Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941 w porównaniu” – Warszawa, 29–30 września 2015

  • zdjęcie 1
    zdjęcie 1

Trwający od 1 września 1939 do 8 maja 1945roku konflikt zbrojny od pierwszych dni obejmował ziemie polskie. Polska byłajedynym krajem, który podczas II wojny światowej doświadczył w tym samymokresie zarówno okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Na mocy protokołudodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku oba mocarstwatotalitarne podzieliły między siebie nie tylko terytorium II Rzeczypospolitej,ale i strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej.   

Symbolem „braterstwa broni” Wehrmachtu iArmii Czerwonej stała się wspólna defilada, która odbyła się 22 września 1939roku w Brześciu nad Bugiem. Jednak – na co wskazują wyniki dotychczasowychbadań historycznych – nie dowiedziono, by Berlin i Moskwa współpracowały zesobą w stosowaniu represji wobec obywateli II Rzeczypospolitej, chociażpopełnione przez obu okupantów zbrodnie miały miejsce w tym samym czasie.

Między oboma systemami okupacyjnymi,niemieckim i sowieckim, można zauważyć zarówno podobieństwa, jak i różnice.Właśnie ich analiza będzie wiodącym tematem konferencji. Dorobek polskiejhistoriografii jest pod tym względem dość skromny. Badania nad ziemiamiwcielonymi do Rzeszy i Generalnym Gubernatorstwem oraz włączonymi do ZSRSKresami Wschodnimi prowadzono niezależnie, bez stosowania na szerszą skalęmetody porównawczej.

Zadaniem referentów będzie nie tylkopodsumowanie stanu dotychczasowych badań na temat obu okupacji, ale przedewszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na analogie i odmienności oraz – co wwielu wypadkach będzie nieuniknione – postawienie nowych pytań i postulatówbadawczych. Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia

  • System okupacyjny – geneza i implementacja
  • Polityka represyjna
  • Gospodarka
  • Społeczeństwo
  • Kultura

Każdy temat będzie opracowany przez zespółdwóch historyków, badacza okupacji niemieckiej i badacza okupacji sowieckiej.Każdy z nich przedstawi wystąpienie, w którym zaprezentuje najważniejszeaspekty dotyczące badanego problemu. Wspólnym zadaniem obu historyków będziedokonanie pogłębionej analizy mającej na celu uchwycenie różnic i podobieństw międzydwoma systemami okupacyjnymi w odniesieniu do konkretnego tematu. Topodsumowanie będzie najistotniejszą częścią wystąpienia dotyczącego każdego zbadanych problemów.

Konferencja odbędzie się w CentrumEdukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie przy ul.Marszałkowskiej 21/25.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

do góry