Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie ekshumacji Michała Grędo z grobu wojennego w miejscowości Nowy Dwór, w powiecie sokólskim, w województwie podlaskim

W związku z wszczęciem przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu postępowania administracyjnego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681, z późn. zm.) w sprawie zarządzenia ekshumacji zwłok (szczątków) żołnierza Wojska Polskiego Michała Grędo pochowanego w grobie wojennym w miejscowości Nowy Dwór, w gminie Nowy Dwór, w powiecie sokólskim, w województwie podlaskim oraz przeniesienia ich do innego grobu na cmentarzu rzymskokatolickim parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze, informuje się wszystkie osoby uprawnione do pochówku o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowaniu w charakterze strony. Adres do korespondencji: Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), stosowanym w odniesieniu do grobów wojennych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681), prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 

Z uzyskanych w toku postępowania informacji wynika, że Michał Grędo był żołnierzem Wojska Polskiego, który poległ w czasie wojny polsko-bolszewickiej i został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze.

 

Informacje dotyczące toczącego się postępowania będą udzielane w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pod numerem telefonu: 22 581 88 61.

do góry