Nawigacja

Видання IPN укр

Działalność Kolegium

Działalność Kolegium w 2018 r.

Posiedzenia Kolegium odbywają się nie mniej niż raz w miesiącu i zazwyczaj przebiegają wedle następującego schematu (porządku obrad):

 1. Informacja Prezesa Instytutu (lub osoby przez niego wskazanej) o bieżących sprawach Instytutu oraz pytania i interpelacje członków Kolegium w sprawach związanych z działalnością Instytutu.
 2. Omawianie problemów z zakresu działalności Instytutu (pionów, komórek organizacyjnych czy agend) zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem przez Kolegium. Podstawą dyskusji są informacje pisemne przygotowane przez osoby wskazane przez Prezesa oraz ich prezentacja ustna. W tej części posiedzenia uczestniczą obok Prezesa osoby przez niego wskazane. Zgodnie z wymogami ustawy lub w przypadku spraw szczególnie ważnych Kolegium podejmuje „uchwałę”, która jest decyzją, lub przyjmuje „stanowisko”, które wyraża jej opinię. Dyskusja nad tekstem uchwały lub stanowiska odbywa się tylko w gronie członków Kolegium.
 3. Sprawy porządkowe oraz omawianie bieżących spraw, które wpłynęły do Kolegium lub zostały wniesione przez jej członków.

Działalność Kolegium w 2018 r.

 • 16 stycznia 2018 r. – omówiono realizację oraz potrzebę nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych z udziałem: przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, stowarzyszeń działaczy opozycji i osób represjonowanych oraz kierownictwo IPN. Uczestniczyli też poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan oraz Andrzej Jędral, dyrektor Biura senatora RP prof. Jana Żaryna
 • 27 lutego 2018 r. – omówiono wykonanie przez centralę i oddziały IPN budżetu za 2017 r. Ponadto Kolegium podjęło oświadczenie w związku z nowelizacją  ustawy o IPN oraz uchwały w sprawie: opinii o przedstawionych przez dr. Jarosława Szarka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu kandydatach na stanowiska kierownicze wymienione w statucie IPN i zmiany uchwały dotyczącej rekomendacji programów badawczych realizowanych przez IPN.
 • 20 marca 2018 r. – omówiono przedłożony przez Prezesa IPN projekt Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za rok 2017, przedkładanej Sejmowi RP i Senatowi RP oraz kalendarz obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Kolegium podjęło uchwałę w sprawie ww. Informacji.
 • 24 kwietnia 2018 r. – omówiono złożone, zgodnie z art. 24a ustawy o IPN, przez dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN, sprawozdanie z działalności Instytutu za 2017 r. i podjęto uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Ponadto zapoznano się z działalnością Wydawnictwa IPN i planem wydawniczym na 2018 r., a także realizacją planu wydawniczego w 2017 r.
 • 22 maja 2018 r. – omówiono prace i problemy dotyczące przygotowania kolejnych tomów „Encyklopedii Solidarności”.
 • 26 czerwca 2018 r. – Kolegium wraz z przedstawicielami IPN oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego omówiło problem dewastacji grobów Polaków zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939–1947 i miejsc pamięci związanych z tymi wydarzeniami, położonych na terenie Ukrainy. Dokonano także wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Kolegium na nową roczną kadencję, rozpoczynającą się 28 czerwca 2018 r. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Kolegium IPN przewodniczącym został prof. dr hab. Wojciech Polak, a jego zastępcami: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, ks. prof. dr hab. Józef Marecki, prof. dr. hab. Tadeusz Wolsza. Ponadto Kolegium podjęło stanowisko dotyczące ujawnienia przypadków bezprawnego niszczenia akt w archiwach wojskowych w latach 1990–2009.
 • 3 lipca 2018 r. – Kolegium IPN po zapoznaniu się z informacją pisemną i wysłuchaniu jej ustnego uzupełnienia, przedstawionego przez kierownictwo IPN, omówiło działalność administracyjną Instytutu.
 • 28 sierpnia 2018 r. – Kolegium IPN zapoznało się z wykonaniem przez centralę i oddziały Instytutu Pamięci Narodowej budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. Ponadto wysłuchało informacji kierownictwa IPN na temat relacji z działającymi w IPN Zakładowymi Komisjami: NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność 80”.
 • 12 września 2018 r. – Kolegium IPN zapoznało się ze zrealizowanymi i zaplanowanymi przedsięwzięciami z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • 16 października 2018 r. – członkowie Kolegium wysłuchali sprawozdania z realizacji Centralnych Projektów Badawczych w Instytucie Pamięci Narodowej
 • 20 listopada 2018 r. – członkowie Kolegium zapoznali się z koncepcją zewnętrznej polityki informacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej
 • 19 grudnia 2018 r. – członkowie Kolegium zapoznali się z prezentacją działań edukacyjnych związanych z ważnymi rocznicami przypadającymi w 2019 roku. Ponadto podjęli uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec działań władz Miasta Stołecznego Warszawy zmierzających do przywrócenia nazw ulic propagujących komunizm.
do góry