Nawigacja

Zasady prenumeraty krajowej „Biuletynu IPN” obowiązujące w 2024 r.

1) Pełna prenumerata Biuletynu IPN obejmuje 10 kolejnych numerów w tym dwa numery podwójne.

2) Cena 1 pełnej prenumeraty wynosi 60 zł brutto (57,14 zł netto).

3) Prenumeratę można zamówić na dwa sposoby:

  • na cały rocznik - termin złożenia zamówienia do dnia 15 marca danego roku
  • od bieżącego numeru do końca rocznika (koszt liczony proporcjonalnie)

4) Aby złożyć zamówienie należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia prenumeraty Biuletynu IPN, znajdujący się na stronie internetowej https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn

5) Zgodnie ze złożonym zamówieniem Instytut prześle Zamawiającemu dokument pro forma, na podstawie którego należy dokonać zapłaty.

6) Istnieje również możliwość dokonania bezpośredniej wpłaty na konto Instytutu za pomocą blankietu płatniczego drukowanego w Biuletynie. Wpłata jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia, a wysyłka następuje wg danych zawartych na blankiecie.

7) Instytut rozpoczyna wysyłkę Biuletynów po otrzymaniu zapłaty. Biuletyny  wysyłane są na koszt Instytutu przesyłką listową nierejestrowaną, za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z częstotliwością ukazywania się kolejnych numerów. Faktura VAT wystawiana jest i wysyłana po zaksięgowaniu wpłaty.

8) Po dokonaniu zapłaty nie ma możliwości rezygnacji przez Zamawiającego z rozpoczętej prenumeraty i zwrotu pieniędzy.

9) Instytut zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku:

  • Braku, bądź nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia prenumeraty
  • Braku wpłaty za prenumeratę w wyznaczonym terminie.

10) Złożenie zamówienia zarówno za pośrednictwem formularza elektronicznego, jak i wpłaty na podstawie blankietu drukowanego w Biuletynie IPN jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w zamówieniu danych osobowych. Administratorem danych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Celem przetwarzania jest umożliwienie realizacji umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży prenumeraty czasopisma. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu. W celu realizacji zamówienia dane mogą zostać powierzone podmiotowi realizującemu dostawy (operatorowi pocztowemu). Macie Państwo prawo do wglądu, aktualizacji lub żądania usunięcia danych osobowych z bazy prenumeratorów – w tym celu należy wysłać odpowiednie zlecenie na adres Instytutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 581-86-78, (22) 581-86-79.

 

do góry