Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim” – Białystok, 25–26 czerwca 2015

 • Konferencję otworzyli Prezes IPN dr Łukasz Kamiński i JM Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Ciechanowicz
 • Konferencji stale przysłuchiwało się kilkadziesiąt osób

24 referentów z 12ośrodków naukowo-badawczych w kraju i 8 zagranicznych (z 7 krajów: Rosji,Holandii, Litwy, Czechy, Rumunii, Chorwacji i Izraela), a wśród nich historycy,genetycy, archeolodzy, kartografowie, antropolodzy, medycy sądowi, prokuratorzyi muzealnicy. Ogromna porcja nowej wiedzy, wymiana doświadczeń, dyskusje w trakcieobrad i kuluarowe – taki jest bilans międzynarodowej konferencji „Poszukiwaniei identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim”, która odbyła się wdniach 25–26 czerwca 2015 r. w Centrum Konferencyjno-WystawienniczymArchidiecezji Białostockiej. Obrady toczyły się w obszarze trzech zasadniczychzagadnień: poszukiwań miejsc pochówków ofiar zbrodni, badań archeologicznychtych miejsc oraz identyfikacji odnajdywanych ofiar zbrodni. Konferencję otworzyliJM Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. AndrzejCiechanowicz oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. Opróczwygłoszonych referatów naukowych, licznie zebrani słuchacze mogli uczestniczyćw panelu dyskusyjnym, poświęconym sposobom przekazywania w procesie edukacyjnymdzieci i młodzieży wiedzy historycznej związanej z represjami. Poprowadził godr Andrzej Zawistowski, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN. Uczestnicyobrad zgodnie uznali konferencję za udaną i potrzebną.

Zapis konferencji można obejrzeć na stronie pamięć.pl:
http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/14948,Miedzynarodowa-konferencja-naukowa-Poszukiwanie-i-identyfikacja-ofiar-zbrodni-sy.html  

PROGRAM KONFERENCJI

25 czerwca 2015 r. (czwartek)

Otwarcie konferencji
- Łukasz Kamiński (Polska, Instytut Pamięci Narodowej)
- Andrzej Ciechanowicz (Polska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

Wprowadzenie do tematyki

 • Adam Siwek (Polska, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), Groby ofiar zbrodni niemieckich i sowieckich okresu II wojny światowej w Polsce
 • Łukasz Kamiński (Polska, Instytut Pamięci Narodowej), Groby ofiar zbrodni komunistycznych w Polsce
 • Andrzej Ciechanowicz (Polska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), „Non omnis moriar” Genetyczna identyfikacja ofiar totalitaryzmów

Poszukiwania historyczne

 • Tomasz Łabuszewski (Polska, Instytut Pamięci Narodowej), Poszukiwania śladów po miejscach zbrodni komunistycznych – zamierzenia i efekty ogólnopolskiego programu historycznego
 • Jan Rachinskiy (Rosja, Stowarzyszenie „Memoriał”), Poszukiwania miejsc pochówków ofiar wielkiego terroru w Rosji. Wysiłki i osiągnięcia „Memoriału”
 • Eugenijus Peikštenis (Litwa, Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litwy), Poszukiwanie, identyfikacja i upamiętnienie ofiar reżimów totalitarnych. Doświadczenia Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litwy
 • Nikita Pietrow (Rosja, Stowarzyszenie „Memoriał”), Obława Augustowska – zbrodnia bez
  przedawnienia
 • Dariusz Dukaczewski, Karol Karwel (Polska, Instytut Geodezji i Kartografii), Zbigniew Kulikowski (Polska, Instytut Pamięci Narodowej),Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar zbrodni totalitarnych
 • Remigijus Černius (Litwa, Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litwy), Upamiętnienie totalitarnego traumatycznego doświadczenia: masowe pole grobowe w Tuskulanach
 • Marcin Zwolski (Polska, Instytut Pamięci Narodowej), Ślady historyczne po miejscach pochówków ofiar powojennych zbrodni na Białostocczyźnie
 • Dyskusja

Archeologia terroru – ekshumacje

 • Paweł Konczewski (Polska), Archeologa w badaniach totalitaryzmów XX w. Rola i problemy poznawcze
 • Andrzej Kola (Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Polskie ofiary na cmentarzyskach NKWD w Charkowie (Piatichatki) i Kijowie (Bykownia) w świetle archeologii
 • Dominika Siemińska (Polska, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu), Ekshumacje ofiar totalitaryzmów na Ukrainie, Białorusi i Litwie
 • Pavel Vařeka, Radek Světlík (Czechy, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie), Archeologia czechosłowackiego Gułagu w kopalniach uranu
 • Marius Oprea (Rumunia, Rumuński Instytut Historii Najnowszej), Ekshumacja ofiar Securitate w Rumunii
 • Olgierd Ławrynowicz (Polska, Uniwersytet Łódzki), Ponowne badania jam grobowych i ich archeologiczny potencjał poznawczy. Przykłady z Łodzi i Warszawy
 • Adam Falis (Polska), Wspólny grób ofiar różnych totalitaryzmów – ekshumacje na terenie dawnego więzienia w Białymstoku
 • Dyskusja

26 czerwca (piątek)

Od ekshumacji do identyfikacji

 • Tomasz Grzybowski (Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Analiza mitochondrialnego DNA w identyfikacji szczątków ludzkich – teraźniejszość i przyszłość
 • Maria Definis Gojanović (Chorwacja, Uniwersytet w Splicie – Wydział Medyczny), Identyfikacja genetyczna ofiar zbrodni wojennych w Chorwacji
 • Kees van der Beek (Holandia, Holenderski Instytut Sądowy), Identyfikacje na podstawie DNA w Holandii
 • Iwona Teul (Polska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Antropolog i jego rola w procesie identyfikacji na wybranych przykładach
 • Rimantas Jankauskas (Litwa, Uniwersytet Wileński – Wydział Medyczny), Badania ofiar „wojny po wojnie”: doświadczenie litewskie
 • Anna Niemcunowicz-Janica (Polska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Udział Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ekshumacji w Olmontach w 1996 r.
 • Tomasz Kupiec (Polska, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie), Badania DNA ofiar zbrodni totalitarnych w doświadczeniach Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • Andrzej Ossowski (Polska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych w Polsce – doświadczenia własne
 • Dyskusja

14.40 – panel dyskusyjny
O tym nie można zapomnieć – jak uczyć o zbrodniach totalitarnych i ich ofiarach

Prowadzenie: Andrzej Zawistowski (Polska, Instytut Pamięci Narodowej)
Uczestnicy: Eugenijus Peikštenis (Litwa, Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litwy), Jonny Daniels (Izrael, Fundacja From The Depths), Karol Mazur (Polska, Muzeum Powstania Warszawskiego), Jan Daniluk (Polska, Muzeum II Wojny Światowej), Kamila Sachnowska (Polska, Instytut Pamięci Narodowej)

Zamknięcie obrad

do góry