Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwania

Poszukiwania i identyfikacja

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN powołane zostało 16 czerwca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Dotychczasowe zadania, realizowane przez pracowników Samodzielnego Wydziału Poszukiwań oraz współpracowników z innych pionów IPN w ramach projektu „Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956”, zyskały nowy wymiar oraz szersze ramy czasowe, obejmujące poszukiwania miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

W Biurze Poszukiwań i Identyfikacji działają następujące wydziały:

  • Wydział Dokumentacji i Analiz zajmuje się prowadzeniem kwerend w zasobie archiwalnym IPN oraz zewnętrznych archiwach i zbiorach dokumentacji, gromadzeniem i analizą relacji świadków, poszukiwaniem i opracowywaniem dokumentacji historycznej oraz typowaniem miejsc do prowadzenia prac poszukiwawczych. Pracownicy Wydziału poszukują i opracowują dokumentację historyczną, na podstawie której typowane są miejsca do prowadzenia prac poszukiwawczych.
  • Wydział Logistyki zajmuje się organizowaniem prowadzonych w terenie prac poszukiwawczych w zakresie technicznym i formalno-prawnym, przygotowywaniem projektów umów i porozumień oraz korespondencji z podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących planowanych oraz prowadzonych prac poszukiwawczych; organizowaniem spotkań i konferencji poświęconych działalności pionu poszukiwań i identyfikacji oraz działań edukacyjnych; opracowywaniem materiałów promujących oraz tworzeniem strony internetowej dotyczącej działalności pionu poszukiwań i identyfikacji; organizowaniem zaopatrzenia Biura Poszukiwań i Identyfikacji w niezbędne wyposażenie; organizacją pracy wolontariuszy biorących udział w pracach poszukiwawczych.
  • Wydział Poszukiwań zajmuje się planowaniem i prowadzeniem ziemnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych; sporządzaniem dokumentacji dotyczącej prowadzonych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych oraz naukowym opracowywaniem ich wyników; współpracą z prokuratorami oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie prowadzonych prac.
  • Wydział Kresowy przeprowadza kwerendy oraz opracowuje dokumentację historyczną w zakresie dotyczącym poszukiwań miejsc pochówków za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie tam pracownicy wydziału prowadzą ziemne prace poszukiwawcze i archeologiczne.
  • Wydział Identyfikacji jest odpowiedzialny za szeroko pojęty proces identyfikacji ofiar zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w ramach prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego. Pracownicy Wydziału administrują Bazą, poszukują krewnych ofiar, a następnie pozyskują materiał biologiczny, biorą udział w ekshumacjach oraz badaniach antropologicznych i medyczno – sądowych. Praca Wydziału wymaga stałej współpracy z podmiotami, którym zlecono prowadzenie badań genetycznych.

W oddziałach IPN (za wyjątkiem warszawskiego oddziału) utworzono Wieloosobowe Stanowiska do spraw Poszukiwań i Identyfikacji, w Lublinie działa Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Komórki te realizują zadania analogiczne do zadań Wydziału Dokumentacji i Analiz, a także biorą udział w organizowaniu i prowadzeniu prac poszukiwawczych na terenie danego oddziału, wspomagają Wydział Identyfikacji w poszukiwaniu i pozyskiwaniu danych o krewnych ofiar i pozyskiwaniem od nich materiału biologicznego. 

Adresy e-mailowe dla osób zainteresowanych kontaktem z Biurem:

  • genetyka@ipn.gov.pl – adres, na który można przesyłać wszystkie informacje na temat żyjących krewnych ofiar systemów totalitarnych. Tą drogą można również umówić się na pobranie do analizy materiału DNA. Dodatkowo, dla wsparcia drogi elektronicznej, działa infolinia pod numerem telefonu 797-891-397.
  • wolontariat@ipn.gov.pl – na ten adres należy kierować wszystkie zapytania dotyczące wolontariatu Biura Poszukiwań i Identyfikacji oraz wysyłać wypełnione ankiety zgłoszeniowe.
  • poszukiwania@ipn.gov.pl – to adres, na który można kierować wszystkie inne sprawy dotyczące poszukiwania miejsc pochówków ofiar zarówno w Polsce jak i na Kresach Wschodnich.
do góry