Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Partyjne kierownictwo w terenie. Aspekty funkcjonalne aktywności PZPR na szczeblu lokalnym” – Ustroń, 9-11 października 2019

W dniach od 9 do 11 października 2019 r. w hotelu „Diament” w Ustroniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Partyjne kierownictwo w terenie. Aspekty funkcjonalne aktywności PZPR na szczeblu lokalnym”, która była połączona ze spotkaniem roboczym uczestników Centralnego Projektu Badawczego IPN. Wśród prelegentów i dyskutantów znaleźli się reprezentanci różnych ośrodków naukowych, zajmujący się w swoich badaniach zagadnieniami związanymi z tematyką konferencji. W wygłoszonych referatach zaprezentowane zostały różnorakie aspekty działalności PZPR na lokalnych scenach politycznych: na poziomie wojewódzkim, miejskim, powiatowym i zakładowym, ewentualnie województwa) oraz ukazano wybrane segmenty aktywności różnych szczebli instancji partyjnych, m.in. na takich polach jak nadzór nad administracją, organizacja imprez masowych, kuratela i wyznaczanie zadań organizacjom społecznym, nadzór nad samorządami pracowniczymi, kontrola instytucji kultury i czuwanie nad wykonaniem planów gospodarczych. Poruszono również zagadnienia związane z rekrutacją lokalnych elit, zależnościami między kierownictwami instancji PZPR a władzami zakładów przemysłowych i lokalnych instytucji, przyczyny i sposoby awansu oraz degradacji w obrębie elity lokalnej.

Wygłoszone referaty:

 • dr Jarosław Neja (IPN Katowice), Problemy PZPR w zarządzaniu terenem w okresie kampanii wyborczej do Sejmu PRL 1956–1957 na przykładzie województwa katowickiego.
 • dr Bogusław Tracz (IPN Katowice), PZPR jako inspirator i kreator imprez masowych w latach 1957–1989 na przykładzie województwa katowickiego.
 • dr Michał Przeperski (IPN Gdańsk – IH PAN), Bezsiła silnych. Kierownictwa KW PZPR w ostatnich latach PRL.
 • dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu), PZPR a akcja łączenia rodzin w powicie kozielskim.
 • dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski), PZPR a przebieg wyborów do sejmu z 1952 r. w województwie opolskim.
 • dr Marcin Sroka, Kobiety w opolskiej PZPR.
 • dr hab. Adam Dziuba (IPN Katowice), Zarządzanie samorządem. KM PZPR w Zabrzu wobec organów przedstawicielskich i związkowych w miejscowych zakładach pracy (1949-1975).
 • dr Sebastian Drabik (Kraków), Komitety Powiatowe PZPR w województwie krakowskim do 1956 r. Podobieństwa i różnice.
 • dr Paweł Sasanka (IPN Warszawa), Warszawskie organizacje PZPR w przemyśle w okresie kryzysu 1956-1957.
 • dr Marcin Markiewicz (IPN Białystok), Ujarzmianie dzikiego konia, czyli problemy i dylematy powiatowego aparatu partyjnego w 1956 r. na przykładzie Białostocczyzny.
 • dr Dawid Keller (Muzeum Śląskie), KW PZPR w Katowicach wobec problemów komunikacyjnych województwa katowickiego w latach`60.
 • Tomasz Gonet (IPN Katowice), Lokalny komitet PZPR a kluczowa inwestycja. KM PZPR w Dąbrowie Górniczej wobec budowy Huty Katowice.
 • dr Dariusz Węgrzyn (IPN Katowice), Trudne lata 1980-1981. KW PZPR Bielsko-Biała wobec NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie.

 

do góry