydawców Książki Historycznej „Klio” za rok 2006, a za książkę „Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie w latach 1943–1948” , Warszawa 1999 – Nagrodę Przeglądu Wschodniego oraz Nagrodę Historyczną „Polityki”, z rąk Arcybiskupa Józefa Życińskiego otrzymał nagrodę „Memoria Iustorum” za „budowę pomostów w kulturowym dialogu pomiędzy Polską a Ukrainą”. W 2014 przyznano mu Nagrodę im. Jerzego Giedroycia jako współautorowi książki „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953”. W 2015 jego książka pt. „Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1954” została nominowana do Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas. Z kolei książka „Wołyń '43” została nominowana do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego 2017.

3 marca 2011 r. został powołany uchwałą Senatu RP w skład Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w której zasiadał do 16 czerwca 2016 r.

Uchwałą Senatu RP z dnia 22 czerwca 2023 r. powołany na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

do góry