Nawigacja

Akty oskarżenia

305. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi K.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 29 października 2013 r. skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Józefowi K.

Prokurator zarzucił Józefowi K., że w dniu 12 grudnia 1981 r. w Rzeszowie, jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie, przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że powołując się na nieistniejący dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego wydał decyzje o internowaniu 82 osób, czym doprowadził do ich bezprawnego, długotrwałego pozbawienia wolności w Ośrodkach Odosobnienia w Załężu i w Nisku (woj. podkarpackie).

Czyny zarzucane Józefowi K. zostały zakwalifikowane przez prokuratora jak przestępstwa opisane w art. 165 §2 kk z 1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

Sąd Rejonowy w Cieszynie wyrokiem z dnia 20 października 2016 r. uznał oskarżonego winnym 63 czynów spośród zarzucanych mu aktem oskarżenia 82 czynów. W stosunku do części czynów objętych aktem oskarżenia sąd orzekł, iż karalność ich uległa przedawnieniu. Sąd przyjął za możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Józefa K. za czyny popełnione w okresie od 12 grudnia do 16 grudnia 1981 r. i uznając, iż przypisane czyny zostały popełnione w tzw. „ciągu przestępstw” sąd wymierzył oskarżonemu karę 3 lat pozbawienia wolności. Orzekł także podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej w dniu 20 kwietnia 2017 r. częściowo zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Cieszynie, co do brzmienia niektórych zapisów w jego sentencji, w pozostałej części utrzymał go w mocy.

W dniu 7 lipca 2017 r. kasację od powyższego wyroku skierował do Sądu Najwyższego obrońca oskarżonego.

W dniu 2 lutego 2018 r. także Dyrektor Głównej Komisji skierował kasację od powyższego wyroku Sądu Okręgowego wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

W dniu 19 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy oddalił obie kasacje jako oczywiście bezzasadne.

do góry