Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Międzynarodowa konferencja naukowa „Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Miejsce emigracji niepodległościowej po 1939 roku na mapie kultury nie tylko polskiej” – Białystok, 30–31 maja 2014

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej InstytutuPamięci Narodowej w Białymstoku oraz Zakład Teorii i Antropologii LiteraturyInstytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na IImiędzynarodową konferencję naukową „Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork.Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej",która odbędzie się w dniach 30–31 maja 2014 r. w Białymstoku.

Zapraszamy po raz kolejny do wzięcia udziału wrozpoczętej w maju 2007 r. dyskusji na temat znaczenia spuścizny kulturalnejwychodźstwa niepodległościowego, której plon został utrwalony w tomie Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork.Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej",pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej, Białystok 2009.Uważamy, że ponowne skierowanie wysiłku badawczego w obszary zarysowane przedsześcioma laty jest zasadne i pożądane, bowiem pozwoli nam przede wszystkim nawzbogacenie obecnego (bez wątpienia imponującego) stanu wiedzy o emigracji owątki nowe – dotąd niepodjęte, nieznane lub przemilczane oraz na oświetlenie izarazem pogłębienie problemów, które wydają się istotne w świetle najnowszychinterdyscyplinarnych metodologii.

Ponowne spojrzenie zatem na polski Paryż, Londyn,Monachium czy Nowy Jork (a miasta te pełnią jedynie rolę sygnalno-symboliczną,określają geograficzny rozrzut „miejsc postoju" diaspory), pozwoli  – jaksądzimy – nie tylko potwierdzić to, co już o emigracji wiemy, ale przedewszystkim zmierzyć się z narosłymi mitami czy uroszczeniami, na powstaniektórych wpłynął utrudniony dostęp do archiwaliów (zdeponowanych poza krajem)oraz rozmaite klauzule ograniczające korzystanie z tych zasobów orazuniemożliwiające ich publikację. Wydaje się też, że w latach 90. XX w. większąwagę w badaniach nad emigracją przykładano do relacji i świadectw życia,mniejszą do dokumentacji, co z pewnością musiało wpłynąć na zawężenieperspektywy poznawczej i w pewnym sensie na jej zniekształcenie oraz nanadmierną subiektywizację ostatecznych rozpoznań.

Przewodnim tematem tym razem chcielibyśmy uczynićważny, a jeszcze niedostatecznie rozpoznany i opisany dyskurs między Krajem aEmigracją, utrwalony m.in. w publikowanych po 1989 r. dziennikach iwspomnieniach, których autorami byli twórcy krajowi z okresu PRL oraz dialogsygnalizowany w korespondencji, zintensyfikowanej zwłaszcza po odwilży. Liczymywięc na udokumentowanie funkcjonującej poza (i ponad) propagandą PRL-uintelektualnej dyskusji o pryncypia i wizje Polski. Owa dyskusja, któraniejednokrotnie zamieniała się w ostry spór, przyczyniała się do napięć, wkonsekwencji których trwałe przyjaźnie zarówno na emigracji, jak i w Krajuwystawiane były na dramatyczne próby, skutkowały środowiskowym ostracyzmem iwykluczeniem. Ten ostry spór (w łonie  samej emigracji i na odległość –spór o pryncypia z Krajem) zarówno hamował aktywność twórczą, polityczną iintelektualną, jak i stawał się źródłem wzrostu, możemy go dziś traktowaćrównież jako katalizę dla wszystkiego, co było wówczas nowe i oryginalne po obustronach żelaznej kurtyny.

Wkonferencji weźmie udział kilkudziesięciu badaczy z Polski, Niemiec, WielkiejBrytanii, USA i Kanady. Obradom towarzyszyć będą liczne imprezy: wystawy – oJanie Karskim i o emigracyjnym piśmie „Polska Walcząca" oraz wieczór poezji„Czym pachnie Kanada, czy naprawdę murawa po drugiejstronie płotu jest zieleńsza i jak ma się język do myśli – o poszukiwaniumiejsca dla siebie" Romana Sabo-Walsha.

Organizatoramikonferencji są: Instytut Filologii Polskiej Zakład Teorii i Antropologii LiteraturyUniwersytetu w Białymstoku oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wBiałymstoku. Partnerami przedsięwzięcia są: Hotel Esperanto, Muzeum Podlaskie wBiałymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska, Biblioteka Uniwersytecka im. JerzegoGiedroycia w Białymstoku oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan.

Program konferencji w załączniku.

Koordynatorzy konferencji:

dr Ewa Rogalewska                        
IPN Oddział w Białymstoku
tel.: 664 905 083
ewa.rogalewska@ipn.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Warsztatowa 1a
15-637 Białystok

dr hab. Violetta Wejs-Milewska
Uniwersytet w Białymstoku
tel.: 604122244
v.wejs.milewska@gmail.com
Uniwersytet w Białymstoku
Pl. Uniwersytecki 1, p. 57
15-420 Białystok

do góry