Nawigacja

Wnioski o wpis do ewidencji

Ewidencję grobów osób, które spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, prowadzi Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Ewidencja obejmuje groby weteranów walk o niepodległość znajdujące się na terytorium Polski, a także poza jej granicami.

Wpis do ewidencji może być dokonany na wniosek osoby fizycznej, fundacji, stowarzyszenia, kościoła lub związku wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Wnioski dotyczące wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość położonych poza granicami Polski składają Konsulowie RP.

Wnioski można składać na adres e-mail weterani-groby@ipn.gov.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Centrali IPN przy ul. Janusza Kurtyki 1 w Warszawie lub w Oddziałowych Biurach Upamiętniania Walk i Męczeństwa – adresy dostępne na stronie internetowej IPN w zakładce UPAMIĘTNIANIE: http://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/kontakty

W celu usprawnienia wpisów i ujednolicenia danych zachęcamy do skorzystania z formularza:

do góry