Nawigacja

Видання IPN укр

Działalność Kolegium

Działalność Kolegium w 2022 r.

Posiedzenia Kolegium odbywają się nie mniej niż raz w miesiącu i zazwyczaj przebiegają wedle następującego schematu (porządku obrad):

 1. Informacja Prezesa Instytutu (lub osoby przez niego wskazanej) o bieżących sprawach Instytutu oraz pytania i interpelacje członków Kolegium w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
 2. Omawianie problemów z zakresu działalności Instytutu (pionów, komórek organizacyjnych czy agend) zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem przez Kolegium. Podstawą dyskusji są informacje pisemne przygotowane przez osoby wskazane przez Prezesa oraz ich prezentacja ustna. W tej części posiedzenia uczestniczą obok Prezesa osoby przez niego wskazane. Zgodnie z wymogami ustawy lub w przypadku spraw szczególnie ważnych Kolegium podejmuje „uchwałę”, która jest decyzją, lub przyjmuje „stanowisko”, które wyraża jej opinię. Dyskusja nad tekstem uchwały lub stanowiska odbywa się tylko w gronie członków Kolegium.
 3. Sprawy porządkowe oraz omawianie bieżących spraw, które wpłynęły do Kolegium lub zostały wniesione przez jej członków.

Działalność Kolegium w 2022 r.

 • 18 stycznia 2022 r. – omówiono projekt edukacyjno-memoratywny IPN Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności, zaproponowaną przez p.o. dyrektora Biura Badań Historycznych IPN, dr. Sebastiana Pilarskiego korektę centralnych i oddziałowych projektów badawczych oraz projekt sprawozdania z działalności Kolegium IPN za rok 2021.
 • 15 lutego 2022 r. – wysłuchano sprawozdania na temat funkcjonowania Oddziału IPN we Wrocławiu przedstawionego przez dyrektora Pawła Mikołaja Rozdżestwieńskiego. Prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu poinformował o podejmowanych przez prokuratorów pionu ścigania działaniach mających na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń sądów, wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Informacje o działalności pionu lustracyjnego IPN przedstawił prok. Jarosław Skrok, dyrektor Biura Lustracyjnego.
 • 16 marca 2022 r. – Kolegium omówiło oraz zatwierdziło przedłożony przez prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego projekt Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za rok 2021, przedkładanej Sejmowi RP i Senatowi RP. Wysłuchano informacji na temat funkcjonowania Oddziału IPN w Lublinie, przedstawionych przez dyrektora dr. Roberta Derewendę. Ponadto wydano oświadczenie
 • 26 kwietnia 2022 r. – Kolegium wysłuchało informacji na temat funkcjonowania Oddziału IPN w Szczecinie, przedstawionych przez dyrektora – dr. Pawła Skubisza, oraz zapoznało się z planem wydawniczym Instytutu Pamięci Narodowej.
 • 17 maja 2022 r. – Kolegium wysłuchało informacji przedstawionych przez dyrektora dr. hab. Dariusza Iwaneczkę na temat funkcjonowania Oddziału IPN w Rzeszowie oraz zapoznało się ze sprawozdaniem z procesu dekomunizacji przestrzeni publicznej, realizowanego we współpracy z samorządami.
 • 21 czerwca 2022 r. – Kolegium wysłuchało sprawozdania wiceprezesa IPN dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka z dotychczasowych działań pionu poszukiwań i identyfikacji IPN oraz planów na drugie półrocze 2022 r.
 • 5 lipca 2022 r. – Kolegium przyjęło Sprawozdanie z działalności Instytutu za 2021 r. złożone przez dr. Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, zgodnie z art. 24a ustawy o IPN. Ponadto wysłuchano koncepcji Centralnego Projektu Badawczego IPN „Transformacja ustrojowa PRL”. Zgodnie ze swoim regulaminem organizacyjnym Kolegium dokonało wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących na nową roczną kadencję. Przewodniczącym ponownie został prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, a jego zastępcami: prof. dr hab. Piotr Franaszek i prof. dr hab. Wojciech Polak.
 • 30 sierpnia 2022 r. – Kolegium wysłuchało  sprawozdania dyrektora Biura Lustracyjnego, prok. Jarosława Skroka na temat realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.
 • 27 września 2022 r. – Kolegium omówiło współpracę międzynarodową Instytutu Pamięci Narodowej z zagranicznymi partnerami i polskimi instytucjami działającymi za granicą. Ponadto wysłuchało sprawozdań z działalności Delegatur IPN w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie, Opolu oraz Radomiu.
 • 18 października 2022 r. – Kolegium wysłuchało informacji na temat planowanych działań edukacyjnych związanych z ważnymi rocznicami przypadającymi w ostatnim kwartale 2022 r. i w 2023 r. oraz oceny działalności oddziałowych biur edukacji narodowej.
 • 29 listopada 2022 r. – Kolegium IPN wysłuchało sprawozdania z zakresu popularyzacji historii Polski z wykorzystaniem przez Instytut Pamięci Narodowej najnowszych możliwości technologicznych.
 • 14 grudnia 2022 r. – Kolegium wysłuchało sprawozdania przedstawionego przez dyrektora Łukasza Witka ze zrealizowanych przez Biuro Przystanków Historia projektów edukacyjnych w kraju oraz za granicą, a także planów na 2023 r.
do góry