Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Podlaska tożsamość w XIX i XX wieku w perspektywie historycznej i kulturowo-społecznej” oraz otwarcie wystawy „Ostatni leśni – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953” – Biała Podlaska, 7–8 maja 2015

Urząd Miasta Biała Podlaska i Oddział Instytutu PamięciNarodowej w Warszawie organizują konferencję naukową „Podlaska tożsamość w XIXi XX wieku w perspektywie historycznej i kulturowo-społecznej” z udziałem naukowcówzajmujących się historią ludności zamieszkałej na lewym brzegu Bugu, międzyWęgrowem a Włodawą. Sesja ma zainicjować dyskusję o mechanizmie formowania sięnowoczesnej świadomości narodowej (polskiej) wśród ludności włościańskiej nakresach pounickich Królestwa Polskiego. Przejście po upadku PowstaniaStyczniowego 1863 r. od narodu historycznego (szlachta) do narodu politycznego(działalność Ligi Narodowej przed I wojną światową). Celem sympozjum jestomówienie przejawów samoidentyfikacji regionalnej Polaków w II RP iprześledzenie jej rozpadu pod okupacjami: niemiecką i komunistyczną. Pokazanieskali spustoszenia wśród lokalnych elit w czasie sowietyzacji w Polsce Ludowej. 

Konferencja, która odbędzie się 8 maja 2015 r. w Państwowej SzkoleWyższej im. Papieża Jana Pawła II, przy ul Sidorskiej95/97, będzie jednym z elementów trzydniowego (7–9 maja 2015 r.) Święta 34Pułku Piechoty w Białej Podlaskiej.

Patronat medialny: pamięć.pl

W przeddzień sesji, 7 maja br. w holu głównym PSW zostanieotwarta wystawa Oddziału IPN w Warszawie „Ostatni leśni – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953”.

Poniżej prelegenci i tematy referatów,które zostaną przez nich wygłoszone podczas sesji:

  • dr Artur Ziontek, „Różne obrazy Podlasia: nostalgia i duchowość. W poszukiwaniu idiomu”
  • prof. Ryszard Polak, „Patriotyzm i kultywowanie tradycji lokalnych w świetle literatury dawnej i współczesnej”
  • dr Andrzej Szabaciuk, „Kościół katolicki jako element podlaskiej tożsamości”
  • mgr Artur Rogalski, „Podlasie mniejsze. Wspólne mianowniki”
  • prof. Dariusz Magier, „Przejawy podlaskiej samoidentyfikacji w XX wieku”
  • dr Paweł Borek, „Tradycje militarne Podlasia w kształtowaniu tożsamości narodowej mieszkańców regionu”
  • dr Mariusz Bechta, „Narodowa kontrrewolucja. Przypadek agrarnego nacjonalizmu polskiego na Podlasiu w I połowie XX wieku”
  • mgr Piotr Czyż, „Ziemiaństwo na przykładzie rodu Zamoyskich z Różanki i ich wpływ na świadomość narodową mieszkańców Podlasia w XIX i XX”.

***

Wystawa „Ostatni leśni –Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953” poświęcona jest likwidacji przez resortbezpieczeństwa ostatnich oddziałów partyzanckich niepodległościowego podziemia, działających na Podlasiu lewobrzeżnym oraz Mazowszu w latach 1948–1953.

Na 26 panelach, 1 dioramie i 3plakatach propagandowych zaprezentowana została histori, działających w końculat 40. na trenie ówczesnego województwa warszawskiego trzech strukturpodziemia niepodległościowego podziemia: 16 i 23 Okręgu NarodowegoZjednoczenia Wojskowego oraz 6 Brygady Wileńskiej. Ukazuje ona ciągłość walkidowódców partyzanckich, którzy swój szlak bojowy rozpoczynali niejednokrotniejeszcze w czasie okupacji niemieckiej, jak również skalę oporu społecznego naMazowszu i Podlasiu – bez pomocy i bezinteresownego wsparcia społeczeństwa tak długaegzystencja oddziałów leśnych byłaby niemożliwa. Jedną zpodstawowych części wystawy stanowi dokumentacja (mapy, rozkazy) z operacjipacyfikacyjnych przeprowadzanych przez UBP, z udziałem wielotysięcznych sił KBW, z lata 1948 r. oraz lat 1951–52, w tym konkretnych obław, w wyniku którychnastępowała likwidacja „ostatnich leśnych”.

do góry