Nawigacja

Видання IPN укр

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

Zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut gromadzi, ewidencjonuje,  opracowuje, udostępnia i publikuje dokumenty organów bezpieczeństwa państwa wytworzone oraz zgromadzone od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (w przypadku organów wojskowych do dnia 31 grudnia 1990 r.), a także dokumenty organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dotyczące zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych, stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, oraz dotyczące innych represji z motywów politycznych popełnionych na osobach narodowości polskiej i obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Zadania te realizuje pion archiwalny, który tworzą: Archiwum IPN, oddziałowe archiwa oraz wydziały archiwalne w delegaturach.

Oddziałowe Archiwum IPN w Gdańsku (do czerwca 2016 r. noszące nazwę Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów) gromadzi materiały archiwalne z urzędów i instytucji, wymienionych w rozdziale 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działających na obszarze województwa pomorskiego (dawne województwa gdańskie, elbląskie i słupskie, powiat chojnicki z dawnego województwa bydgoskiego) oraz zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty: elbląski, ostródzki, iławski, działdowski i nowomiejski). Rozpoczęło swoją działalność w lipcu 2001 r., kiedy to przejęte zostały pierwsze akta do zasobu. Były to materiały byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Zasadnicza część zasobu, przekazana przez delegaturę Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku (od czerwca 2002 r. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) i Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, została pozyskana do końca 2004 r. Należy dodać, iż archiwum przejęło również znaczący zasób mikrofisz z delegatury UOP/ABW, które mają bardzo istotne znaczenie, ponieważ w większości przypadków nie zachowały się dokumenty oryginalne.

W 2006 r. zasób archiwum Oddziału IPN w Gdańsku został zmniejszony w związku z utworzeniem Oddziału IPN w Szczecinie i przekazaniem do tamtejszego OBUiAD materiałów archiwalnych z byłego województwa koszalińskiego.

Od końca 2006 r. Oddziałowe Archiwum IPN w Gdańsku zintensyfikowało współpracę z terenowymi jednostkami Policji, przejmując nie przekazaną dotychczas dokumentację archiwalną.

W 2010 r. zasób archiwalny Oddziału IPN w Gdańsku został wzbogacony o dokumentację przekazaną przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Są to akta spraw karnych prowadzonych po II wojnie światowej przeciwko osobom podejrzanym o kolaborację z okupantem.

W tym samym roku Oddziałowe Archiwum IPN w Gdańsku rozpoczęło drugi etap procesu przejmowania akt osobowych z zakładów karnych i aresztów śledczych. Początkowo kwerenda objęła teczki personalne funkcjonariuszy pionu ochrony Służby Więziennej, a od 2015 r. akta osób skazanych z powodów politycznych na podstawie artykułów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.

W latach 2010-2012 Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku przeprowadziło kompleksową kwerendę w archiwach Wojskowych Komend Uzupełnień. W jej wyniku przejęte zostało ok. 70 000 teczek personalnych i kart ewidencyjnych żołnierzy pełniących służbę w wojskowych organach bezpieczeństwa państwa, jednostkach wojskowej prokuratury oraz żołnierzy urodzonych do 1930 r. i represjonowanych z powodów politycznych w specjalnych jednostkach karnych.

Zasób archiwum Oddziału IPN w Gdańsku jest sukcesywnie wzbogacany przez dary od osób prywatnych. W większości są to niewielkie zbiory liczące kilka-kilkanaście jednostek archiwalnych. Największe dary zostały przekazane przez Edwarda Müllera (działalność NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego, m.in. filmy dokumentalne, fotografie, matryce do bicia medali, medale, czasopisma opozycyjne), Janusza Walentynowicza (spuścizna po Annie Walentynowicz, m.in. dokumenty osobiste, fotografie, zbiór publikacji i czasopism bezdebitowych), Jerzego Marcinka, Janusza Tołłoczkę, Pawła Dowżenkę, Romana Jankowskiego, Karola Krementowskiego, Roberta Rakowca, Tadeusza Milanceja, Zenona Kwokę, Joannę Duda-Gwiazdę i Andrzeja Gwiazdę, Krystynę Młynarczyk i Piotra Szubarczyka (fotografie, zbiór publikacji i czasopism bezdebitowych, nagrania magnetofonowe).

Załączona tabela przedstawia zasób aktowy Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku liczący 3883,94 mb (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Instytucje przekazujące materiały archiwalne

Wielkość w mb

ABW (UOP)

383,39

MSW

37,03

Policja

612,56

Policja (materiały paszportowe)

2 298,24

Więziennictwo

70,70

b. OKBZpNP

64,86

Archiwa państwowe

11,09

Archiwa wojskowe

187,68

Straż Graniczna

18,16

Organy administracji publicznej

70,75

Sądy i prokuratury powszechne

76,59

Sądy i prokuratury wojskowe

2,89

Dary i kolekcje prywatne

50

RAZEM

3 883,94

 

Zasób kartoteczny

Załączona tabela przedstawia zasób kartoteczny Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku liczący 169 mb (cały zasób ewidencyjny obejmuje 177,27 mb; stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Rodzaje kartotek

kartoteki operacyjne

Kartoteka ogólnoinformacyjna b. WUSW w Gdańsku, Elblągu, Słupsku

Kartoteka odtworzeniowa b. WUSW w Gdańsku, Elblągu, Słupsku

Kartoteka ewidencji operacyjnej b. WUSW w Gdańsku

kartoteki operacyjne pomocnicze

Kartoteka nr. rejestracyjnych, kryptonimów, pseudonimów b. WUSW w Gdańsku

kartoteki pomocnicze

Kartoteka b. WOP i WSW MSW

kartoteka MOB b. KWMO w Słupsku

kartoteki b. Wydziału „B” WUSW w Gdańsku

Kartoteka „Materiałów Wstępnych”, „Faktów/Zdarzeń” b. WUSW w Gdańsku

Kartoteka zagadnieniowa działy I-XVII

Kartoteki tematyczne: „Grudzień 80”, „Grudzień 81”, „Jodła”, „Emigracja”

Kartoteka osób poszukiwanych 1945-1956 b. WUBP w Gdańsku

Kartoteki członków ORMO b. woj. gdańskiego, słupskiego, elbląskiego

Kartoteki przynależności do niem. organizacji militarnych i politycznych, poszukiwanych przestępców wojennych b. GKBZN w Polsce

Kartoteka cudzoziemców b. WUSW w Gdańsku

Kartoteka osób otrzymujących rentę z zagranicy zamieszkujących w pow. sztumskim i puckim b. KWMO w Gdańsku

kartoteki paszportowe

Kartoteka wyjazdów stałych i czasowych za granicę w ramach łączenia rodzin b. WUSW w Gdańsku

Kartoteka wyjazdów stałych b. KWMO w Słupsku

Kartoteka książeczek żeglarskich i rybackich b. WUSW w Gdańsku

Kartoteka wyjazdów stałych z terenu b. KWMO w Elblągu

Kartoteka książeczek sportowo-żeglarskich b. WUSW w Gdańsku

kartoteki osobowe

Kartoteki funkcjonariuszy MO, SB b. WUSW w Gdańsku, Elblągu, Słupsku

Kartoteka funkcjonariuszy ZOMO b. WUSW w Gdańsku

Kartoteki żołnierzy przekazane przez WKU w Gdańsku, Gdyni, Wejherowie, Starogardzie Gd., Elblągu, Malborku, Człuchowie, Słupsku,

 

Zasób archiwalny Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku z podziałem na poszczególnych aktotwórców:

Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej

Nazwa aktotwórcy

Rodzaj materiałów archiwalnych

Sturmabteilungen (SA) der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Standarte 244 Neustadt in Westpreussen [Oddziały Szturmowe Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej. 244 Pułk w Wejherowie] 1939-1945

 • akta osobowe członków SA
 • spis członków SS, SA i SA-Wehrmannschaft, karty ewidencyjne członków SS, SA i SA-Wehrmannschaft

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ortsgruppe in Putzig [Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Grupa Miejscowa w Pucku] 1940-1942

 • struktura organizacyjna oraz zasięg terytorialny komórek i bloków Grupy Miejscowej NSDAP w Pucku
 • wykaz działaczek Narodowosocjalistycznej Wspólnoty Kobiet w Pucku (NS-Frauenschaft), wykaz działaczy Narodowosocjalistycznej Ludowej Opieki Społecznej w Pucku (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt – NSV), wykaz działaczy Niemieckiego Frontu Pracy (Deutsche Arbeitsfront – DAF), wykaz naczelników (Amtsleiter) Grupy Miejscowej NSDAP w Pucku, wykaz naczelników komórek i bloków (Zellenleiter, Blockleiter) Grupy Miejscowej NSDAP w Pucku
 • wykaz przedsięwzięć zorganizowanych przez Grupę Miejscową NSDAP w Pucku w okresie od 5 lipca 1940 r. do 15 marca 1942 r.
 • schemat organizacyjny Grupy Miejscowej NSDAP w Pucku

Nationalsozialistisches Fliegerkorps. Sturm 11/125 Neustadt in Westpreussen [Narodowosocjalistyczny Korpus Lotniczy. Pułk 125. Kompania 11 w Wejherowie] 1941-1944 [1971]

 • akta osobowe kandydatów na członków Narodowosocjalistycznego Korpusu Lotniczego w Wejherowie
 • karta ewidencyjna członka SA w Wejherowie
 • wezwania świadków przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku do sprawy nr Ds. 1/67

Das Landratsamt Neustadt [Starostwo Powiatowe w Wejherowie] 1940-1945

 • akta personalne pracowników administracji niemieckiej
 • wnioski o wydanie kenkarty
 • wnioski o zmianę nazwiska
 • kwestionariusze ewidencyjne dotyczące niemieckiej listy narodowościowej (volkslisty)
 • wnioski o przyznanie niemieckiej przynależności państwowej oraz wnioski o wpisanie na niemiecką listę narodowościową (volkslistę)
 • meldunki żandarmerii
 • dokumentacja dotycząca wydalenia ludności polskiej z Helu

Landratsamt Berent [Starostwo Powiatowe w Kościerzynie] 1940-1943

 • ankiety ustalające niemiecką przynależność państwową ludności powiatu kościerskiego

Das Landratsamt Neumark in Westpreussen [Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim] 1940-1943

 • pozwolenia na wydanie prawa jazdy

Der Präsident des Landesarbeitsamtes Danzig-Westpreussen [Prezydent Okręgowego Urzędu Pracy w Gdańsku-Prusach Zachodnich] 1942

 • zestawienie liczbowe mieszkańców i pracowników przymusowych z terenu Prus Zachodnich będących w ewidencji Urzędu Pracy w Gdańsku
 

Cywilne organy bezpieczeństwa państwa

Nazwa aktotwórcy

Rodzaj materiałów archiwalnych

Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie 1954-1956

 • protokoły i dokumenty z posiedzeń komisji powołanej dla zbadania i likwidacji materiałów zebranych przez Wydziały X Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach/Stalinogrodzie, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach, Białymstoku, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie i Zielonej Górze (kopia)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1954-1990

 • akta spraw operacyjnych dotyczących rozpracowania nielegalnych organizacji antykomunistycznych (kopia)
 • akta spraw operacyjnych dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 r. (kopia)
 • akta osobowe funkcjonariuszy UB/SB i MO (kopia)
 • akta osobowe cudzoziemców
 • akta paszportowe

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku 1945-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Gdańsku 1945-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku 1983-1990 (oraz jednostki podległe)*

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)
 • akta spraw śledczych (III)
 • akta spraw obiektowych (IV)
 • akta osobowe funkcjonariuszy SB (V)
 • akta osobowe funkcjonariuszy MO (VI)
 • akta osobowe pracowników cywilnych organów bezpieczeństwa (VII)
 • akta osobowe ORMO
 • akta paszportowe
 • akta o wydanie książeczki żeglarskiej
 • akta osobowe cudzoziemców
 • akta o wydanie dowodu osobistego
 • dzienniki rejestracyjne
 • dzienniki archiwalne
 • dzienniki korespondencyjne
 • rejestry śledztw i dochodzeń
 • sprawozdania, meldunki, raporty
 • książki etatowe
 • książki służby
 • książki wydarzeń
 • akty normatywne, zarządzenia, rozkazy, wytyczne, okólniki
 • dokumentacja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych, gospodarczych i finansowych
 • dokumentacja dotycząca prac obronnych
 • dokumentacja dotycząca nieruchomości zajmowanych przez organy bezpieczeństwa
 • dokumentacja operacji kontrolno-porządkowych
 • oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • plany i harmonogramy pracy
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń
 • dokumentacja dotycząca działalności i organizacji ORMO
 • dokumentacja dotycząca działalności i organizacji ROMO
 • dokumentacja dotycząca działalności i organizacji ZOMO
 • publikacje o charakterze informacyjnym, historycznym i szkoleniowym
 • fotografie sygnalityczne osób zatrzymanych, wykonane podczas działań operacyjnych, dokumentujące historię i pracę organów bezpieczeństwa oraz imprezy okolicznościowe
 • nagrania dźwiękowe i filmowe o charakterze operacyjnym i szkoleniowym
 • nagrania dźwiękowe i filmowe z narad, konferencji i uroczystości rocznicowych organów bezpieczeństwa

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Elblągu 1975-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Elblągu 1983-1990 (oraz jednostki podległe)**

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)
 • akta spraw śledczych (III)
 • akta spraw obiektowych (IV)
 • akta osobowe funkcjonariuszy SB (V)
 • akta osobowe funkcjonariuszy MO (VI)
 • akta osobowe pracowników cywilnych organów bezpieczeństwa (VII)
 • akta osobowe ORMO
 • akta paszportowe
 • akta osobowe cudzoziemców
 • dzienniki rejestracyjne
 • dzienniki archiwalne
 • dzienniki korespondencyjne
 • rejestry śledztw i dochodzeń
 • sprawozdania, meldunki, raporty
 • książki etatowe
 • książki służby
 • książki wydarzeń
 • akty normatywne, zarządzenia, rozkazy, wytyczne, okólniki
 • dokumentacja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych, gospodarczych i finansowych
 • dokumentacja operacji kontrolno-porządkowych
 • dokumentacja dotycząca prac obronnych
 • oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • plany i harmonogramy pracy
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń
 • dokumentacja dotycząca działalności i organizacji ORMO
 • dokumentacja dotycząca działalności i organizacji ROMO
 • dokumentacja dotycząca działalności i organizacji ZOMO
 • publikacje o charakterze informacyjnym, historycznym i szkoleniowym
 • fotografie wykonane podczas działań operacyjnych, dokumentujące historię i pracę organów bezpieczeństwa

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1975-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Słupsku 1983-1990 (oraz jednostki podległe)***

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)
 • akta spraw śledczych (III)
 • akta spraw obiektowych (IV)
 • akta osobowe funkcjonariuszy SB (V)
 • akta osobowe funkcjonariuszy MO (VI)
 • akta osobowe ORMO
 • akta paszportowe
 • akta o wydanie książeczki żeglarskiej
 • akta osobowe cudzoziemców
 • dzienniki rejestracyjne
 • dzienniki archiwalne
 • dzienniki korespondencyjne
 • rejestry śledztw i dochodzeń
 • sprawozdania, meldunki, raporty
 • książki etatowe
 • książki służby
 • książki wydarzeń
 • akty normatywne, zarządzenia, rozkazy, wytyczne, okólniki
 • dokumentacja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych, gospodarczych i finansowych
 • dokumentacja operacji kontrolno-porządkowych
 • dokumentacja dotycząca prac obronnych
 • oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • plany i harmonogramy pracy
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń
 • dokumentacja dotycząca działalności i organizacji ORMO
 • publikacje o charakterze informacyjnym, historycznym i szkoleniowym

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy 1945-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy 1945-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy 1983-1990 (oraz jednostki podległe) [Dokumentacja z jednostek podległych wytworzona i zgromadzona przez KPMO/KMMO/RUSW w Chojnicach w latach 1947-1990 oraz KPMO w Człuchowie w 1946 r. (poza akta osobowymi cudzoziemców)]

 • akta osobowe funkcjonariuszy SB
 • akta osobowe cudzoziemców
 • dzienniki korespondencyjne
 • dzienniki podawcze
 • plany zabezpieczenia kontrwywiadowczego
 • dokumentacja operacji kontrolno-porządkowych
 • oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • plany i harmonogramy pracy
 • programy szkolenia
 • akty normatywne
 • książki służby
 • książki wydarzeń
 • książki kontroli dochodzeń
 • dzienniki szkolenia
 • biuletyny informacyjne
 • notatki urzędowe, protokoły, telegramy, korespondencja dotycząca spraw gospodarczych
 • ewidencja spraw śledczych i osób zatrzymanych
 • dokumentacja dotycząca działalności Koła Rodzin Milicyjnych
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń

Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1945-1954
[W skład centrum wchodziły: Ogólnopaństwowa Szkoła Szeregowych Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1945-1947, Szkoła Oficerska Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1945-1954, Szkoła Podoficerska Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1947-1954, Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1946-1949]

 • akta osobowe pracowników
 • programy szkolenia
 • sprawozdania z przebiegu szkolenia
 • sprawozdania z działalności
 • protokoły zdawczo-odbiorcze
 • protokoły narad, odpraw i konferencji
 • akty normatywne, instrukcje do rozkazów, wytyczne
 • dokumentacja dotycząca spraw personalnych, organizacyjnych i finansowych

Ośrodek Szkolenia Szeregowych Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1954-1957/Szkoła Podoficerska Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1957-1985/Szkoła Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1985-1990

 • akta osobowe pracowników
 • akty normatywne
 • dokumentacja dotycząca zebrań ogólnych kadry
 • dokumentacja dotycząca spraw organizacyjnych i personalnych
 • książki rejestracji legitymacji
 • dokumentacja dotycząca historii szkoły i imprez okolicznościowych
 • dokumentacja KZ PZPR
 • dokumentacja dotycząca udziału słuchaczy szkoły w wydarzeniach Grudnia 1970, zabezpieczaniu pielgrzymek papieża Jana Pawła II i uroczystości państwowych
 • rejestry przesyłek, pokwitowania poczty
 • książki etatowe

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie 1945-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Olsztynie 1945-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Olsztynie 1983-1990 (oraz jednostki podległe)
[Dokumentacja z jednostek podległych wytworzona i zgromadzona przez KPMO w Braniewie w 1973 r. i KPMO w Pasłęku w latach 1953-1975]

 • akta osobowe funkcjonariuszy UB/SB (kopia)
 • akta osobowe cudzoziemców
 • spisy członków ORMO
 • książki rejestracji wydanych legitymacji i odznak ORMO
 • publikacje dotyczące działalności i organizacji ORMO
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń palną

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie 1945-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Szczecinie 1945-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie 1983-1990 (oraz jednostki podległe)
[Dokumentacja z jednostek podległych wytworzona i zgromadzona przez KPMO w Bytowie w latach 1945-1950 i KPMO w Słupsku w latach 1945-1946]

 • akta osobowe cudzoziemców
 • meldunki dotyczące sytuacji społeczno-politycznej
 • sprawozdania
 • dokumentacja dotycząca nieruchomości zajmowanych przez organy bezpieczeństwa
 • rejestry śledztw i dochodzeń
 • wykazy ludności ukraińskiej przesiedlonej w ramach akcji „Wisła”
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń palną
 • akta osobowych źródeł informacji

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie 1950-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Koszalinie 1950-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Koszalinie 1983-1990 (oraz jednostki podległe)[Dokumentacja z jednostek podległych wytworzona i zgromadzona przez PUBP w Bytowie w latach 1949-1953, KPMO w Bytowie w latach 1948-1974, KPMO w Człuchowie w latach 1953-1959, KPMO w Miastku w latach 1947-1972, PUBP w Słupsku w 1953 r. i KPMO w Słupsku w latach 1950-1959]

 • akta osobowych źródeł informacji
 • akta spraw operacyjnych
 • akta osobowe cudzoziemców
 • akta osobowe członków ORMO
 • skorowidz członków ORMO
 • wnioski o przyznanie odznaczeń członkom ORMO
 • instrukcje alarmowe
 • akty normatywne
 • plany pracy
 • informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • biuletyny informacyjne i statystyczne
 • wykazy ludności niemieckiej i autochtonicznej
 • Protokoły z kontroli
 • protokoły zdawczo-odbiorcze
 • dokumentacja dotycząca nieruchomości zajmowanych przez organy bezpieczeństwa
 • charakterystyki terenu
 • meldunki dotyczące sytuacji społeczno-politycznej
 • dokumentacja dotycząca spraw organizacyjnych i personalnych
 • dzienniki korespondencyjne
 • rejestry śledztw i dochodzeń
 • skorowidz alfabetyczny do ewidencji elementu przestępczego i osób podejrzanych
 • akta o wydanie dowodu osobistego
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń palną

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku 1944-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Białymstoku 1944-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń palną

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Bielsku-Białej 1975-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bielsku-Białej 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Ciechanowie 1975-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Ciechanowie 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach 1945-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Kielcach 1945-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie 1945-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie 1945-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie 1944-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Lublinie 1944-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi 1945-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łodzi 1945-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łodzi 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu 1950-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Opolu 1950-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Opolu 1983-1990

 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń palną

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Pile 1975-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Pile 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Płocku 1975-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Płocku 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu 1945-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Poznaniu 1945-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Poznaniu 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców
 • akta paszportowe

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu 1975-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Tarnobrzegu 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Tarnowie 1975-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Tarnowie 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Toruniu 1975-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Toruniu 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie 1944-1954/ Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie 1954-1956/Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na miasto stołeczne Warszawę 1945-1954/ Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego na miasto stołeczne Warszawę 1954-1956/Komenda Milicji Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy 1944-1956/Komenda Stołeczna Milicji Obywatelskiej w Warszawie 1956-1983/Komenda Milicji Obywatelskiej Województwa Warszawskiego 1945-1954/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Warszawie 1954-1975 /Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1983-1990

 • akta osobowe cudzoziemców
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na broń palną

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Wrocławiu 1945-1954/Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Wrocławiu 1954-1956/Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Wrocławiu 1945-1983/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Wrocławiu 1983-1990

 • akta osobowe funkcjonariuszy UB/SB (kopia)
 • akta osobowe cudzoziemców

Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku 1972-1990

 • dzienniki rejestracyjne osobowych źródeł informacji
 • dzienniki korespondencyjne
 • protokoły zdawczo-odbiorcze, protokoły zniszczenia dokumentów, atestat pocztowy, wykaz pocztowych oznaczeń kodowych

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Olsztynie 1957-1990

 • skrypty szkoleniowe dotyczące zasad i technik pracy operacyjnej oraz dochodzeniowo-śledczej

Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej w Warszawie [1943] 1957-1990

 • sprawa operacyjna dotycząca zamiaru ucieczki za granicę

Akta operacyjne wojskowych organów bezpieczeństwa państwa zostały również zarchiwizowane przez Wydziały „C” Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, Elblągu i Słupsku. Są to akta osobowych źródeł informacji, akta spraw operacyjnych, akta spraw śledczych i akta spraw obiektowych prowadzonych przez jednostki Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Wydziały Zwiadu Brygad Wojsk Ochrony Pogranicza:

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Okręgowy Zarząd Informacji Wojskowej nr 2 w Bydgoszczy

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Informacja Wojskowa 10 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Słupsku

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 16 Dywizji Pancernej w Elblągu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 4 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Olsztynie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 4 Brygady Artylerii Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki Obrony Powietrznej Kraju w Bemowie Piskim

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Bydgoszczy

 • akta osobowych źródeł informacji (I)  

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Gdańsku

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Ustce

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Białymstoku

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 7 Dywizji Desantowej w Gdańsku

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Koszalinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Toruniu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 2 Dywizji Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego w Pile

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Szczecinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Gdyni-Oksywiu/ Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Gdyni-Oksywiu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 8 Dywizji Zmechanizowanej w Koszalinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Krośnie Odrzańskim

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 26 Brygady Artylerii Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Lublinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 5 Dywizji Pancernej w Gubinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Powidzu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojsk Lotniczych w Warszawie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej w Gdyni

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej Szkół Lotniczych

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej 1 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 18 Brygady Artylerii w Bolesławcu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Orzyszu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Świnoujściu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw śledczych (III)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Helu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 2 Brygady Artylerii w Choszcznie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej 3 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju we Wrocławiu

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kętrzynie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kłodzku

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej Szkoły Technicznej Wojsk Lotniczych w Oleśnicy

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Elblągu

 • akta spraw operacyjnych (II)

Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Rzeszowie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)

Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)
 • akta spraw śledczych (III)
 • akta spraw obiektowych (IV)

Bałtycka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Koszalinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)
 • akta spraw śledczych (III)

Pomorska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw operacyjnych (II)
 • akta spraw śledczych (III)

Łużycka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Lubaniu Śląskim

 • akta spraw śledczych (III)

Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Krośnie Odrzańskim

 • akta osobowych źródeł informacji (I)
 • akta spraw śledczych (III)

Sudecka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Kłodzku

 • akta spraw śledczych (III)

Górnośląska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach

 • akta spraw operacyjnych (II)
 • akta spraw śledczych (III)

Karpacka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Nowym Sączu

 • akta spraw śledczych (III)

Bieszczadzka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Przemyślu

 • akta spraw śledczych (III)

Podlasko-Mazurska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Białymstoku

 • akta spraw śledczych (III)

Graniczna Placówka Kontrolna Centralnego Portu Lotniczego w Warszawie-Okęciu

 • akta spraw śledczych (III)

Wojska wewnętrzne

Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza 1958-1991

 • dokumentacja dotycząca budowy lub modernizacji budynków należących do WOP

Centrum Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie 1980-1991

 • publikacja szkoleniowa dotycząca zasad wydawania wiz

Pomorska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie 1958-1991

 • publikacje szkoleniowe dotyczące zasada ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz pełnienia służby konwojowej

Jednostki i administracja wojskowa
 

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni (Zarząd Polityczny) 1980-1989

 • dokumentacja dotycząca pracy szkoleniowo-wychowawczej, ruchu przodownictwa i współzawodnictwa pracy w jednostkach Marynarki Wojennej, działalności kontrolnej i rozliczeniowej oficerów politycznych oraz organów partyjno-politycznych w Siłach Zbrojnych PRL
 • dokumentacja dotycząca spraw personalnych, organizacyjnych, finansowych i administracyjnych
 • akty normatywne własne
 • plany pracy partyjno-politycznej i ideowo-wychowawczej
 • dokumentacja finansowa
 • sprawozdania z działalności
 • meldunki o nastrojach, stanie dyscypliny, stanie moralno-politycznym i pracy szkoleniowej
 • protokoły z posiedzeń Komitetu PZPR
 • dokumentacja związana z organizacją wyborów w wojskowych okręgach wyborczych
 • korespondencja Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami i osobami prywatnymi w sprawach naukowych i oświatowych
 • dzienniki korespondencyjne
 

Cywilne organy wymiaru sprawiedliwości

Najwyższy Trybunał Narodowy w Gdańsku 1947-1948

 • akta procesu gauleitera Alberta Forstera

Prokuratura Miasta i Powiatu Gdańskiego w Gdańsku 1950-1953

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 1998-

 • akta sprawy karnej dotyczącej niszczenia dokumentów Służby Bezpieczeństwa
 • kserokopia fragmentu repertorium

Prokuratura Miasta Gdańska w Gdańsku/Prokuratura Powiatowa dla Miasta Gdańska w Gdańsku 1953-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej

Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 1975-1995

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, szkalowania ustroju państwa polskiego
 • korespondencja w sprawach karnych
 • kserokopie fragmentów repertoriów

Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • materiały dotyczące działań w sprawie wypadków kolejowych
 • materiały dotyczące konferencji prokuratorów okręgowych
 • repertoria
 • dziennik prezydialny

Prokuratura Sądu Okręgowego w Gdańsku 1945-1990

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego oraz dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
 • akta spraw rehabilitacyjnych
 • repertoria i skorowidze

Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku 1945-1946

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego oraz dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
 • repertoria i skorowidze

Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku 1950-1998

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, szkalowania ustroju państwa polskiego
 • akta sprawy karnej dotyczącej wydania rozkazu użycia broni w Grudniu 1970 r.
 • korespondencja dotycząca osób internowanych
 • akta dotyczące zaświadczeń dla osób represjonowanych przez organy bezpieczeństwa państwa
 • repertoria i skorowidze
 • korespondencja w sprawach karnych
 • wytyczne dla prokuratorów dotyczące postępowania w niektórych sprawach
 • materiały dotyczące kontroli aresztów wewnętrznych MO i więzień
 • sprawozdania z działalności
 • protokoły z kontroli agend działu tajnego
 • zbiory przepisów
 • meldunki i biuletyny informacyjne przekazane przez MO
 • protokoły zdawczo-odbiorcze
 • akty normatywne Ministerstwa Sprawiedliwości
 • informacje o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych
 • dzienniki korespondencyjne
 • dzienniki prezydialne

Prokuratura Miasta Gdyni w Gdyni/Prokuratura Powiatowa dla Miasta Gdyni w Gdyni 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • repertoria i skorowidze
 • dokumentacja personalna kandydatów do pracy oraz pracowników
 • akty normatywne własne i Prokuratury Generalnej
 • materiały dotyczące szkolenia prokuratorów

Prokuratura Rejonowa w Gdyni 1975-

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, szkalowania ustroju państwa polskiego
 • kserokopie fragmentów repertoriów
 • kserokopie fragmentów wykazów aresztowanych
 • korespondencja oraz wykaz pracowników Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni, którzy samowolnie pozostali poza granicami kraju

Prokuratura Sądu Okręgowego w Gdyni 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego oraz dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
 • akta spraw rehabilitacyjnych
 • wykaz osób aresztowanych
 • repertoria i skorowidze

Prokuratura Rejonowa w Sopocie 1975-

 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, szkalowania ustroju państwa polskiego

Prokuratura Powiatowa w Wejherowie 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • repertorium
 • wykaz osób aresztowanych

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie 1975-

 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej

Prokuratura Powiatowa w Kartuzach 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Prokuratura Powiatowa w Kościerzynie 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • repertoria i skorowidze
 • wykazy aresztowanych
 • spis akt spraw dotyczących przestępstw popełnionych przez zbrodniarzy hitlerowskich przesłanych do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie 1975-

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim 1975-

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących zbrodni hitlerowskich
 • akta sprawy dotyczącej śmiertelnego wypadku biskupa gdańskiego Kazimierza Kluza

Prokuratura Powiatowa w Starogardzie Gdańskim 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • repertoria

Prokuratura Sądu Okręgowego w Chojnicach. Oddział Zamiejscowy w Starogardzie 1945-1946

 • akta dotyczące ekshumacji ofiar zbrodni hitlerowskich w Lesie Szpęgawskim i na terenie koszar w Tczewie

Prokuratura Powiatowa w Tczewie 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • repertoria

Prokuratura Rejonowa w Tczewie 1975-

 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, szkalowania ustroju państwa polskiego
 • kserokopia fragmentu repertorium

Prokuratura Sądu Okręgowego w Elblągu 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego oraz dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
 • spis akt spraw dotyczących przestępstw popełnionych przez zbrodniarzy hitlerowskich przesłanych do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich

Prokuratura Wojewódzka w Elblągu 1975-1998

 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, szkalowania ustroju państwa polskiego
 • akta sprawy karnej dotyczącej zbrodni popełnionych przez żołnierzy Armii Czerwonej

Prokuratura Sądu Okręgowego w Pasłęku 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego oraz dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
 • wykaz akt (ksiąg) wydzielonych

Prokuratura Powiatowa w Malborku 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Prokuratura Rejonowa w Malborku 1975-

 • akta spraw karnych dotyczących zbrodni hitlerowskich

Prokuratura Powiatowa w Sztumie 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • spis akt spraw dotyczących przestępstw popełnionych przez zbrodniarzy hitlerowskich przesłanych do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich

Prokuratura Powiatowa w Działdowie 1950-1975

 • kserokopia wykazu aresztowanych

Prokuratura Sądu Okręgowego w Słupsku 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • spis akt spraw dotyczących przestępstw popełnionych przez zbrodniarzy hitlerowskich przesłanych do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich

Prokuratura Wojewódzka w Słupsku 1975-1998

 • Akta sprawy karnej dotyczącej ujawnienia nielegalnego zainstalowania podsłuchu telefonicznego w lokalu Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”

Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Sąd Grodzki w Gdańsku 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego
 • akta spraw rehabilitacyjnych
 • repertorium

Sąd Okręgowy w Gdańsku 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego oraz dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
 • repertoria i skorowidze

Sąd Okręgowy w Gdańsku 1998-

 • akta spraw lustracyjnych

Sąd Powiatowy dla Miasta Gdańsku w Gdańsku 1950-1964

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, znieważenia funkcjonariuszy

Sąd Powiatowy w Gdańsku 1950-1975

 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, szkalowania ustroju państwa polskiego, znieważenia funkcjonariuszy, nielegalnego przekroczenia granicy

Sąd Rejonowy w Gdańsku 1975-2005

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, szkalowania ustroju państwa polskiego, znieważenia funkcjonariuszy, nielegalnego przekroczenia granicy

Sąd Wojewódzki w Gdańsku 1950-1998

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, szkalowania ustroju państwa polskiego, znieważenia funkcjonariuszy
 • korespondencja dotycząca akt spraw karnych Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku
 • postanowienia dotyczące osób represjonowanych

Specjalny Sąd Karny w Gdańsku 1945-1946

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego oraz dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
 • repertorium (kopia)

Sąd Grodzki w Gdyni 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Okręgowy w Gdyni 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Sąd Powiatowy dla Miasta Gdyni w Gdyni 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Sąd Rejonowy w Gdyni 1975-

 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, szkalowania ustroju państwa polskiego, znieważenia funkcjonariuszy, nielegalnego przekroczenia granicy, zwalczania spekulacji
 • akta sprawy dotyczącej nieprawidłowości w przeprowadzaniu reformy rolnej
 • akta osobowe sędziego

Sąd Grodzki w Sopocie 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Rejonowy w Sopocie 1975-

 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, szkalowania ustroju państwa polskiego, znieważenia funkcjonariuszy

Sąd Grodzki w Wejherowie 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego
 • akta spraw rehabilitacyjnych
 • akta prezydialne dotyczące podejrzanych o dokonanie zbrodni w okresie okupacji

Sąd Rejonowy w Wejherowie 1975-

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, szkalowania ustroju państwa polskiego
 • akta spraw karnych dotyczących uporczywego uchylania się od pracy
 • kserokopia fragmentu repertorium

Sąd Grodzki w Pucku 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Powiatowy w Kartuzach 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • akta sprawy karnej dotyczącej odmowy służby wojskowej

Sąd Grodzki w Kościerzynie 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Powiatowy w Kościerzynie 1950-1975

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Rejonowy w Kościerzynie 1975-

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego
 • akta spraw karnych dotyczących znieważenia flag i pomników

Sąd Grodzki w Starogardzie 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Okręgowy w Chojnicach. Wydział Zamiejscowy w Starogardzie 1945-1946

 • akta spraw karnych dotyczących zbrodni hitlerowskich

Sąd Powiatowy w Starogardzie Gdańskim 1950-1975

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego
 • akta sprawy karnej dotyczącej namalowania napisu o treści antypaństwowej

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim 1975-

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • przesłuchania świadków do spraw prowadzonych przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku

Sąd Grodzki w Skarszewach 1945-1949

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Grodzki w Tczewie 1945-1950

 • akta spraw rehabilitacyjnych
 • spis wszczętych i umorzonych spraw rehabilitacyjnych

Sąd Powiatowy w Tczewie 1950-1975

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego
 • akta w sprawie zwolnienia spod zajęcia majątku

Sąd Rejonowy w Tczewie 1975-

 • akta dotyczące odstępstwa od narodowości polskiej

Sąd Grodzki w Gniewie 1945-1950

 • akta spraw rehabilitacyjnych

Sąd Grodzki w Elblągu 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Okręgowy w Elblągu 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Sąd Powiatowy w Elblągu 1950-1975

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Rejonowy w Elblągu 1975-

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, znieważenia funkcjonariuszy

Sąd Wojewódzki w Elblągu 1975-1998

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, znieważenia funkcjonariuszy

Sąd Rejonowy w Braniewie 1975-

 • akta sprawy karnej dotyczącej wyłudzenia pieniędzy i narażenia zakładu pracy na szkodę

Sąd Powiatowy w Nowym Dworze Gdańskim 1954-1964

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Grodzki w Malborku 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Rejonowy w Malborku 1975-

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym

Sąd Grodzki w Kwidzynie 1945-1950

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Powiatowy w Kwidzynie 1950-1975

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Rejonowy w Kwidzynie 1975-

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Okręgowy w Pasłęku 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Sąd Powiatowy w Pasłęku 1950-1975

 • akta spraw o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego

Sąd Powiatowy w Ostródzie 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa

Sąd Grodzki w Nowym Mieście Lubawskim 1945-1950

 • akta dotyczące zbrodni hitlerowskich na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie (m.in. protokoły przesłuchań świadków)

Sąd Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim 1950-1975

 • akta sprawy karnej dotyczącej uchylania się od obowiązkowych dostaw produktów rolnych na rzecz państwa

Sąd Powiatowy w Działdowie 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Sąd Okręgowy w Słupsku 1945-1950

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Sąd Powiatowy w Słupsku 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa

Sąd Rejonowy w Słupsku 1975-

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej, działalności w nielegalnych organizacjach, udziału w nielegalnych demonstracjach, szkalowania ustroju państwa polskiego, znieważenia funkcjonariuszy

Sąd Wojewódzki w Słupsku 1975-1998

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta sprawy dotyczącej zdradzania informacji stanowiących tajemnicę państwową i służbową oraz współpracy z nielegalnymi organizacjami

Sąd Rejonowy w Lęborku 1975-

 • akta spraw karnych dotyczących rozpowszechniana materiałów o treści antypaństwowej
 • akta spraw dotyczących zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa

Sąd Powiatowy w Człuchowie 1950-1975

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o ochronie własności społecznej przed drobnymi kradzieżami

Sąd Rejonowy w Człuchowie 1975-

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw karnych dotyczących uporczywego uchylania się od pracy
 
Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości
 

Ekspozytura Wojskowej Prokuratury Polskich Kolei Państwowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku 1945-1946

 • akty normatywne Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz Prokuratury Wojsk Wewnętrznych w Warszawie
 • korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych, archiwalnych
 • sprawozdania z działalności
 • rozkazy wewnętrzne
 • raporty i doniesienia o przestępstwach
 • wykazy statystyczne wypadków i ważniejszych wydarzeń

Ekspozytura Prokuratury Wojsk Wewnętrznych w Warszawie z siedzibą w Gdańsku [1955] 1957-1965

 • repertoria i skorowidze
 • książki rozkazów
 • akty normatywne Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz Prokuratury Wojsk Wewnętrznych w Warszawie
 • opisy spraw tajnych
 • sprawozdania z działalności
 • spisy akt przekazanych do archiwum

Prokuratura 23 Dywizji Piechoty w Gdańsku 1958-1960

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego

Wojskowa Prokuratura 1 Korpusu Pancernego w Gdańsku 1949-1950/Wojskowa Prokuratura 1 Korpusu Zmechanizowanego w Gdańsku 1950-1955/Wojskowa Prokuratura 1 Korpusu Pancernego w Gdańsku 1955-1956

 • rozkazy i zarządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • repertoria i skorowidze
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego
 • książki rozkazów
 • dzienniki ewidencji pism
 • rozkazy i zarządzenia
 • korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych oraz prowadzonych postępowań
 • meldunki o wypadkach nadzwyczajnych
 • sprawozdania z działalności

Wojskowa Prokuratura 12 Gdańskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku 1946-1948/Wojskowa Prokuratura 4 Kaszubskiej Brygady Ochrony Pogranicza w Gdańsku 1948-1949

 • repertoria i skorowidze
 • sprawozdania z działalności
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego i dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • okólniki i zarządzenia Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”

Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Gdańsku [1945] 1946-1955 [1994]

 • repertoria i skorowidze
 • wykazy aresztowanych
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego i dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • sprawozdania z działalności
 • zarządzenia i rozkazy organizacyjne i personalne
 • książki rozkazów
 • dzienniki ewidencji pism
 • dokumentacja finansowa i administracyjna
 • korespondencja w sprawach karnych
 • korespondencja i dokumentacja Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR

Wojskowy Sąd 1 Korpusu Pancernego w Gdańsku 1949-1950/Wojskowy Sąd 1 Korpusu Zmechanizowanego w Gdańsku 1950-1955/Wojskowy Sąd 1 Korpusu Pancernego w Gdańsku 1955-1956

 • repertoria i skorowidze
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego

Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku [1945] 1946-1955 [2012]

 • repertoria i skorowidze
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego i dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • sprawozdania z działalności
 • książki rozkazów
 • rozkazy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i Dowództwa Okręgu Wojskowego nr II w Bydgoszczy
 • akty i opinie prawne
 • korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych oraz prowadzonych postępowań
 • książki ewidencji pism i teczek

Wojskowa Prokuratura Marynarska w Gdańsku 1945-1946/Wojskowa Prokuratura Marynarki Wojennej i Garnizonu Gdyńskiego w Gdyni 1946/ Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni 1946-1961/ Prokuratura Garnizonowa Marynarki Wojennej w Gdyni 1962-1974/Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni 1974-1996

 • repertoria i skorowidze
 • sprawozdania z działalności
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego, dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa i dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • książki rozkazów
 • książki etatowe
 • korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych oraz prowadzonych postępowań
 • dokumentacja finansowa i administracyjna
 • akty normatywne dowódcy i szefa sztabu Marynarki Wojennej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej
 • korespondencja i dokumentacja Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR
 • książki ewidencji pism i teczek
 • dzienniki korespondencyjne

Wojskowy Sąd Marynarski w Gdańsku 1945-1946/Wojskowy Sąd Garnizonowy (Marynarski) w Gdyni 1946-1946/Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 1946-1996

 • repertoria i skorowidze
 • sprawozdania z działalności
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego, dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa i dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • akta spraw dotyczących uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego
 • książki rozkazów
 • korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych oraz prowadzonych postępowań
 • dokumentacja finansowa i administracyjna
 • akty normatywne Najwyższego Sądu Wojskowego, Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, Zarządu Sądownictwa Wojskowego, Departamentu Służby Sprawiedliwości Ministerstwa Obrony Narodowej
 • korespondencja i dokumentacja Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR oraz Koła Związku Młodzieży Polskiej
 • dokumentacja Oficerskich Sądów Honorowych
 • dokumentacja z posiedzeń niejawnych sądu
 • meldunki sytuacyjne Wojskowej Służby Wewnętrznej
 • dzienniki korespondencyjne

Wojskowa Prokuratura 16 Dywizji Piechoty w Gdańsku 1945-1949/Wojskowa Prokuratura 16 Dywizji Pancernej w Elblągu 1949-1950/ Wojskowa Prokuratura 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu 1950-1955/Wojskowa Prokuratura 16 Dywizji Pancernej w Elblągu 1955-1960

 • sprawozdania z działalności
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego i dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
 • korespondencja dotycząca wyników kontroli podległych jednostek wojskowych, przeprowadzonych w ramach ogólnego nadzoru prokuratorskiego
 • akty normatywne Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Prokuratury Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

Wojskowa Prokuratura 16 Kaszubskiej Dywizji Piechoty w Gdańsku 1945-1949/ Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu 1949-1950/ Prokuratura 16 Kaszubskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu 1950-1955/ Prokuratura 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu 1955-1961/ Prokuratura 23 Dywizji Piechoty w Gdańsku 1958-1961/ Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu 1962-1990

 • repertoria i skorowidze
 • wykazy aresztowanych
 • książki archiwalne
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego i dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
 • sprawozdania z działalności
 • sprawozdania z kontroli
 • korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych oraz prowadzonych postępowań
 • książki rozkazów
 • książki ewidencji pism
 • meldunki o wypadkach nadzwyczajnych
 • akty normatywne Ministerstwa Obrony Narodowej, Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, Dowództwa 16 Dywizji Piechoty, Dowództwa Okręgu Wojskowego nr II, Prokuratury Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Naczelnej Prokuratury Wojskowej
 • dzienniki korespondencyjne

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Elblągu 1949-1952

 • repertoria i skorowidze
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego

Wojskowa Prokuratura Usteckiego Obszaru Nadmorskiego 1949-1951/Wojskowa Prokuratura Bazy Marynarki Wojennej w Ustce 1951-1956

 • repertoria i skorowidze
 • sprawozdania z działalności
 • sprawozdania z kontroli
 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego
 • korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych oraz prowadzonych postępowań
 • akty normatywne Departamentu Służby Sprawiedliwości Ministerstwa Obrony Narodowej i Naczelnej Prokuratury Wojskowej
 • książki rozkazów
 • książki ewidencji pism i teczek

Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 1946-1955

 • akta spraw karnych rozpatrywanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego i dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa (kopia)

Więziennictwo
 

Więzienie w Braniewie 1955-1967

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Braniewie 1967

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Zakład Karny w Braniewie 1967-1989

 • akta osobowe osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Więzienie w Elblągu 1945-1967

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Elblągu 1967-1977

 • akta osobowe osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Zakład Karny w Elblągu 1977-1992

 • akta personalne osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Centralne Więzienie w Gdańsku 1955-1969

 • skorowidz alfabetyczny więźniów
 • akta osobowe osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Gdańsku 1974-1989

 • akta osobowe osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Wojewódzki Areszt Śledczy w Gdańsku 1969-1974

 • akta osobowe osadzonych

Zakład Karny Gdańsk-Przeróbka w Gdańsku 1970-1989

 • akta osobowe osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Zakład Karny w Kwidzynie 1975-1989

 • akta osobowe osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • akty normatywne Centralnego Zarządu Zakładów Karnych
 • materiały dotyczące spraw personalnych pracowników pionu ochrony i pionu politycznego

Ośrodek Odosobnienia w Kwidzynie 1981-1982

 • akta osobowe internowanych
 • skorowidze alfabetyczne osób internowanych

Więzienie w Malborku 1945-1947

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Więzienie Karno-Śledcze w Malborku 1947-1951

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • skorowidz alfabetyczny więźniów

Areszt w Malborku 1951-1955

 • skorowidz alfabetyczny więźniów

Zakład Poprawczy w Malborku 1955-1980

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Malborku 1984-1989

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Więzienie w Starogardzie Gdańskim 1945-1953, 1955-1967

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • rozkazy personalne dotyczące funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • materiały Działu Ochrony Więzienia (m.in. informacje dot. służb, sprawozdania, protokoły z kontroli, dane statystyczne, korespondencja, dokumentacja finansowa)
 • biuletyny informacyjne i szkoleniowe
 • księgi inspekcji

Więzienie Karno-Śledcze w Starogardzie Gdańskim 1953-1955

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Zakład Karny w Starogardzie Gdańskim 1968-1989

 • akta osobowe osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • książki wizytacji i rejestracji pieczęci

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim 1967-1968

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • protokoły zniszczenia dokumentów niejawnych

Ośrodek Odosobnienia w Strzebielinku 1981-1982

 • akta osobowe internowanych

Centralne Więzienie w Sztumie 1945-1962

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • skorowidze alfabetyczne więźniów

Więzienie Karne w Sztumie 1964-1967

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Więzienie w Sztumie 1962-1964

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Zakład Karny w Sztumie 1967-1989

 • akta osobowe osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy

Więzienie w Wejherowie 1945-1949

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Wejherowie 1967-1977, 1984-1989

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • akta osobowe osadzonych

Zakład Karny w Wejherowie 1977-1984

 • akta osobowe osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • protokoły brakowania akt

Areszt Śledczy w Słupsku 1968-1984

 • akta personalne osadzonych
 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Zakład Karny w Iławie 1967-1991

 • akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • skorowidz alfabetyczny osób internowanych

Areszt Śledczy w Ostródzie 1967-1998

 • akta osobowe osadzonych

Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów w Warszawie 1967-1989

 • akta osobowe osadzonych (kopia)


Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 

Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Gdańsku 1945-1949/Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku 1965-1984/Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku 1984-1991/Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku 1991-1999

 • ankiety Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku dotyczące zbrodni popełnionych na terenie województwa gdańskiego
 • dokumentacja dotycząca akcji poszukiwania przestępców wojennych (korespondencja, wykazy, karty rejestracyjne przestępców wojennych, fotografie podejrzanych)
 • kartoteka przynależności do niemieckich organizacji militarnych i politycznych
 • kartoteka adresowa mieszkańców Tczewa (metalowe karty i skrzynki)
 • fotokopie kart i akt osobowych oraz zdjęć więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof
 • fotokopie akt personalnych załogi obozu koncentracyjnego Stutthof
 • kopie kart personalnych osób pochodzenia niemieckiego
 • kopie dokumentacji dotyczącej wpisania na niemiecką listę narodowościową (volkslistę)
 • protokoły przesłuchań świadków i wizji lokalnych dotyczące zbrodni hitlerowskich
 • inwentarze książkowe akt zespołów archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych
 • wnioski o wydanie dokumentów
 • wyciągi z akt spraw sądowych dotyczących postępowania o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
 • fotografie i fotokopie dotyczące zbrodni hitlerowskich (obozy w Dachau, Stutthofie, Potulicach)
 • fotografie przedstawiające kampanię wrześniową, ofiary zbrodni hitlerowskich, czas okupacji oraz dostojników hitlerowskich
 • fotokopie dokumentacji wytworzonej przez władze III Rzeszy, instytucji, firm, dotyczącej organizacji władz okupacyjnych oraz popełnionych zbrodni
 • fotokopie akt spraw karnych prowadzonych przez niemieckie sądy specjalne
 • fotokopie akt spraw karnych prowadzonych po 1945 r. przeciwko zbrodniarzom wojennym
 • rotulusy akt spraw karnych prowadzonych po 1945 r. przeciwko zbrodniarzom wojennym

Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej 1984-1991

 • karty inwentarzowe akt spraw karnych prowadzonych po 1945 r. przeciwko zbrodniarzom wojennym lub osobom podejrzanym o kolaborację z okupantem

Organy administracji państwowej
 

Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Gdańsku 1945-1948

 • protokoły z zebrań i sprawozdania z działalności Koła PPR przy Politechnice Gdańskiej (kopia)
 • protokoły, wykazy i korespondencja Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Sądowych i Prokuratorskich w województwie gdańskim (kopia)
 • protokoły z zebrań, wykazy członków i korespondencja Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Administracji Wojskowej (kopia)

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku 1948-1990

 • sprawozdania z pracy, protokoły odpraw oraz korespondencja sądów i prokuratur województwa gdańskiego z organami administracji państwowej (kopia)
 • sprawozdania z działalności sądów i prokuratur województwa gdańskiego oraz funkcjonujących przy nich organizacji partyjnych (kopia)
 • informacje KWMO w Gdańsku, WUBP w Gdańsku i Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku dotyczące nastrojów załóg oraz stanu zabezpieczenia zakładów przemysłowych województwa gdańskiego, przeznaczone dla KW PZPR w Gdańsku (kopia)

Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Gdańsku 1945-1951 [1952]

 • Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Skarbu
 • księgi kontroli dowodów rzeczowych i depozytów
 • sprawozdania z działalności
 • materiały z odpraw
 • dokumentacja dotycząca reorganizacji terytorialnej ochrony skarbowej województwa gdańskiego
 • akta osobowe pracowników

Stocznia Gdańska w Gdańsku 1947-1967/Stocznia Gdańska im. Lenina w Gdańsku 1967-1990

 • akta osobowe pracowników (kopia)

Urząd Wojewódzki w Gdańsku 1945-1950/Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 1950-1973/Urząd Wojewódzki w Gdańsku 1973-1990
[Dokumentacja Wydziału Społeczno-Politycznego, Wydziału Spraw Wewnętrznych, Urzędu Spraw Wewnętrznych, Wydziału do spraw Wyznań, Wydziału Społeczno-Administracyjnego, Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych, Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR nr 2]
 

 • dokumentacja dotycząca spraw organizacyjnych
 • dokumentacja dotycząca nadzoru nad działalnością instytucji kościelnych (kurie biskupie, parafie, klasztory, zgromadzenia zakonne, seminaria, szkoły, organizacja pielgrzymek, procesji, lekcje religii, Caritas)
 • dokumentacja dotycząca wydawania pozwoleń na budowę dla instytucji kościelnych
 • dokumentacja dotycząca nadzoru nad organizacjami społecznymi, naukowymi, kulturalnymi, mniejszościami narodowymi (Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne mniejszości narodowych, Związek Młodzieży Wiejskiej, Stowarzyszenie PAX, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
 • dokumentacja dotycząca ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
 • sprawozdania z działalności
 • akty normatywne własne, zalecenia i wytyczne
 • wykazy budynków i gruntów zajmowanych przez instytucje kościelne
 • dokumentacja dotycząca pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski
 • dokumentacja dotycząca odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku i Pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni
 • akta osobowe księży
 • protokoły, referaty, karty wyborcze i listy obecności z zebrań sprawozdawczo-wyborczych Oddziałowej Organizacji Partyjnej Nr 2
 • rejestry wydanych książeczek paszportowych

Wojewódzki Komitet Obrony w Gdańsku 1972-1990 [1991]

 • dokumentacja dotycząca działalności wojewódzkiego, powiatowych i miejskich komitetów obrony z terenu województwa gdańskiego
 • protokoły z posiedzeń i narad
 • akty normatywne własne i jednostek nadrzędnych
 • oceny w sprawie aktualnej sytuacji społeczno-politycznej
 • opracowanie dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu
 • materiały dotyczące szkoleń i współdziałania wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, terenowych organów administracji państwowej i jednostek podporządkowanych w zakresie obronności
 • korespondencja w sprawie zadań obronnych
 • plany i protokoły z kontroli
 • dzienniki korespondencyjne
 • wykazy osób posiadających dostęp do informacji niejawnych

Związek zawodowy kolejarzy, urzędników portowych i kandydatów na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

 • korespondencja w sprawie wypadku kolejowego w Gdyni w 1938 r.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdynia S.A. [1970] 1980-1995

 • fotografie i albumy przedstawiające wydarzenia Grudnia 1970, Sierpnia 1980, działalność NSZZ „Solidarność”

Urząd Wojewódzki w Słupsku 1975-1990
[Dokumentacja Wydziału Społeczno-Administracyjnego, Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych]

 • dokumentacja dotycząca ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
 • korespondencja dotycząca działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Słupsku i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Słupsku

Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Słupsku 1951-1990

 • akta spraw o wykroczenie
 • fragmenty rejestrów spraw o wykroczenie (kopia)

Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Tczewie 1951-1990

 • rejestry spraw o wykroczenie

Archiwa osobiste, dary i kolekcje
 

Dar Romana Szyszki

 • Kronika Młodzieżowego Klubu Wolnych Polaków w Chojnicach 1982-1989

Dary Edwarda Müllera i Piotra Müllera 

 • materiały dotyczące działalności NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego
 • materiały audiowizualne
 • matryce do bicia medali, medale, pieczątki
 • plakaty, ulotki, czasopisma, literatura bezdebitowa, czasopisma oficjalne
 • pamiątki rodzinne
 • materiały dotyczące działalności Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
 • materiały dotyczące wyborów do Sejmu w 1989 r.

Dar Janusza Tołłoczki

 • materiały dotyczące NSZZ „Solidarności”, Ruchu Młodej Polski, plakaty, ulotki, czasopisma

Dar Kazimiery Bućko

 • materiały dotyczące ludności polskiej w powiecie wołkowyskim, fotografie, czasopisma

Dar Eugeniusza Paszkowskiego

 • wykaz weteranów ruchu robotniczego sporządzony przez KM PZPR w Gdyni

Dar Izabelli Kochanowskiej

 • publikacje i nagrania dotyczące mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

Dar Franciszka Krzysiaka

 • wiersze dotyczące wydarzeń Grudnia 1970 r.

Dar ks. Bogdana Rusinowskiego

 • fotokopia orzeczenia Kolegium Karno-Administracyjnego w Elblągu z 1963 r.

Dar Ryszarda Krawczyka

 • kserokopie dokumentów dotyczących pobytu w Centralnym Więzieniu w Warszawie

Dar Tadeusza Milancej

 • czasopisma opozycyjne, programy uroczystości solidarnościowych w Londynie, literatura historyczna drugiego obiegu

Dar Danuty Matkiewicz

 • modlitewnik jeńca w Chalon sur Saone z 1945 r.

Dary Maurycego Frąckowiaka

 • wspomnienia Władysława Uchnalewicza dotyczące partyzantki antysowieckiej w okolicach Wołkowyska
 • wspomnienia Mariana Zająca z lat 1943-1958 dotyczące służby w Armii Krajowej w obwodzie Wołkowysk, aresztowania przez NKWD, pobytu w łagrze Rusinowo i Czurbaj Nura

Dary Romana Jankowskiego

 • kasety magnetofonowe z koncertem Joan Baez w Gdańsku, nagraniami ze strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, fragmentem audycji dotyczącej Grudnia 1970 roku, audycją dotyczącą Lecha Wałęsy i jego działalności w latach 1981–1983
 • płyta CD z nagraniem ze strajku solidarnościowego studentów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 3-6 maja 1988 roku
 • materiały dotyczące: NSZZ Solidarność, Federacji Młodzieży Walczącej, Polskiej Partii Niepodległościowej, Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, dokumentacja organizacji partyjnych, KWMO, Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta”, Politechniki Gdańskiej,
 • flagi, transparenty, ulotki, matryce offsetowe, zbiory dokumentów z parafii św. Brygidy, wykazy internowanych i skazanych
 • fotografie przedstawiające pochód 1 Maja w 1971 r. w Gdańsku, Stocznię Gdańską im. Lenina; działalność NSZZ „Solidarność”; spotkania Lecha Wałęsy ze Stefanem Wyszyńskim; Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku i jego odsłonięcie; Pomnik Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni i jego odsłonięcie; składanie wieńców pod Pomnikami; demonstracje przed kościołem św. Brygidy w Gdańsku

Dar Zofii Milewskiej

 • kserokopie dokumentów dotyczących NSZZ „Solidarność” w KZ Biur Projektów Kolejowych

Dary Ryszarda Dąbrowskiego

 • fotografie przedstawiające strajk w Stoczni Gdańskiej, rejestrację NSZZ „Solidarność”, wizytę u papieża Jana Pawła II, I KZD NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Lecha Wałęsę i innych działaczy opozycyjnych w czasie spotkań, wieców i imprez prywatnych
 • czasopismo „Wiarus” z 1938 r., nr 1-52, wydane przez Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy

Dar Związku Przyjaciół Pomorza

 • korespondencja dotycząca miejscowości w województwach pomorskim i kujawsko–pomorskim, w których popełniono masowe zbrodnie na ludności polskiej w latach 1939-1945

Dar Janusza Szczygielskiego

 • fotografie przedstawiające malowanie haseł przez członków NSZZ „Solidarność”, protestujących przeciw cenzurze i podawaniu fałszywych wiadomości przez oficjalne media

Dar Wiktora Andrzeja Bielachowicza

 • fotografie z lat 1980-1981 (strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku, projekty pomnika poległych stoczniowców, podpisanie porozumień, msza w Stoczni Remontowej, wizyta Cz. Miłosza w Gdańsku w 1981 r.)

Dar Zofii Madej

 • materiały NSZZ „Solidarność” pracowników Oświaty i Wychowania. czasopisma opozycyjne
 • kaseta magnetofonowa z nagraniem z Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie

Kolekcja Zespołu Elektrociepłowni „Wybrzeże” w Gdańsku

 • materiały dotyczące weryfikacji kadry kierowniczej po wprowadzeniu stanu wojennego

Dar Edwarda Mellera

 • dokumentacja dotycząca Edwarda Wróblewskiego i Kazimiery Szułak, skazanych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku w 1950 r.

Dar Alfreda Rachalskiego

 • dokumentacja dotycząca skonfiskowania prof. A. Rachalskiemu przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego NRD wydawnictwa książkowych, m.in. Kultury Paryskiej i korespondencji

Dar Bogusława Błaszczykowskiego

 • dokumenty dotyczące skazania Bogusława Błaszczykowskiego za wytwarzanie, gromadzenie i rozpowszechnianie nielegalnych fotografii, emblematów i wydawnictw

Dary Małgorzaty Sokołowskiej

 • fotokopie wycinków prasowych dot. procesu toczącego się w 1949 r. przeciwko członkom organizacji konspiracyjnej „Cecylia”
 • notatki prof. Andrzeja Ropelewskiego dot. Grudnia 1970 r. w Gdańsku i Gdyni

Dar Elżbiety Heybowicz

 • czasopisma wydawane przez NSZZ „Solidarność”, apele, plakaty, komunikaty, oświadczenia, uchwały

Dar Mieczysława Cholewy

 • kasety magnetofonowe z nagraniami z Grudnia 1970, posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniu 11 grudnia 1981 r., negocjacji Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z delegacją rządową w sierpniu 1980 r., podziemnych spotkań i audycji

Spuścizna Anny Walentynowicz

 • dokumenty dotyczące pracy i działalności Anny Walentynowicz z lat 1966–2010
 • materiały o tematyce religijnej, solidarnościowej i niepodległościowej (koperty, karty pocztowe, teksty modlitw, broszury, listy pasterskie, artykuły, programy)
 • materiały konferencyjne (odczyty, referaty, konspekty, recenzje)
 • czasopisma i publikacje drugiego obiegu
 • filmy dokumentalne, reportaże, nagrania video i dźwiękowe dotyczące działalności Anny Walentynowicz, ks. Jerzego Popiełuszki, pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski

Dar Pawła Dowżenki

 • czasopisma i książki wydawane przez organizacje opozycyjne, ulotki, uchwały, plakaty, fotografie

Dar Witolda Toczyskiego

 • kasety magnetofonowe z nagraniami dźwiękowe dotyczącymi akcji milicyjnych prowadzonych podczas stanu wojennego

Dar Waldemara Kowalskiego

 • albumy: 15- i 20-lecia Milicji Obywatelskiej w Gdańsku

Dar Zygmunta Pałasza

 • fotografie przedstawiające I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, manifestacje w Gdyni w latach osiemdziesiątych
 • czasopisma i książki wydawane przez organizacje opozycyjne, ulotki, uchwały
 • filmy przedstawiające pielgrzymki do Częstochowy w latach osiemdziesiątych, pielgrzymkę papieża Jana Pawła II w 1987 r.

Dar ks. Władysława Szulista

 • czasopisma i książki wydawane przez organizacje opozycyjne, ulotki

Dar Sławomira Cenckiewicza

 • kopie dokumentów dotyczących tajnego współpracownika ps. „Bolek”

Dar Barbary Rogińskiej-Sobuś

 • książki i czasopisma bezdebitowe
 • zdjęcia dotyczące stanu wojennego, pielgrzymki Jana Pawła II w 1983 r., demonstracji w Gdańsku Wrzeszczu, uroczystości przy kościele św. Brygidy
 • ulotki

Dar Henryka Zandera

 • taśmy magnetofonowe z nagraniami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z delegacją rządową w sierpniu 1980 r.
 • magnetofon

Dar Janusza Laskowskiego

 • kasety magnetofonowe z nagraniami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z delegacją rządową w sierpniu 1980 r.

Dar Karola Krementowskiego

 • czasopisma i książki bezdebitowe
 • dokumentacja Działu Poligrafii MKZ NSZZ „Solidarność”

Dar Łukasza Pułaczewskiego

 • czasopisma i książki bezdebitowe

Dar Danuty Sadowskiej

 • kasety magnetofonowe z kazaniami ks. Jerzego Popiełuszki i występami zespołu „Weterani” w latach 1984-1985

Dar Roberta Rakowca

 • czasopisma bezdebitowe
 • fotografie demonstracji z 1984 r., Lecha Wałęsy z rodziną
 • znaczek z wizerunkiem nieznanego mężczyzny (Lecha Wałęsy)
 • kartki na mięso

Dar Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

 • fotografie przedstawiające Grudzień 1970 r. w Gdańsku, ciała zabitych w Grudniu 1970 r., Lecha Wałęsę z rodziną

Dar Jerzego Wiktora Winiarskiego

 • materiały dotyczące działalności NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Robót Montażowych KBM Warszawa-Południe
 • relacja Jerzego Wiktora Winiarskiego dotycząca jego działalności w organizacjach opozycyjnych w latach 1979-1987
 • dokumenty dotyczące skazania Jerzego Wiktora Winiarskiego za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw

Dar Heleny Spaleniak

 • czasopisma i książki wydawane przez organizacje opozycyjne

Dar Bernarda Skorowskiego

 • dokumenty dotyczące działalności Bernarda Skorowskiego w latach 1966-1995 w organizacji niepodległościowej, NSZZ „Solidarność” i Związku Solidarności Polskich Kombatantów
 • fotografie przedstawiające Grudzień 1970 r. w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, strajk w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i „Malmorze”, msze św. odprawiane w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, porcie gdyńskim, fotografia przestawiająca Lecha Wałęsę z ks. Jerzym Popiełuszką
 • czasopisma wydawane przez organizacje opozycyjne

Dar Renaty Krystoszek

 • spis akcji zbrojnych wymierzonych w funkcjonariuszy i żołnierzy niemieckich w latach 1943-1944 w powiecie wejherowskim, spis Polaków pomordowanych przez Niemców w lutym 1944 r.
 • dokumenty NSDAP Orstgruppe Oliva dotyczące bieżącej działalności

Dar Jerzego Marcinka

 • czasopisma i publikacje bezdebitowe, ulotki, uchwały, plakaty, obwieszczenia, plakietki

Dar Stefana Seroki

 • dokumenty dotyczące służby w wojsku i powrotu do Polski Stefana Seroki i Feliksa Seroki, karki pocztowe, przepustki, zaświadczenia, książeczka żołdu, nieśmiertelnik Kriegsmarine, bony wojskowe, fotografie, broszury

Dar Piotra Szubarczyka

 • czasopisma i publikacje bezdebitowe

Dar Sławomira Fiodorowa

 • czasopisma bezdebitowe
 • legitymacje organizacji społecznych

Dar Kazimierza Koralewskiego

 • kasety magnetofonowe z nagraniami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z delegacją rządową w sierpniu 1980 r., relacjami z pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski

Dar Natalii Fiodorowicz

 • czasopisma i publikacje bezdebitowe
 • dokumentacja Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, komunikaty, oświadczenia

Dar Krystyny Młynarczyk

 • fotografie przedstawiające strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 r.
 • medal okolicznościowy wybity przez NSZZ „Solidarność” z okazji odsłonięcia Pomnika Ofiar Grudnia 1970 r.
 • płyta winylowa z nagraniem dotyczącym wizyty delegacji NSZZ „Solidarność” w Watykanie w styczniu 1981 r.
 • taśmy magnetofonowe z zapisem rozmów delegacji rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 r.
 • czasopisma bezdebitowe

Dar Emilii Maćkowiak

 • czasopisma bezdebitowe
 • fotografie przedstawiające działalność NSZZ „Solidarność”, demonstrację, ks. Jerzego Popiełuszkę, chrzest córki Lecha Wałęsy

Dar Piotra Rydla

 • dokumenty dotyczące działalności Stowarszenia Polskich Kombatantów w Norwegii

Dar Wiesława Szkarłata

 • dokumenty osobiste Stanisław Szkarłata zamordowanego przez Niemców w 1939 r.

Dar Bogdana Światopełka-Zawadzkiego

 • pokwitowanie konfiskaty przedmiotów należących do Bogdana Światopełka-Zawadzkiego znalezionych podczas rewizji dokonanej przez funkcjonariuszy KWMO w Słupsku w 1982 r.

Dar Zygmunta Pietkiewicza

 • wspomnienia Zygmunta Pietkiewicza dotyczące służby w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i losów powojennych

Dar Zbigniewa Wołocznika

 • skany fotografii NSZZ „Solidarność” w Lęborku, skany biuletynu „Robotnik Lęborka”

Dar Tadeusza Mikołajczyka

 • skany zdjęć żołnierzy Armii Krajowej: Antoni Wodyński ps. Odyniec, Tadeusz Mikołajczyk

Dar Związku Solidarności Polskich Kombatantów, Zarządu Głównego w Gdańsku

 • medaliki znalezione w budynku b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku przy ul. Batorego

Dar Katarzyny Perzyńskiej

 • publikacja bezdebitowa: Raport o stanie wojennym

Dar Teodozji Kubali

 • notatki, wiersze, listy napisane przez gauleitera Alberta Forstera

Dar Krzysztofa Surowicza

 • relacja dot. Grudnia 1970 w Słupsku

Dar Tomasza Ostrowskiego

 • pamiętnik więźnia stalagu Lamsdorf

Dar Stefana Chludzińskiego

 • fotografie przedstawiające manifestacje w latach osiemdziesiątych, groby osób zabitych przez funkcjonariuszy MO, wizytę papieża Jana Pawła II w 1983 r., dokumenty Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z lat czterdziestych

Dar Stanisława Szukalskiego

 • wspomnienia z dnia 31 sierpnia 1980 r. spod Stoczni Gdańskiej
 • fotografie wykonane 31 sierpnia 1980 r. pod Stocznią Gdańską

Dar Władysława Cyrankiewicza

 • wspomnienia Henryka Cyrankiewicza z lat II wojny światowej na Wołyniu, historia rodziny Cyrankiewiczów

Dar Rafała Wojczala

 • album przenosin pomnika Jana III Sobieskiego z Warszawy do Gdańska w 1965 r.

Dar Andrzeja Lewandowskiego

 • publikacje wydawane przez Komitet Obrony Solidarności w Berlinie

Dar Janiny Szymczak

 • album fotografii pt. „Poznań - czerwiec '56”

Dar Zenona Kwoki

 • plakat pt. „Solidarność” z autografami Andrzeja Gwiazdy, Anny Walentynowicz, Joanny Dudy-Gwiazdy

Dar Łukasza Galińskiego

 • dokumentacja techniczna (protokoły oględzin, fotografie) miejsc zbrodni popełnionych na Polakach w czasie II wojny światowej w Borowie, Burchardztwie i Kaliskach

Dar Ireneusza Rybakowskiego

 • dokumentacja dot. działalności opozycyjnej Ireneusza Robakowskiego
 • płyta DVD zawierająca nagrane wspomnienia Ireneusza Rybakowskiego dot. rodziny, domu na terenie Stoczni Gdańskiej, pracy, szkoły zawodowej i liceum wieczorowego, NSZZ „Solidarność”, poboru do ROMO, działalności podziemnej w stanie wojennym, emigracji do RFN
 • fotografie rodzinne i skany dokumentów

Dar Jana Słodkowskiego

 • relacja Jana Słodkowskiego dotycząca udziału w walkach podczas II wojny światowej

Dar Adama Chmiejrzaka

 • poświadczenia wpłat do kasy gminnej z 1941 r. (nadpalone)

Dar Krystyny Ruchniewicz - Misiak

 • fotografie przedstawiające strajk okupacyjny Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 1980 r.

Dar Roberta Chrzanowskiego

 • fotografie przedstawiające demonstracje Ruchu Młodej Polski i NSZZ „Solidarność” w 1980 r., walki uliczne w Gdańsku w 1981 r.

Dar Anny Ścigaj

 • płyta CD ze wspomnieniami Józefa Ścigaja, kserokopia książeczki wojskowej, wycinek z gazety z życiorysem Józefa Ścigaja

Dar Anny Rzyskiej

 • grypsy pisane w więzienia w Brasławiu na przełomie lat 1939-1940 przez Józefa Salmonowicza i Leona Salmonowicza do ich żony i matki Anny z Benisławskich Salmonowiczowej
 • nota biograficzna o Józefie Salmonowiczu

Dar Teresy Tylickiej

 • kasety magnetofonowe z nagraniami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z delegacją rządową w sierpniu 1980 r.
 • telefonogram Egzekutywy KW PZPR Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1970 r.
 • fotografie z pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski

Dar Mieczysława Wyrostkiewicza

 • fotografia przedstawiająca Mieczysława Wyrostkiewicza, wraz ze strażakami na tle Remizy Strażackiej w Komarowie, pow. Zamość 1945 r.
 • Bescheinigung (poświadczenie) Mieczysława Wyrostkiewicza

Dar Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy-Gwiazdy

 • korespondencja Biura NSZZ „Solidarność” z lat 1985-1988 dotycząca rozliczeń pomocy materialnej i rzeczowej oraz międzynarodowego wsparcia dla NSZZ „Solidarność” w Polsce
 • sprawozdania finansowe Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” Za Granicą za lata 1984-1986, budżet potrzeb NSZZ „Solidarność” w zakresie pomocy z zagranicy na lata 1987-1988

Dar Karola Lisieckiego

 • ulotka informująca o Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina wraz z jego apelem z grudnia 1981 r.
 • koperty z pieczęciami wykonanymi przez działaczy NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach, kartki świąteczne na Boże Narodzenie wydane przez NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 1989 r.
 • lista działaczy NSZZ „Solidarność” represjonowanych w stanie wojennych wraz z ich adresami

Dar Dariusza Burczyka

 • Gazeta Tczewska. Pismo NSZZ „Solidarność” Ziemi Tczewskiej

Dar ks. Wojciecha Michalaka

 • karty pocztowe ze stemplami okolicznościowymi NSZZ „Solidarność”

Dar Sławomira Formelli

 • publikacje bezdebitowe
 • publikacja Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące walk Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945

Dar Marii Ogint

 • sprawozdanie sądowe w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego podziemia w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz obwodów zachodnich: Białorusi i Ukrainy, rozpatrzonej przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR 18-21 czerwca 1945 r. w Moskwie.
 • fotografia przedstawiająca gauleitera Wolnego Miasta Gdańsk Alberta Forstera podczas uroczystego rozpoczęcia budowy autostrady Gdańsk – Berlin, 18 września 1939 r.

Dar Anny Sykut

 • skany fotografii przedstawiających m.in. stan wojenny w Gdańsku

Dar Zdzisława i Barbary Sałków

 • album ze zdjęciami i pamiątkami po Mateuszu Sałku, pamiątki (guziki, medaliki, obrączki) po Mateuszu Sałku
 • oprawiony maszynopis ze zdjęciami: o. Ogorzelec, Gwiazdy nad Mrokami (Kraków 1973)

Dar Marzeny Kruk

 • publikacje bezdebitowe
 • fotografia przedstawiająca pododdział III Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Dar Zbigniewa Okońskiego

 • relacja z pacyfikacji więzienia w Kwidzynie, przeprowadzonej 14 sierpnia 1982 r.

Dar Leokadii Stanisławczyk

 • album zawierający fotografie dotyczące strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i uroczystości w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni w 1980 r.

Dar Mirosława Duszaka

 • skany fotografii przedstawiających Ośrodek Odosobnienia w Kwidzynie i osoby tam internowane w 1982 r.
 • nagrania piosenek śpiewanych przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie

Dar Romana Kura

 • oświadczenie Józefa Śreniowskiego i Krzysztofa Wyszkowskiego z dnia 30 maja 1978 r. o kontynuowaniu głodówki protestacyjnej w związku z pobiciem przez MO i bezprawnym skazaniem członka Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Błażeja Wyszkowskiego

Dar Edwarda Nowaka

 • podziękowanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu z sierpnia 1988 r. dla Edwarda Nowaka za udział strajku w kopalni „Manifest Lipcowy”

Dar Barbary Oleksiak

 • wspomnienia Barbary Oleksiak dotyczące okoliczności aresztowania ojca Władysława Płoszaja na przełomie 1939 i 1940 r.
 • postanowienie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie uznania za zmarłego Władysława Płoszaja
 • ekspertyza podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne wykonana przez prof. dr. Alfonsa Klafkowskiego w styczniu 1990 r. celem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez polskie ofiary wojny

Dar Romana Słoka

 • wspomnienia oficera Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza związane ze strajkiem dokerów gdańskich po wprowadzeniu stanu wojennego

Dar Hanny Pawełek

 • dokumenty dotyczące zatrudnienia w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Szczuczynie Białostockim, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Grajewie nauczycielki języka rosyjskiego Heleny Tymińskiej

Dar Anny Dymek

 • dokumenty związane ze mszą świętą odprawioną przez papieża Jana Pawła II na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w dniu 17 czerwca 1983 r. (karta wstępu na stadion, plan stadionu i okolic z zaznaczonymi sektorami dla wiernych, trzy kolorowe fotografie przedstawiające przyjazd papieża, mszę świętą i tłumy wiernych)

Dary anonimowe

 • dokumenty z 1945 r. dot. poszukiwań przez MO Urszuli Pettke/Petkówny
 • ulotka KW PZPR, Miejskiej Rady Narodowej, Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych „Do klasy robotniczej i ludzi pracy w Gdyni” z dnia 15 grudnia 1970 r.
 • zarządzenie porządkowe nr 2 Prezydium WRN w Gdańsku z dnia 17 grudnia 1970 r. w sprawie wprowadzenia godziny milicyjnej na terenie miasta Gdyni
 • Strajkowy Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z dnia 20 sierpnia 1980 r.
 • pismo Zarządu Gminy w Nakle z dnia 20 lutego 1947 r. dot. zbrodni gauleitera Alberta Forstera skierowane do sołtysa w Paterku
 • obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Dystrykt Warszawski [Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Warschau] z dnia 16 października 1942 r. o powieszeniu 50 osób w odwecie za wysadzenie w nocy z 7 na 8 października 1942 r. linii kolejowych koło Warszawy
 • publikacje i czasopisma bezdebitowe
 • wykaz członków NSZZ „Solidarność” internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku
 • zbiór rysunków satyrycznych autorstwa Stanisława Toegela z cyklu „Hitleriada Macabra” wykonanych w 1944 r., wydanych przez Wydawnictwo Antoniego Markiewicza w 1946 r.
 • akta osobowe dotyczące funkcjonariusza SB Jerzego Frączkowskiego
 • dokumenty sprawy operacyjnej dotyczącej inwigilacji Lecha Wałęsy i rozpracowania organizacji opozycyjnych
 • fotokopia protokołu międzynarodowej komisji z dnia 20 kwietnia 1943 r. dotyczącego zbrodni katyńskiej
 • publikacja Wydawnictwa Solidarność Portowców: Józef Światło, Za kulisami bezpieki i partii, Gdynia 1981

* W skład jednostek podległych WUBP/WUds.BP/KWMO/WUSW w Gdańsku wchodziły:

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku 1945-1954

 • Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku 1945-1946
 • Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni 1945-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bytowie 1945-1946
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Elblągu 1945-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kartuzach 1945-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kościerzynie 1945-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kwidzynie 1945-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lęborku 1945-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Malborku 1945-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Miastku 1945-1946
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Dworze Gdańskim 1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Pruszczu Gdańskim 1950-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Pucku 1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sławnie 1945-1946
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Słupsku 1945-1946
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sopocie 1945-1950
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Starogardzie Gdańskim 1945-1950
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sztumie 1945-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tczewie 1945-1954
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Wejherowie 1945-1954

Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku 1945-1954

 • Miejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Gdyni 1954-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Elblągu 1954-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Kartuzach 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Kartuzach 1955-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Kościerzynie 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Kościerzynie 1955-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Kwidzynie 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Kwidzynie 1955-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Lęborku 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Lęborku 1955-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Malborku 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Malborku 1955-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Dworze Gdańskim 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Dworze Gdańskim 1955-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Pruszczu Gdańskim 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Pruszczu Gdańskim 1955-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Pucku 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Pucku 1955-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Starogardzie Gdańskim 1954-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Sztumie 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Sztumie 1955-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Tczewie 1954-1956
 • Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Wejherowie 1954-1955
 • Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Wejherowie 1955-1956

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Gdańsku 1945-1954

 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Gdańsku 1945-1954
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Gdyni 1945-1954
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Sopocie 1945-1954
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Sopocie 1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Bytowie 1945-1946
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Elblągu 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Kartuzach 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Kościerzynie 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Kwidzynie 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Lęborku 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Malborku 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Miastku 1945-1946
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Nowym Dworze Gdańskim 1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Pucku 1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Pruszczu Gdańskim 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Sławnie 1945-1946
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1945-1946
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Starogardzie Gdańskim 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Sztumie 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Tczewie 1945-1954
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Wejherowie 1945-1954

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Gdańsku 1954-1983

 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Gdańsku 1954-1983
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Gdyni 1954-1983
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Sopocie 1954-1983
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Starogardzie Gdańskim 1975-1983
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Elblągu 1954-1957
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Elblągu 1955-1957
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej dla miasta i powiatu w Elblągu 1957-1962
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Elblągu 1962-1967
 • Komenda Miejska i Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Elblągu 1967-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Kartuzach 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Kościerzynie 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Kwidzynie 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Lęborku 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Malborku 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Nowym Dworze Gdańskim 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Pucku 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Pruszczu Gdańskim 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Starogardzie Gdańskim 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Sztumie 1954-1975
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Tczewie 1954-1957
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Tczewie 1955-1957
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej dla miasta i powiatu w Tczewie 1957-1962
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Tczewie 1962-1967
 • Komenda Miejska i Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Tczewie 1967-1975
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Tczewie 1975-1983
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Wejherowie 1954-1975
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Wejherowie 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Kartuzach 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Kościerzynie 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Pruszczu Gdańskim 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Pucku 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Rumi 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Bobowie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Cedrach Wielkich 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Choczewie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Chmielnie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Dziemianach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Gniewie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Gniewinie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Helu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Jastarni 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Kaliskach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Karsinie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Kielnie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Kolbudach Górnych 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Kosakowie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Krokowej 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Lini 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Liniewie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Lipuszu 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Lubichowie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Luzinie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Łęczycach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Morzeszczynie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Nowej Karczmie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Opaleniu 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Osiecznej 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Osieku 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Pelplinie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Przejazdowie 1975
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Przodkowie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Przywidzu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Pszczółkach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Redzie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Rudnie 1975
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Sianowie  1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Sierakowicach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Skarszewach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Skórczu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Smętowie Granicznym 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Somoninie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Starej Kiszewie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Stężycy 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Subkowach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Suchym Dębie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Sulęczynie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Szemudzie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Trąbkach Wielkich 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Turzu 1975
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Wielkim Klinczu 1975
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Wierzchucinie 1975
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej we Władysławowie  1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Zblewie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Żelistrzewie 1975
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Żukowie 1975-1983

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku 1983-1990

 • Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku 1983-1990
 • Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych w Sopocie 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdyni 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Kartuzach 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Kościerzynie 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Pruszczu Gdańskim 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Pucku 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Starogardzie Gdańskim 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Tczewie 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Wejherowie 1983-1990

** W skład jednostek podległych KWMO/WUSW w Elblągu wchodziły:

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Elblągu 1975-1983

 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Elblągu 1975-1983
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Kwidzynie 1975-1983
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Malborku 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Braniewie 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Nowym Dworze Gdańskim 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Ornecie 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Pasłęku 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Sztumie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Drewnicy 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Dzierzgoniu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Fromborku 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Gardei 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Godkowie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Gronowie Elbląskim 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Kisielicach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Komorowie Żuławskim 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Korzeniewie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Lelkowie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Lichnowach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Markusach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Marzęcinie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Mikołajkach Pomorskich 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Milejewie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Miłoradzu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Młynarach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Nowym Stawie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Ostaszewie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Pieniężnie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Płoskini 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Prabutach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Rychlikach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Ryjewie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Sadlinkach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Starym Polu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Starym Dzierzgoniu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Starym Targu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Stegnie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Suszu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Szropach 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Sztutowie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Tolkmicku 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Wandowie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Wilczętach 1975-1983

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Elblągu 1983-1990

 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Braniewie 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Elblągu 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Kwidzynie 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Malborku 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Nowym Dworze Gdańskim 1983-1990

*** W skład jednostek podległych KWMO/WUSW w Słupsku wchodziły:

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1975-1983

 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Słupsku 1975-1983
 • Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Lęborku 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Bytowie 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Człuchowie 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Miastku 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Sławnie 1975-1983
 • Komisariat Milicji Obywatelskiej w Ustce 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Borzytuchomiu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Bruskowie Wielkim 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Budowie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Cewicach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Chrząstowie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Czarnej Dąbrówce 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Czarnem 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Damnicy 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Debrznie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Dębnicy Kaszubskiej 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Duninowie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Główczycach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Kępicach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Kobylnicy 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Koczale 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Kołczygłowach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Konarzynach 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Lipnicy 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Łebie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Łebieniu 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Łupawie 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Objeździe 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Parchowie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Pobłociu 1975-1976
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Postominie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Potęgowie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Przechlewie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Rzeczenicy 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Smołdzinie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Studzienicy 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Trzebielinie 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Tuchomiu 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Wicku 1975-1983
 • Posterunek Milicji Obywatelskiej w Żabnie 1975-1976

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Słupsku 1983-1990

 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Bytowie 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Człuchowie 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Lęborku 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Miastku 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Słupsku 1983-1990
 • Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Sławnie 1983-1990
do góry