Nawigacja

Formularz zamówienia prenumeraty Biuletynu IPN

RODO Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że administratorami Pani/Pana danych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.

O jakich danych mówimy?

Mowa o danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy oraz NIP, dane adresowe tj. miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, które pozyskujemy od użytkownika wypełniającego formularz zamówienia prenumeraty biuletynu IPN.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu świadczenia usług jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych osobowych), lit. b (wykonanie umowy), lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia prenumeraty biuletynu IPN.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzamy dane zgodnie z RODO, m.in. aby:

• móc zrealizować Pani/Panu zamówienia prenumeraty biuletynu IPN

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania.

Jakie ma Pani/Pan prawa wobec swoich danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w dalszej części niniejszej informacji.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy/usługi przez okres niezbędny do jej wykonania oraz przepisów finansowo-księgowych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może Pani/Pan ją w dowolnym momencie wycofać, przy czym jest ona niezbędna do realizacji zamówienia prenumeraty biuletynu IPN.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, Adres do korespondencji: Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

 

Zasady prenumeraty Biuletynu IPN Zamawiam prenumeratę Biuletynu IPN na rok 2024
Dane Zamawiającego
Adres wysyłki prenumeraty
Dane Odbiorcy wysyłki (wprowadzić w przypadku gdy adresy zamawiającego i odbiorcy są różne):
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: * Wymagane pole
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zebranych na formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8 * 4 = *
do góry