Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Komunikat o toczącym się postępowaniu w sprawie ekshumacji z grobu wojennego w miejscowości Dobroń Mały (gm. Dobroń)

W związku z postępowaniem, toczącym się na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681), w sprawie zarządzenia ekshumacji zwłok (szczątków) Andrzeja Jaworskiego ps. „Marianek” (syna Antoniego, ur. 11 listopada 1920 r. w Ochlach, pow. łaski.) – dowódcy oddziału partyzanckiego kryptonim „Balon”, działającego w ramach tzw. III komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, oraz jego zastępcy – Tadeusza Kuzi ps. „Igła”, „Tadek” (syna Ignacego, ur. w dniu 9 października 1921 r. w Fajnowie, pow. łaski) z grobu wojennego znajdującego się w miejscowości Dobroń Mały (gm. Dobroń) i przeniesienia ich na cmentarz w Widawie (gm. Widawa), Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wzywa osoby uprawnione do pochówku do ewentualnego zgłoszenia udziału w toczącym się postępowaniu w charakterze strony w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Adres do korespondencji: Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), stosowanym w odniesieniu do grobów wojennych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681), prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Informacje dotyczące toczącego się postępowania będą udzielane pod numerem telefonu: 22 581 88 61.

do góry