Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Cywilno-wojskowe struktury Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie (1939–1945). Colloquium II” – Kielce, październik 2015

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii UJK w Kielcach serdeczniezapraszają na konferencję naukową Cywilno-wojskowe struktury PolskiegoPaństwa Podziemnego na Kielecczyźnie (1939–1945). Colloquium II, która odbędzie się w październiku 2015 r. wKielcach.

Przegrana w wojnie obronnejw 1939 r. nie zahamowała dążeń społeczeństwa polskiego do ostatecznegozwycięstwa nad dwoma agresorami: III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Sowieckim. Działaniate uwieńczone zostały zorganizowaniem konspiracyjnego Państwa – nie mającego swojego odpowiednika wokupowanej Europie, a które posiadało wszystkie konieczne elementy składowe:władze, siły zbrojne, administrację, sądownictwo i policję oraz co równie ważneobszar i obywateli. Do podziemia zeszło także życie kulturalne, społeczne ioświatowe. Tym samym niezależnie od administracji okupacyjnej istniały polskiestruktury państwowe, które objęły ponad 80 proc. inicjatyw politycznych,społecznych i wojskowych w kraju.

Polskie Państwo Podziemneposiada już bogatą literaturę naukową, memuarystyczna i źródłową, zwłaszcza waspekcie militarnym. Znacząca ilość publikacji z zakresu funkcjonowania PaństwaPodziemnego w żadnym wypadku nie wyczerpuje tego zagadnienia. Celem konferencjijest zatem charakterystyka istniejącego stanu badań, nakreślenie nowychobszarów badawczych i źródeł, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy o PPPpoprzez podjęcie tematów poruszanych dotychczas w niewielkim stopniu oraz tych wymagającychnowego spojrzenia względnie uzupełnienia. W szczególności jesteśmyzainteresowani wypowiedziami podejmujących m.in. następujące zagadnienia:

 • analiza stanu badań nad Polskim Państwem Podziemnym
 • źródła do badań nad dziejami PPP
 • początki konspiracji zbrojnej i cywilnej na Kielecczyźnie – krystalizowanie się zaplecza politycznego i wojskowego PPP
 • struktury wojskowe i oddziały zbrojne SZP-ZWZ-AK (liczebność, uzbrojenie, działalność bojowa) i akcja scaleniowa
 • wywiad i kontrwywiad ZWZ-AK
 • niemiecka administracja okupacyjna (cywilna, policyjna) wobec Państwa Podziemnego, jego ludzi i organów
 • życie kulturalno-oświatowe (nielegalne nauczanie, prasa, wydawnictwa)
 • życie polityczne, partie „grubej czwórki” i stosunki wewnętrzne
 • ruch ludowy, ruch narodowy, konspiracja piłsudczykowska oraz komuniści wobec cywilno-wojskowych struktur PPP
 • wymiar sprawiedliwości PPP na Kielecczyźnie
 • działalność delegatury wojewódzkiej i powiatowych RP
 • społeczeństwo wobec idei Państwa Podziemnego i jego struktur
 • Państwo Podziemne wobec mniejszości narodowych i Zagłady Żydów
 • rozkład struktur PPP w 1945 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamydo udziału w konferencji.

Planujemy wydać tom pokonferencyjny.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia udziału w konferencji dla osóbpragnących wygłosić referat przyjmowane są do 30 kwietnia 2015 r.Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (maksymalnie 500 słów)oraz krótką notkę biograficzną. Do 29 maja 2015 r. poinformujemy o przyjęciulub odrzuceniu zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: tomasz.domanski@ipn.gov.pl

lub

dr Tomasz Domański
IPN Delegatura w Kielcach
Al. Na Stadion 1
25-127 Kielce

Wszelkie informacje pod nr tel. 41 340 5058 oraz 696 826 402

do góry