Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej” – Szczecin, 18–20 maja 2010

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie – we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego – zorganizował ogólnopolską konferencję naukową Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej – Szczecin, 18–20 maja 2010 r.

Miejsce obrad:
Szczecin, Polskie Radio Szczecin, Studio S-1 im. Jana Szyrockiego, al. Wojska Polskiego 73

WTOREK, 18 MAJA 2010 r.

11.30 Otwarcie konferencji

Panel I

 • 12:00 Tomasz Burdzik (student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach)
  Propaganda jako narzędzie kreacji „prawdziwej prawdy”
 • 12:15 Piotr Kibort (Muzeum Narodowe w Warszawie)
  Ideologia i estetyka w urbanistyce i architekturze okresu odbudowy Polski w latach 1945–1949. Projekty – realizacje – propaganda
 • 12:30 dr Elżbieta Kal (Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku)
  „Aby lud wszedł do śródmieścia...”. Ludowość i inne paradoksy metody realizmu socjalistycznego w architekturze
 • 12:45 dr Jakub Sadowski (Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie/Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego)
  Dlaczego „cały naród” musiał budować „swoją stolicę”? Semiotyczna analiza dogmatu propagandowego
 • 13:00 Radosław Miłoch, Tomasz Szafron (Oddziałowe Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach)
  Komitet Wojewódzki Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy w Katowicach
 • 13:15 Szczepan Świątek (Archiwum Państwowe w Krakowie)
  Architektura i urbanizacja w zespołach akt komitetów PZPR w Krakowie (1949–1989)

Dyskusja 13:30–14:00

Przerwa 14:00–14:15

Panel II

 • 14:15 dr Grzegorz Ciechanowski, Jakub Ciechanowski (Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem/Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego)
  Poniemieckie kompleksy koszarowe w Szczecinie
 • 14:30 Jan Kwiatkowski (student Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Dziedzictwo III Rzeszy w PRL-u. Adaptacja dokonanych w czasie okupacji nazistowskiej przekształceń obszarów zielonych i przestrzeni miejskiej w okresie Polski Ludowej (na przykładzie budynku poznańskiej Nowej Synagogi oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorze Rusałka w Poznaniu)
 • 14:45 Mateusz Otta (Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Polityka i ideologia w budownictwie kościelnym i architekturze sakralnej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. na przykładzie Poznania
 • 15:00 Monika Matras (studentka Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  Stosunek mieszkańców i władz Wrocławia do odbudowy zniszczonych świątyń gotyckich
 • 15:15 Marcin Musiał (student Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  „Życzliwa neutralność”, czyli o miejscu baroku w powojennym krajobrazie urbanistycznym Wrocławia na przykładzie wybranych barokowych kompleksów klasztornych

Dyskusja 15:30–16:00

Przerwa 16:00–16:15

Panel III

 • 16:15 dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  „Ten kościół był niemiecki”. Stosunek do miejsc pamięci po II wojnie światowej na terenie Żuław w narracjach pierwszych osadników
 • 16:30 dr hab. prof. UMK Andrzej Majdowski (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Przedsoborowa architektura sakralna w Polsce. Nurty i odmiany z lat 1945–1965
 • 16:45 dr Iwona Jastrzębska-Puzowska (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Nie tylko modernizm… Polska architektura sakralna od Soboru Watykańskiego II do „Solidarności” (1965–1980). Analiza stylistyczno-kompozycyjna
 • 17:00 dr hab. prof. UŁ Iwona Jażdżewska (Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego)
  Obiekty sakralne Łodzi w latach 1945–1989
 • 17:15 Sebastian Zaborowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego)
  Archikolegiata łęczycka w Tumie – świątynia czy muzeum historii początków Polski?

Dyskusja 17:30–18:00

ŚRODA, 19 MAJA 2010 r.

Panel IV

 • 10:00 Agnieszka Dębska (Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego)
  Odbudowa Starego Miasta w Gorzowie Wielkopolskim
 • 10:15 Piotr Furmanek (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej)
  Urbanistyka Starego Miasta Słupska po II wojnie światowej
 • 10:30 Kamila Kłudkiewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Pyrzyce – miasteczko po wojnie. Odbudowa i rewaloryzacja zespołu miejskiego
 • 10:45 Błażej Bubnowicz (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim)
  Małe miasto w odbudowie. Kamień Pomorski po 1945 r.
 • 11:00 Karolina Bittner (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Kołobrzeg – portret miasta na łamach tygodnika „Za wolność i lud”

Dyskusja 11:15–11:45

Przerwa 11:45–12:00

Panel V

 • 12:00 Alina Długosz (studentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
  Rzeszów socrealistyczny – architektura i urbanistyka miasta w latach pięćdziesiątych XX w.
 • 12:15 dr inż. arch. Małgorzata Zając (Wrocław)
  Socrealistyczna architektura Wrocławia – wybrane przykłady
 • 12:30 dr Aleksandra Sumorok (Międzywydziałowy Zakład Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
  Miasto idealne? Miasto funkcjonalne? Łódzki socrealizm: wizje i realizacje
 • 12:45 Natalia Korzeniowska, Paulina Zacharek (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego)
  Socrealistyczne dziedzictwo Rynku Starego Miasta w Łodzi
 • 13:00 dr Robert Wróbel (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego)
  „Najbrzydszy budynek, jaki widziałem”. Centrala Tekstylna i wizje nowoczesnej Łodzi
 • 13:15 Krzysztof Mordyński (Muzeum Niepodległości w Warszawie)
  Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa i jej „wychowawcza rola”: ideologia – budowa – propaganda sukcesu
 • 13:30 Andrzej Skalimowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
  Dom Partii. Siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 • 13:45 Aleksandra Stępień (studentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego/Koło Popularyzatorów Architektury Stolicy PASaż)
  Budując nową tożsamość miasta – problematyka pamięci i nowoczesności w kształtowaniu Mariensztatu i Trasy W-Z

Dyskusja 14:00–14:30

Przerwa 14:30–15:00

Panel VI

 • 15:00 dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber (Instytut Projektowania Miast i Regionów Politechniki Krakowskiej)
  W obronie socjalistycznego blokowiska. O żywym kulcie bloku mieszkalnego
 • 15:15 dr inż. arch. Anita Orchowska (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej)
  Przestrzeń miasta – między blokowiskiem a współczesnym osiedlem mieszkaniowym
 • 15:30 Weronika Olejniczak-Szukała (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Obraz polskiego budownictwa mieszkaniowego w latach osiemdziesiątych w polskiej prasie młodzieżowej
 • 15:45 dr Michał Pszczółkowski (Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Zjawisko kampusu akademickiego w architekturze PRL
 • 16:00 Joanna Piotrowska (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie)
  Zespół Powszechnego Domu Towarowego „Dukat” w Olsztynie – nowoczesny element w śródmiejskiej architekturze historycznej
 • 16:15 dr Marek Czapelski (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego)
  „Mistery” – propaganda nowoczesnej architektury w konkursach prasowych doby PRL
 • 16:30 dr inż. arch. Piotr Marciniak (Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej)
  Ideologia modernizacji na przykładzie przebudowy śródmieścia Poznania
 • 16:45 prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego)
  „Złota epoka” Gierka i budowanie nowej, socjalistycznej Łodzi
 • 17:00 Edyta Krężołek (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie – Delegatura w Kielcach)
  Fabryka tworzy miasto. Świdnik – miejsca i ludzie

Dyskusja 17:15–17:45

CZWARTEK, 20 MAJA 2010 r.

Panel VII

 • 10:00 dr hab. prof. UWr Jakub Tyszkiewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
  Propagandowy wymiar tzw. odzysku cegły we Wrocławiu w latach 1949–1955
 • 10:15 dr hab. prof. UWr Elżbieta Kaszuba (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
  Wrocław w okresie Polski Ludowej – źródła materialnej degradacji historycznego dziedzictwa miasta
 • 10:30 Marta Małgorzata Rudnicka (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej)
  Elementy miejskiego krajobrazu Wrocławia jako urzeczywistnienie ideologii i propagandowych strategii Polski Ludowej
 • 10:45 Gabriela Sadowska (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego/Muzeum Architektury we Wrocławiu)
  Ślady przeszłości. Ideologizacja przestrzeni kulturowej miasta na przykładzie Wrocławia w latach 1945–1989
 • 11:00 Krzysztof Ziental (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
  Młody Wrocław – akademicki Wrocław. Wrocławska propaganda młodości a nowoczesna dzielnica naukowa projektu Krystyny i Mariana Barskich
 • 11:15 dr Paweł Kubicki (Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  Poniemieckie dziedzictwo Wrocławia jako wartość
 • 11:30 dr hab. prof. UWr Jan Kęsik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
  Zmiany w przestrzeni miejskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej (na przykładzie trzech śląskich miasteczek: Namysłowa, Pieszyc i Świebodzic)

Dyskusja 11:45–12:15

Przerwa 12:15–12:30

Panel VIII

 • 12:30 Rafał Nadolny (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie)
  Odbudowa ulicy Chmielnej w Warszawie
 • 12:45 Małgorzata Popiołek (Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Geneza koncepcji odbudowy ulicy Nowy Świat w Warszawie po II wojnie światowej
 • 13:00 Ewa Perlińska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Lech Niemojewski wobec dzieła odbudowy stolicy
 • 13:15 Janina Hera-Asłanowicz (Warszawa)
  Odbudowa mostów. Szczecin w latach 1946–1950 we wspomnieniach inż. Edmunda Hery (1901–1992)
 • 13:30 Jerzy Grzelak (Muzeum Narodowe w Szczecinie)
  Wizja szaty ideologicznej miasta w koncepcji urbanistyki socjalistycznej na przykładzie nazw ulic i placów Szczecina w okresie 1945–1990
 • 13:45 Paweł Knap (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie)
  Czerwona gwiazda nad miastem. Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Szczecinie

Dyskusja 14:00–14:30

Przerwa 14:30–15:00

Panel IX

 • 15:00 Anna Wojciechowska-Żurek (studentka Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II)
  Jak rzeźbą przebić niebo... Niechciane pomniki. Problem nazwy, inskrypcji, idei
 • 15:15 dr Kazimierz S. Ożóg (Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie/Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego)
  „Nie jesteśmy tu od wczoraj”. Propaganda w powojennych pomnikach Głogowa, Polkowic i Lubina
 • 15:30 Joanna Jakutowicz (Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Polityka, pamięć, przestrzeń. Pomniki, tablice pamiątkowe i substancja zabytkowa na Warmii i Mazurach
 • 15:45 Przybyrad Paszyn, Krzysztof Rataj (Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej. Między propagandą a pamięcią
 • 16:00 Andrzej Bierca (Muzeum w Stargardzie)
  Formy i przykłady propagandowego wykorzystania miejsc upamiętnień poległych żołnierzy Armii Czerwonej zlokalizowanych na terenie Stargardu

Dyskusja 16:15–16:45

Zakończenie konferencji 16:45–17:00
 

do góry