Nawigacja

Zapowiedzi wydawnicze IPN

Łukasz Garbal, Prezydent opozycji. Krótka biografia Jana Józefa Lipskiego, Warszawa, 2017, 464 s.+ wkładka zdjęciowa 16 s., ISBN: 978-83-8098-153-9

Jan Józef Lipski (1926–1991) wiele zdziałał dla integrowania opozycji. Kiedy władza próbowała dzielić Polaków na grupy zainteresowane tylko własnym interesem – łączył różne środowiska. Zamiast demagogii wolał dialog; nawet w sporze starał się znaleźć miejsca wspólne. Ideologii przeciwstawiał samoorganizację społeczeństwa.

Nigdy niezwiązany z PZPR, współzałożyciel KOR, był żywym przykładem patrioty-socjalisty, pokazującym niebezpieczeństwa obu totalitaryzmów: lewicowego (komunizmu) i prawicowego (nacjonalizmu). Prezydent RP na uchodźstwie Edward Raczyński widział w nim swego następcę.

Fascynujące życie Lipskiego jest kluczem do zrozumienia powojennej historii Polski i lustrem, w którym zobaczymy dzień dzisiejszy.

Michał Konarski, Hubert Ronek, Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1946. Zeszyt 8. Na partyzanckich ścieżkach 1946 r., Warszawa 2017, 44 s., ISBN: 978-83-8098-266-6

Ósma część „Wojennej Odysei Antka Srebrnego 1939–1946” opisuje kolejne przygody tytułowego bohatera i jego przyjaciół. Antek razem z Romanem Pirytem otrzymują od gen. Stanisława Maczka zadanie udania się do opanowanej przez Sowietów Polski, gdzie mają rozkaz nawiązać kontakt z ppłk. Antonim Olechnowiczem „Pohoreckim” – komendantem eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK. Misja od początku obfituje w niebezpieczne i nieprzewidziane zdarzenia – na drodze obydwu bohaterów staje bowiem nie kto inny jak Timur – stary wróg Antka jeszcze z łagru, teraz w nowej roli oficera NKWD ścigającego polskich konspiratorów.

Rafał Łatka, ks. Józef Marecki, Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Warszawa 2017, 152 s., ISBN 978-83-8098-249-9

Dla władz komunistycznych najważniejsze było nie dobro obywateli, lecz wprowadzanie idei ateistycznych, tzw. świeckiego państwa i walka z Kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi. Dążyły do całkowitego podporządkowania sobie hierarchii kościelnej i uzależnienia jej działań od decyzji władz partyjno-państwowych. To leninowsko-marksistowska partia kreowała politykę wyznaniową państwa i rościła sobie prawo do decydowania o sumieniach i życiu religijnym obywateli.

Niniejsza publikacja ma ukazać trudną drogę Kościoła katolickiego w kształtowaniu tożsamości narodu, jego wpływ na odzyskanie wolności i budowanie przyszłości na polskiej ziemi w drugiej połowie XX w.

Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981, Warszawa 2017, 280 s. + 16 s. wkł. zdj. (seria „Monografie”, tom 129), ISBN 978-83-8098-251-2

Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interwencji zbrojnej w Polsce, by powstrzymać rewolucję „Solidarności”? Dlaczego Erich Honecker bał się „polskiej choroby”? W jaki sposób wschodnioniemieckie resorty siłowe pomogły Wojciechowi Jaruzelskiemu w podjęciu decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego?

Polski nie oddamy to błyskotliwa analiza polityki Niemieckiej Republiki Demokratycznej w czasie przełomowych wydarzeń w PRL – od strajków sierpniowych po 13 grudnia 1981 r. Autor przeprowadził skrupulatną kwerendę w archiwach, wnikliwej analizie poddał też źródła drukowane. Monografia nie tylko porządkuje dotychczasowe ustalenia badaczy, lecz także znacząco poszerza wiedzę o NRD i najnowszej historii Polski.

Tomasz Kozłowski, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2017, 472 s. Seria „Monografie”: tom 128, ISBN 978-83-8098-239-0

Anatomia rewolucji opowiada o narodzinach i pierwszych dniach „Solidarności”: od protestów sierpniowych do chwili jej rejestracji w listopadzie 1980 r. Książka ukazuje erupcję społecznego niezadowolenia i eskalację protestów aż do pojawienia się potężnej fali strajkowej. Autor drobiazgowo rekonstruuje powstawanie alternatywnego centrum władzy, rozwój nowych sieci społecznych i niezależnego, nowatorskiego systemu wymiany informacji, który stał się krwiobiegiem rewolucji. To historia pokojowego przełomu, który trwale zmienił oblicze Polski.

 

 

do góry