Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Władze PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980–1989” – Paradyż, 10 grudnia 2013

10 grudnia 2013 roku poznański odziałInstytutu Pamięci Narodowej, we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym wParadyżu, zorganizował konferencję naukową poświęconą zagadnieniu: „Władzawobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach1980–1989". Konferencja odbyła się  w auli Wyższego SeminariumDuchownego w Paradyżu.

Konferencja była czwartą i zarazem ostatnią z cyklukonferencji poświęconych analizie stosunków między państwem a Kościołami izwiązkami wyznaniowymi na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1989.

Przed rozpoczęciem obradzebranych powitali: ks. dr Paweł Łobaczewski – rektor Zielonogórsko-GorzowskiegoWyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz dyrektor poznańskiego oddziałuIPN, dr Rafał Reczek. Wyrazili oni nadzieję, że powzięte wtrakcie konferencji ustalenia badawcze pozwolą na poszerzenie wiedzy o sytuacji wyznaniowej w systemietotalitarnym na Ziemi Lubuskiej, zwanej też Środkowym Nadodrzem,a także staną się ważnym elementem składowym przyszłej syntezy dziejów Kościołana wschód od Odry – zachodniej granicy Polski, w jej środkowej części.

Wśród gości obecni byli biskupiDiecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: JE ks. bp dr Stefan Regmunt, JE ks. bp.Tadeusz Lityński i JE ks. bp. dr Paweł Socha.

Moderatorami sesji byli ks. drDariusz Śmierzchalski-Wachocz (Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu) i drElżbieta Wojcieszyk (poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej).

PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie:

 • 9.00–9.15  Alokucja  Rektora WSD w Paradyżu i  Dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu

I sesja:

 • 9.15–9.45
  prof. dr hab. Jan Żaryn (IPN), Władze państwowe PRL w latach 80. wobec Kościoła katolickiego
 • 9.45–10.15
  ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (Lublin), Kościół lat 80. – mediator czy zakładnik?
 • 10.15–10.45
  ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski (KUL), Zmiany w zakresie opodatkowania i ubezpieczeń społecznych Kościoła w latach 80. XX w.
 • 10.45–11.15
  dr Rafał Reczek (IPN), Władze wobec ruchu pielgrzymkowego na przykładzie Sanktuarium w Klenicy

II sesja:

 • 11.30–12.00
  Przemysław Zwiernik (IPN), Władze, Kościół, Solidarność na ziemi lubuskiej 1980–1989 – zarys problemu
 • 12.00–12.20
  dr hab. Dariusz Rymar (APG), Stosunki państwo – Kościół na Środkowym Nadodrzu w latach 80. w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.
 • 12.20–12.40
  dr Elżbieta Wojcieszyk (IPN), Charakterystyka akt wyznaniowych dotyczących Ziemi Lubuskiej, wytworzonych przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa Polski Ludowej

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusjapołączona ze wspomnieniami naocznych świadków przedstawianych wydarzeń.Podsumowując sesję, ks. bp dr Stefan Regmunt podkreślił, że tereny wchodząceobecnie w obszar diecezji zielonogórsko-gorzowskiej „były szczególniedoświadczane, ponieważ właśnie tutaj już od 1945 r. próbowano wprowadzaćzastępcze formy laickie dla tego wszystkiego, co było ważne dla Kościołakatolickiego. To właśnie na naszych ziemiach starano się za wszelką cenęzmarginalizować chrześcijaństwo i zniszczyć jedność między duchownymi iwiernymi".

Relacje pomiędzy komunistycznymaparatem władzy a Kościołami i związkami wyznaniowymi stanowią jedno zważniejszych zagadnień badawczych historii Polski po roku 1945. W latach2007–2010 poznański oddział IPN realizował projekt „Władze wobec Kościołów izwiązków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1989". W czterech tomachserii wydawniczej pod redakcją dr. hab. Konrada Białeckiego opublikowanoartykuły przybliżające relacje państwo – Kościół i związki wyznaniowe w latach1945–1956, 1956–1970, 1970–1980, 1980–1989. Cykl konferencji poświęconychprezentacji działań władz komunistycznych wobec Kościołów i związkówwyznaniowych w okresie PRL na Środkowym Nadodrzu organizatorzy zainicjowali przedczterema laty. Pierwsza sesja, w roku 2010, skupiała się na latach 1945–1956,druga, zorganizowana w roku 2011, koncentrowała się wokół dat skrajnych1956–1970, trzecia natomiast, podjęta w 2012 roku, uwzględniała lata 1970–1980.Dotychczas ukazały się materiały pokonferencyjne powstałe na podstawie dwóchpierwszych sesji, obejmujących lata 1945–1970, kolejne w przygotowaniu.

do góry