Nawigacja

Zapowiedzi wydawnicze IPN

 

Patryk Pleskot, Sądy bezprawia. Wokół pokazowych procesów politycznych organizowanych w Warszawie (1944–1989), Warszawa 2020, 720 s., ISBN 978-83-8098-318-2

Seria wydawnicza: Warszawa Nie?pokonana

Monografia pokazuje zjawisko pokazowych procesów politycznych w całym okresie komunistycznej Polski.

 

Małgorzata Świder, Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980–1983, Katowice–Warszawa 2020, 584 s., ISBN 978-83-8098-221-5           

Publikacja o charakterze źródłowym, poprzedzona obszernym wstępem dotycząca relacji pomiędzy Niemiecką Federacją Związków Zawodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund) a NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1983. 

 

Sport w Polsce Ludowej, red. Grzegorz Majchrzak, Paweł Sztama, Szczecin-Warszawa 2020, 200 s., ISBN 978-83-8098-324-3                   

Książka dotyczy kulisów wydarzeń sportowych, które miały miejsce w okresie istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zawiera również wybrane sylwetki wybitnych polskich sportowców z lat 1945–1989. Niekiedy zresztą są to fakty zaskakujące, często zaś po prostu nieznane. A niektóre z nich jeszcze wiele lat po 1989 r. tajne.

 

„Polish-Jewish Studies”, Warszawa 2020, 856 s., ISSN: 2719-4086

Premiera: grudzień 2020

Dwujęzyczny (polsko-angielski) rocznik poświęcony historii społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku, utrwalaniu pamięci o polskich Żydach oraz wzajemnym i skomplikowanym relacjom polsko-żydowskim. W zamierzeniu redaktorów periodyk został przygotowany jako forum wymiany aktualnych ustaleń badawczych w obszarze „Jewish Studies” przez badaczy z różnych ośrodków naukowych.

Treść pierwszego numeru obejmuje przede wszystkim artykuły dotyczące okresu II wojny światowej, odnoszące się do szerokiego spektrum relacji polsko-żydowskich w czasie najtrudniejszej próby: zarówno negatywnych, jak pozytywnych doświadczeń. Edycję zamykają teksty recenzyjne ważniejszych i kontrowersyjnych niekiedy opracowań badawczych z ostatnich lat, a także sprawozdania z konferencji naukowych oraz opis inicjatyw na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach.

 

 

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939–1945. Tom 4: Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa, wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski, Warszawa 2020, 336 s., ISBN 978-83-8098-308-3

Książka zawiera edycję 104 dokumentów z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie oraz Archiwum Państwowego w Radomiu, dotyczących pomocy udzielanej Żydom przez Polaków podczas II wojny światowej.

 

Witold Śmiśniewicz, Na pierwszej linii. Kapitan Inżynier Tadeusz Śmiśniewicz (1893–1943). Opowieść o jednym z pionierów polskiego przemysłu zbrojeniowegoLublin–Warszawa 2020, 480 s., ISBN 978-83-8098-212-3   

Książka stanowi plon kilkudziesięcioletnich prac badawczych Autora. Jest pracą obszerną, składającą się z jedenastu rozdziałów, wstępu, zakończenia i bibliografii, wzbogaconą o zdjęcia i inne materiały ikonograficzne. Wnosi nowe ustalenia do polskiej historiografii na temat czynu zbrojnego Polaków w latach 1905–1921 oraz 1939–1945, jak również odbudowy niepodległego państwa polskiego w II Rzeczypospolitej (1918–1939). 

 

Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939, red. Justyna Dudek, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Agnieszka Skura, Lublin–Warszawa 2020, 200 s.,  ISBN 978-83-8098-320-5    

Album został opracowany w ramach, realizowanego od kilku lat, projektu stworzenia syntezy dziejów Lubelszczyzny w XX w. Inspiracją dla autorów było interesujące zjawisko kulturowe, jakim jest niesłabnące zainteresowanie przeszłością „małej ojczyzny”. W wizualnej formie chcieliśmy pokazać specyfikę regionu w latach międzywojennych. Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie wartościowym dopełnieniem pracy specjalistów z różnych dziedzin, którzy wspólnym wysiłkiem opracowali dwutomową syntezę dziejów Lubelszczyzny w latach 1918–1939. Dokonując wyboru ikonografii do niniejszej publikacji, kierowaliśmy się wynikami ich badań.   

 

Tomasz Kurpierz, Henryk Sławik 1894-1944. Biografia socjalisty, Katowice-Warszawa 2020, 836 s., ISBN druk 978-83-8098-306-9                       

Książka przedstawia społeczną, zawodową i polityczną działalność Henryka Sławika (1894–1944), w okresie międzywojennym powstańca śląskiego, polityka PPS, redaktora „Gazety Robotniczej”, radnego Katowic i członka Śląskiej Rady Wojewódzkiej, w czasie II wojny światowej prezesa Komitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech i Delegata Rządu RP ds. uchodźców w tym kraju.

 

 

Okaleczone miasto – Warszawa '39. Wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawadzkiego, red. Marcin Majewski, wydanie II, Warszawa 2020, 296 s., ISBN 978-83-8098-296-3

Album przedstawia fotografie autorstwa Antoniego Snawadzkiego, ukazujące zniszczenia Warszawy jesienią 1939 r. Ponad 130 fotografii zostało wykonanych w okresie pomiędzy sierpniem a grudniem 1939 r. 

 

Anna Maria Adamus, Józef Sierociński, Warszawa 2020, 56 s., ISBN druk: ISBN 978-83-8098-330-4, ISBN pdf: 978-83-8098-331-1

Seria wydawnicza: Bohaterowie Niepodległej 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Historia bohatera, który swoje życie poświęcił Polsce. Był członkiem Związku Sokołów Polskich w Ameryce, adiutantem gen. Hallera, brał udział w Misji Wojskowej na Syberii, w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 r. ponownie stanął do walki. Zmarł w zapomnieniu w 1955 r.

 

 
 

Gergely Pongrátz, Zaułek Corvina 1956, IPN, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Warszawa 2020, 256 s., ISBN 978-83-8098-317-5 

Zaułek Corvina 1956 Gergelya Pongrátza – to osobiste wspomnienia jednego z dowódców bojowników o suwerenność narodową Węgier podczas rewolucji w październiku 1956 roku. Książka jest wartościową lekturą dla tych, którzy chcą zyskać wgląd w walki na ulicach Budapesztu. Z zapisków autora przebija podniosła i budująca atmosfera tamtych dni, przepełnionych ofiarnością, odwagą i nadzieją. 

 

Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, red. Anna Żeglińska i Mariusz Żuławnik, Warszawa 2020, 224 s., („Symposia Archivistica”, t. 6), ISBN 978-83-8098-202-4

W szóstym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach” zorganizowanego w dniach 25–26 października 2018 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  

 

Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy, red. Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski, Kamila Mikołajczak, Wrocław–Warszawa 2020, 216 s., ISBN 978-83-8098-304-5 

Obok pytań o to, co zrobiła bezpieka, niezbędna jest refleksja dotycząca kwestii motywacji aktywności jednostek oraz grup lub środowisk, pracujących i współpracujących z policją polityczną. Równie istotne jest wskazywanie, jak na skuteczność funkcjonowania oddziaływały takie kwestie jak struktura organizacyjna, obieg dokumentów, hierarchia władzy, wewnętrzne relacje interpersonalne, zakres autonomii pojedynczych ludzi czy jednostek organizacyjnych.

 

Jan Jurkiewicz, Łukasz Kobiela, Jedna dekada – trzy epoki. NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980–1989, IPN, Stowarzyszenie „Pokolenie”, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Warszawa–Katowice 2020, 576 s., ISBN 978-83-8098-210-9

Album okolicznościowy, upamiętniający powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” regionu śląsko-dąbrowskiego w latach 1980–1989. Publikacja prezentuje bardzo obszerny materiał fotograficzny, dokumentujący działalność związkową, zarówno legalną, jak i podziemną. Zdjęciom towarzyszy obszerny artykuł monograficzny o dziejach NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pióra Jana Jurkiewicza. 

 

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, tom 3, red. Krzysztof Andrzej Kierski, Olsztyn 2020, ISBN 978-83-8098-969-6

Publikacja badań historycznych opartych na problematyce społeczno-politycznej Polski oraz Warmii i Mazur w latach 1918–1989.

 

Kościół wobec niepodległości Polski 1918–1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia, red. Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski, Białystok–Warszawa 2020, 424 s., ISBN 978-83-8098-194-2 

Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – powiedział Jan Paweł II w 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie. Zwrócił w ten sposób uwagę na fenomen polskiej historii – szczególną więź polskiego ludu z Kościołem, która ujawniała się zwłaszcza w czasach walki o wolność. Celem zebranych w niniejszej publikacji artykułów jest przedstawienie niektórych osób i wydarzeń związanych z tym zagadnieniem.

 

O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989), red. Katarzyna Maniewska, Kamila Churska-Wołoszczak, Przemysław Wójtowicz, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2020, 328 s., ISBN druk  978-83-8098-993-1, ISBN pdf 978-83-8098-994-8

Publikacja, przeznaczona dla szkół ponadpodstawowych, stanowi uzupełnienie nieobecnych w podręcznikach szkolnych informacji na temat antykomunistycznego oporu społecznego mieszkańców polskiej wsi w okresie 1944–1989.        

 

 

Dominik Ściskała. Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914–1945, wstęp i oprac. ks. Szczepan Kowalik, Waszawa–Lublin 2020, 602 s., ISBN 978-83-8098-973-3 

Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914–1945 to zapis wspomnień ks. Dominika Ściskały. Okres ten to czas niezwykle ważny i trudny dla Polski. Obserwatorem i uczestnikiem tych wydarzeń jest polski duchowny. Nierzadko historię poznajemy z perspektywy władców i dowódców. Dzięki ks. Ściskale możemy spojrzeć na dzieje z perspektywy wiernego Polsce i Kościołowi katolickiemu księdza – jednego z wielu.

 

Stefan Wyszyński,  Pro memoria, t. 4: 1956–1957, red. Michał Białkowski, IPN, Archidiecezja Warszawska i Archidiecezja Gnieźnieńska, UKSW, Warszawa 2020, 584 s.,  ISBN 978-83-8098-316-8     

Seria wydawnicza: „Kościół katolicki w dokumentach”.

Zapiski kard. Stefana Wyszyńskiego od października 1956 do końca 1957 roku. Obejmują m.in. Październik '56 i wyjazd prymasa do Rzymu po odbiór nominacji kardynalskiej. 

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

 

 

 

Po stronie dobra. Księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim, Warszawa 2020, 752 s., ISBN 978-83-8098-311-3         

Księga poświęcona Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim, którzy mieli odwagę upominania się o prawa krzywdzonych przez reżim komunistyczny. Zmieniały się nazwy struktur, na których czele prowadzili swoją działalność, zwiększał się krąg osób objętych pomocą. Istota pozostawała bez zmian – prawda i godność osoby ludzkiej.    

 

Tadeusz Denkowski, Moje 1407 dni  i nocy w więzieniu mokotowskim. Wspomnienia z lat 1952–1956, wstęp i opracowanie Tomasz Gonet, Katowice–Warszawa 2020

Publikacja o charakterze wspomnieniowym autorstwa Tadeusza Denkowskiego – harcerza, ostatniego żyjącego członka zabrzańskiej grupy dywersyjnej „Kalina” organizacji Krajowy Ośrodek „Kraj” – która stanowi precyzyjny zapis 1407 dni spędzonych przez autora w więzieniu mokotowskim.

 

 

 
do góry