Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie ekshumacji osób narodowości romskiej z grobu wojennego w miejscowości Karczew, w województwie mazowieckim

W związku ze wszczęciem przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu postępowania administracyjnego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) w sprawie zarządzenia ekshumacji zwłok (szczątków) osób narodowości romskiej pomordowanych w okresie drugiej wojny światowej, z grobu wojennego położonego na działce o numerze ewidencyjnym 312, w obrębie Karczew 2, w gminie miejskiej Karczew, w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim oraz przeniesienia ich do grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Karczewie, informuje się wszystkie osoby uprawnione do pochówku o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowaniu w charakterze strony. Adres do korespondencji: Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.), stosowanym w odniesieniu do grobów wojennych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337), prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 

Z uzyskanych w toku postępowania informacji wynika, że w dniu 2 stycznia 1943 r. w Karczewie przy ul. Wiślnej Niemcy rozstrzelali grupę osób narodowości romskiej (dzieci, kobiety i mężczyzn), w tym rodzinę Paszkowskich – Romana i Celinę oraz dzieci – Lucjana, Józefa, Tadeusza, Helenę, Karolinę i Leokadię.

 

Informacje dotyczące toczącego się postępowania będą udzielane w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pod numerem telefonu: 22 581 88 61.

do góry