Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Propaganda w PRL i NRD – tematy, instytucje, kampanie” – Wrocław, 22–23 października 2015

 • plakat

W dniach 22–23 października br. w Instytucie Filologii Germańskiej (pl. Nankiera 15 B) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Propaganda w PRL i NRD – tematy, instytucje, kampanie”. Jej organizatorami są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

PROGRAM

Czwartek, 22 X 2015

9.30–9.40 Otwarcie

 • 9. 40–10.00
  Dr Jens Gieseke (Centrum Historii Najnowszej w Poczdamie), Propaganda und öffentliche Meinung in der halb-geschlossenen Gesellschaft der DDR [Propaganda a opinia publiczna w pół-zamkniętym społeczeństwie NRD]
 • 10.00–10.20
  Dr hab. Roman Macyra, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polska epoki Gierka – 10. potęgą gospodarczą świata: statystyka na usługach propagandy [Polen der Gierek-Ära – die zehntgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Statistik im Dienste der Propaganda]
 • 10.20–10.40
  Prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj (Uniwersytet Wrocławski), Strategie zachowań językowych polskich komunistów w walce o władzę (referendum 1946) [Strategien des Sprachverhaltens polnischer Kommunisten im Machtkampf (Volksabstimmung 1946)]
 • 10.40–11.00
  Mgr Marta Śleziak (Uniwersytet Wrocławski), „Naród niemiecki” a „zbrodniczy hitleryzm”. Relacje polsko-niemieckie w dolnośląskich drukach ulotnych z lat 1945–1948 [„Das deutsche Volk” und „der verbrecherische Hitlerismus”. Polnisch-deutsche Beziehungen in niederschlesischen Flugschriften der Jahre 1945–1948]

11.00–11.30 DYSKUSJA
11.30–11.50 PRZERWA

 • 11.50–12.10
  Dr Douglas Selvage (Urząd Federalnego Pełnomocnika ds. Materiałów Służby Bezpieczeństwa byłej NRD), Die AIDS-Desinformationskampagne des KGB und des MfS: Eine Kampagne mit Nach- und Nebenwirkungen bis heute [Kampania dezinformacyjna KGB i MfS na temat AIDS: kampania o skutkach ubocznych i następczych po dzisiejszy dzień]
 • 12.10–12.30
  Dr hab. Robert Klementowski (IPN/Uniwersytet Wrocławski), Habitus UB-eka. Kształtowanie wyobrażenia funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa o sobie i instytucji, w której pracowali [Habitus des Sicherheitsdienst-Funktionärs. Selbstdarstellung und Bild der Instution] 
 • 12.30–12.50
  Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Od do . Ziemie zachodnie i północne Polski w komunistycznej propagandzie 1949–1955 [Vom „Vergessen” bis zur „Wiederentdeckung”. West- und Nordgebiete Polens in der kommunistischen Propaganda 1949–1955]

12.50–13.20 DYSKUSJA
13.20–14.30 PRZERWA

 • 14.30–14.50
  Dr Henry Leide (Urząd Federalnego Pełnomocnika ds. Materiałów Służby Bezpieczeństwa byłej NRD), Anspruch und Wirklichkeit – Die Reaktionen der SED/DDR auf den 1. Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main, die Rolle des MfS und der Umgang mit den Tätern im eigenen Land [Roszczenia a rzeczywistość – reakcje SED/NRD na pierwszy proces Auschwitz we Frankfurcie nad Menem, rola Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego i podejście do sprawców we własnym kraju]
 • 14.50–15.10
  Dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN/Uniwersytet Wrocławski), Rewizjonizm czy „rewizjonizm”? Między propagandą a… racją stanu [Revisionismus oder „Revisionismus”? Zwischen Propaganda und Staatsräson]
 • 15.10–15.30
  Dr Irena Kurasz (Uniwersytet Wrocławski), Rola propagandy władzy ludowej w Polsce w życiu Niemców Dolnego Śląska w latach 1945–1989 [Die Rolle der polnischen Staatspropaganda im Leben der Deutschen in Niederschlesien1945–1989]

15.30–16.00 DYSKUSJA
16.00–16.20 PRZERWA

 • 16.40–17.00
  Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), Podręczniki szkolne jako narzędzie propagandy w PRL i NRD [Schullehrbücher als Propaganda-Werkzeug in der VR Polen und der DDR]
 • 17.00–17.20
  Dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski), Propaganda antyniemiecka na łamach „Trybuny Opolskiej” [Antideutsche Propaganda in „Trybuna Opolska” („Oppelner Tribüne”)]

17.20–18.00 DYSKUSJA

Piatek, 23 X 2015

 • 9.00–9.20
  Dr Joanna Hytrek-Hryciuk (IPN), „Niewolnicy pewnego mitu”. Propagandowy obraz polskich robotników w Breslau w latach 1939 – 1945 [„Sklaven eines Mythos”. Das Propaganda-Bild der polnischen Arbeiter in Breslau 1939–1945] 
 • 9.20–9.40
  Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski), Sojusz między USA a RFN w okresie zimnej wojny w świetle polskiej propagandy komunistycznej [Die Allianz zwischen den USA und der BRD zur Zeit des Kalten Krieges im Lichte der polnischen kommunistischen Propaganda]
 • 9.40–10.00
  Dr hab. Paweł Sowiński (Instytut Studiów Politycznych PAN), Wojna informacyjna. Propaganda PRL wobec mediów emigracyjnych 1980–1989 [Der Informationskrieg. Propaganda der VR Polen gegen die Emigrationsmedien 1980–1989]
 • 10.00–10.20
  Dr Kamil Dworaczek (IPN), Propaganda wobec studenckich buntów w Polsce Ludowej – 1946–1968–1981/1982. Constans czy zmiana? [Propaganda anlässlich der Studentenproteste in der VR Polen – 1946–1968–1981/1982. Konstanten und Abweichungen]

10.20–10.50 DYSKUSJA
10.50–11.20 PRZERWA

 • 11.20–11.40
  Dr Katharina Lenski (Uniwersytet w Jenie), Propaganda als Gewaltdiskurs. Der Wandel des Erziehungsbegriffs an der staatssozialistischen Universität – das Beispiel Jena (1956–1958) [Propaganda jako dyskurs przemocy. Zmiany w rozumieniu pojęcia wychowania na państwowym socjalistycznym uniwersytecie – na przykładzie Jeny (1956–1958)]
 • 11.40–12.00
  Dr Ernest Kuczyński (Uniwersytet Łódzki), Autonome Schriften gegen Propaganda. Fallbeispiel Jürgen Fuchs [Autonomiczne pisma przeciw propagandzie. Przypadek Jürgena Fuchsa]
 • 12.00–12.20
  Utz Rachowski (niemiecki pisarz, doradca w Urzędzie Saksońskiego Pełnomocnika ds. Materiałów Stasi), VERWANDLUNGEN – Postsozialistische Metamorphosen nach einer „Wende” – nicht-wissenschaftliche Einwürfe eines Verwunderten [Przemiany – Postsocjalistyczne metamorfozy po „przełomie” – nienaukowe uwagi człowieka zadziwionego]

12.20–12.50 DYSKUSJA
12.50–13.00 PRZERWA

 • 13.00–13.20
  Dr hab. Ewa Jarosz-Sienkiewicz (Uniwersytet Wrocławski), Zwischen zwei Staaten in der Sicht von Gerald Zschorsch [Stan między dwoma państwami w ujęciu Geralda Zschorscha]
 • 13.20–13.40
  Dr hab. Ewa Matkowska (Uniwersytet Wrocławski), Propaganda und Literatur: „Der geteilte Himmel” (1963) und „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud”(2010) von Christa Wolf [Propaganda i literatura: „Niebo podzielone” (1963) i „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” (2010) Christy Wolf]

13.40–14.00 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

ORGANIZATORZY:
Dr hab. Robert Klementowski, Dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN)
Dr hab. Ewa Matkowska (IFG UWr)

do góry