Nawigacja

Poszukiwania

Poszukiwania i identyfikacja

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN powołane zostało 16 czerwca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Dotychczasowe zadania, realizowane przez pracowników Samodzielnego Wydziału Poszukiwań oraz współpracowników z innych pionów IPN w ramach projektu „Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956”, zyskały nowy wymiar oraz szersze ramy czasowe, obejmujące poszukiwania miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

W Biurze Poszukiwań i Identyfikacji działają następujące wydziały:

  • Wydział Analiz Historycznych prowadzi badania historyczne związane z poszukiwaniem miejsc pochówków ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu; rozpatruje wnioski dotyczące poszukiwań nieznanych miejsc pochówku; prowadzi kwerendy w zasobie archiwalnym IPN oraz archiwach zewnętrznych krajowych i zagranicznych; gromadzi i analizuje relacje świadków, opracowuje dokumentację historyczną i prowadzi korespondencję w sprawie pozyskiwania dokumentacji źródłowej; typuje miejsca do prac poszukiwawczych na podstawie badań historycznych.
  • Wydział Archeologii rekomenduje i opracowuje program przebiegu prac poszukiwawczych, archeologicznych i ekshumacyjnych oraz ich zabezpieczania; prowadzi prospekcje terenowe i wizje lokalne; realizuje zadania w zakresie prowadzenia prac ziemnych, archeologicznych i ekshumacyjnych, zabezpieczania przedmiotów odnalezionych podczas prac i koordynacji przekazania ich do konserwacji oraz jednostek muzealnych; sporządza dokumentację prowadzonych prac i naukowo opracowuje ich wyniki; współpracuje z prokuratorami oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.
  • Wydział Logistyki zajmuje się przygotowywaniem i zabezpieczaniem formalno-prawnym i technicznym prac poszukiwawczych, archeologicznych i ekshumacyjnych w kraju i zagranicą,
  • przygotowuje projekty umów i porozumień oraz prowadzi korespondencję w sprawach planowanych, prowadzonych i zrealizowanych prac poszukiwawczych; realizuje zadania w zakresie koordynacji opracowywania planu prac, aktualizacji i monitorowania planu, organizowania zaopatrzenia Biura Poszukiwań i Identyfikacji w niezbędne wyposażenie, organizacji i koordynacji pracy wolontariuszy biorących udział w pracach poszukiwawczych.
  • Wydział Kresowy realizuje zadania w zakresie inicjowania i prowadzenia badań historycznych związanych z poszukiwaniem nieznanych miejsc pochówku za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzeniem prac poszukiwawczych; prowadzi roboczą współpracę z polskimi oraz zagranicznymi urzędami w zakresie planowanych i prowadzonych prac.
  • Wydział Identyfikacji jest odpowiedzialny za szeroko pojęty proces identyfikacji ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w ramach prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego IPN. Pracownicy Wydziału realizują zadania w zakresie zabezpieczenia antropologicznego i medycznosądowego prowadzonych prac oraz nadzoru nad przechowywaniem ekshumowanych szczątków ludzkich, dokonywania oględzin ekshumowanych szczątków oraz opracowywania opinii i ekspertyz, współpracy z prokuratorami oddziałowych komisji oraz podmiotami, którym zlecono prowadzenie badań genetycznych, a także prowadzenia zaawansowanych analiz genetycznych z wykorzystaniem systemu CODIS.
  • Samodzielna Sekcja Informacji i Sprawozdawczości opracowuje informacje na temat bieżącej i programowej działalności pionu poszukiwań i identyfikacji, przygotowuje sprawozdania, raporty i analizy, materiały informacyjne; prowadzi stronę internetową biura oraz profile w internetowych serwisach społecznościowych, organizuje spotkania, wydarzenia i uroczystości oraz koordynuje udział przedstawicieli pionu w wydarzeniach w kraju i zagranicą, koordynuje projekty prowadzone we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi.

W oddziałach IPN (za wyjątkiem warszawskiego oddziału) utworzono wieloosobowe stanowiska do spraw poszukiwań i identyfikacji. Komórki te realizują zadania analogiczne do zadań Wydziału Analiz Historycznych, a także biorą udział w organizowaniu i prowadzeniu prac poszukiwawczych na terenie danego oddziału. Prowadzą poszukiwania i pozyskują dane o krewnych ofiar oraz zabezpieczają od nich materiału biologiczny. 

Adresy e-mailowe dla osób zainteresowanych kontaktem z Biurem:

  • genetyka@ipn.gov.pl – adres, na który można przesyłać wszystkie informacje na temat żyjących krewnych ofiar systemów totalitarnych. Tą drogą można również umówić się na pobranie do analizy materiału DNA. Dodatkowo, dla wsparcia drogi elektronicznej, działa infolinia pod numerem telefonu 884 203 346.
  • wolontariat@ipn.gov.pl – na ten adres należy kierować wszystkie zapytania dotyczące wolontariatu Biura Poszukiwań i Identyfikacji oraz wysyłać wypełnione ankiety zgłoszeniowe.
  • poszukiwania@ipn.gov.pl – to adres, na który można kierować wszystkie inne sprawy dotyczące poszukiwania miejsc pochówków ofiar zarówno w Polsce jak i na Kresach Wschodnich.

Serwis Biura Poszukiwań i Identyfikacji dostępny jest na stronie www.poszukiwania.ipn.gov.pl.

do góry