Nawigacja

Видання IPN укр

Działalność Kolegium

Działalność Kolegium w 2021 r.

Posiedzenia Kolegium odbywają się nie mniej niż raz w miesiącu i zazwyczaj przebiegają wedle następującego schematu (porządku obrad):

 1. Informacja Prezesa Instytutu (lub osoby przez niego wskazanej) o bieżących sprawach Instytutu oraz pytania i interpelacje członków Kolegium w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
 2. Omawianie problemów z zakresu działalności Instytutu (pionów, komórek organizacyjnych czy agend) zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem przez Kolegium. Podstawą dyskusji są informacje pisemne przygotowane przez osoby wskazane przez Prezesa oraz ich prezentacja ustna. W tej części posiedzenia uczestniczą obok Prezesa osoby przez niego wskazane. Zgodnie z wymogami ustawy lub w przypadku spraw szczególnie ważnych Kolegium podejmuje „uchwałę”, która jest decyzją, lub przyjmuje „stanowisko”, które wyraża jej opinię. Dyskusja nad tekstem uchwały lub stanowiska odbywa się tylko w gronie członków Kolegium.
 3. Sprawy porządkowe oraz omawianie bieżących spraw, które wpłynęły do Kolegium lub zostały wniesione przez jej członków.

Działalność Kolegium w 2021 r.

 • 26 stycznia 2021 r. – Kolegium spotkało się z redaktorami naczelnymi czasopism IPN („Pamięć i Sprawiedliwość”, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, „Polish-Jewish Studies”, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”, „Institute of National Remembrance Review”, „Biuletyn IPN”, „Czasypismo”). Omówiono projekt sprawozdania z działalności Kolegium IPN za rok 2020. Ponadto dyskutowano na temat ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa IPN oraz przyjęto uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 • 23 lutego 2021 r. – Kolegium omówiło sprawę nominacji dr. Tomasza Greniucha na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu oraz wydało w związku z tym swoje stanowisko.
 • 23 marca 2021 r.  Kolegium omówiło oraz zatwierdziło przedłożony przez prezesa IPN projekt Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za rok 2020, przedkładanej Sejmowi RP i Senatowi RP.
 • 27 kwietnia 2021 r. – Kolegium przeprowadziło II etap konkursu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, poprzez publiczne wysłuchanie kandydatów. W wyniku tajnego głosowania rekomendowano dr. Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa IPN, podejmując w tej sprawie uchwałę, która następnie została przedłożona Marszałek Sejmu RP Elżbiecie Witek.
 • 25 maja 2021 r. – Kolegium zapoznało się ze szczegółową informacją na temat Centralnych Projektów Badawczych, w tym obsady kierowniczej badań oraz harmonogramu prac.
 • 15 czerwca 2021 r. – Kolegium omówiło i przyjęło większością głosów Sprawozdanie z działalności Instytutu za 2020 r. złożone przez dr. Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, zgodnie z art. 24a ustawy o IPN. Ponadto Kolegium zgodnie ze swoim regulaminem organizacyjnym dokonało wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących na nową roczną kadencję rozpoczynającą się 28 czerwca 2021 r. Przewodniczącym został prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, a jego zastępcami: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Piotr Franaszek i prof. dr hab. Wojciech Polak.
 • 6 lipca 2021 r. – Kolegium IPN omówiło z udziałem kierownictwa IPN oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka i dyrektora Biura Spraw Obywatelskich Radosława Petermana sposób przekazania dokumentów przez Ministra Spraw Zagranicznych do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Kolegium w przedmiotowej sprawie przyjęło stanowisko
 • 24 sierpnia 2021 r. – omówiono zaproponowaną przez prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego nową strukturę Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium spotkało się ze wskazanymi przez prezesa kandydatami na stanowiska kierownicze i ich pozytywnie zaopiniowało.
 • 21 września 2021 r. – omówiono zadania Instytutu Pamięci Narodowej wobec kryzysu pamięci w Polsce w perspektywie następnych lat.
 • 19 października 2021 r. – omówiono kierunki zmian w polityce wydawniczej i dystrybucji publikacji, działalność naukową pionu badawczego, w tym stan zaawansowania prac nad centralnymi i regionalnymi projektami badawczymi oraz działania medialne Instytutu Pamięci Narodowej.
 • 16 listopada 2021 r. – Kolegium spotkało się ze współorganizatorami Konkursu „Książka Historyczna Roku” im. Oskara Haleckiego – Polskie Radio, Telewizja Polska, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej – w sprawie reaktywacji konkursu. Omówiono także propozycję modyfikacji centralnych projektów badawczych przedstawioną przez p.o. dyrektora Biura Badań Historycznych IPN, dr. hab. Jana Szumskiego.
 • 21 grudnia 2021 r. – omówiono sprawy bieżące Kolegium oraz kwestie administracyjne dotyczące Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto dr hab. Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Kolegium IPN.
do góry