Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „La contribution des Polonais dans la lutte contre les deux totalitarismes en Pologne et en Occident (1939–1945)” – „Wkład Polaków w walkę z dwoma totalitaryzmami w Polsce i na Zachodzie (1939–1945)” – Paryż, 16–17 listopada 2021

W dniach 16–17 listopada 2021 roku Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej wspólnie z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu zorganizowało konferencję naukową „La contribution des Polonais dans la lutte contre les deux totalitarismes en Pologne et en Occident (1939–1945)” – „Wkład Polaków w walkę z dwoma totalitaryzmami w Polsce i na Zachodzie (1939–1945)”. Konferencja odbyła się w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Międzynarodowa konferencja naukowa „La contribution des Polonais dans la lutte contre les deux totalitarismes en Pologne et en Occident (1939–1945)” – „Wkład Polaków w walkę z dwoma totalitaryzmami w Polsce i na Zachodzie (1939–1945)” – Paryż, 16–17 listopada 2021. Fot. Karolina Dybkowska (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „La contribution des Polonais dans la lutte contre les deux totalitarismes en Pologne et en Occident (1939–1945)” – „Wkład Polaków w walkę z dwoma totalitaryzmami w Polsce i na Zachodzie (1939–1945)” – Paryż, 16–17 listopada 2021. Fot. Karolina Dybkowska (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „La contribution des Polonais dans la lutte contre les deux totalitarismes en Pologne et en Occident (1939–1945)” – „Wkład Polaków w walkę z dwoma totalitaryzmami w Polsce i na Zachodzie (1939–1945)” – Paryż, 16–17 listopada 2021. Fot. Karolina Dybkowska (IPN)

W trakcie konferencji historycy zarówno z Polski, jak i z Francji przedstawili istotne zagadnienia walki prowadzonej przez Polskę i Polaków w okresie II wojny światowej. Była mowa o walce politycznej, jak i wojskowej, prowadzonej na zachodzie Europy – w latach 1939–1940 we współpracy z państwem francuskim.

Następnie dokonaliśmy przeglądu kilku istotnych problemów występujących w kierowaniu walką pod okupacjami – i to zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także Francji.

Trzecia część naszej konferencji została poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz zagadnieniu zwalczania żołnierzy tegoż państwa przez sowieckie władze bezpieczeństwa, wspierane przez takież służby „nowej” komunistycznej Polski.

 

 

PROGRAMME
 

LE MARDI 16 NOVEMBRE
Wtorek 16 listopada

9h30 L’ouverture du colloque [Otwarcie konferencji]

Mot d’accueil [Słowo powitalne]: C. Pierre ZALESKI, Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise, Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

Introduction [Wstęp]: S. Exc. Tomasz MŁYNARSKI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Pologne en France, representé par M. Andrzej Szydło, Chef de la section consulaire de l'Ambassade de la République de Pologne en France

Allocution d’ouverture [Uwagi wstępne]: Karol POLEJOWSKI, Vice-Président de l’Institut de la Mémoire Nationale (IPN)

 

Première session
L’année 1939 en France et en Pologne

Pierwsza sesja
Rok 1939 we Francji i w Polsce

Président de séance : C. Pierre ZALESKI

 • 10h00-10h30 Colonel Frédéric GUELTON – Septembre 1939, réflexions sur une tragédie française... «Monsieur le président du Conseil, un Roi de France ferait la guerre!» [Wrzesień 1939, refleksje nad tragedią francuską … „Panie Przewodniczący Rady, król Francji prowadziłby wojnę!”]
 • 10h30-11h00 Marek KORNAT (Académie Polonaise des Sciences) – Les relations politiques franco-polonaises en 1939 [Relacje polityczne polsko-francuskie w 1939 r.]
 • 11h00-11h30 Frédéric DESSBERG (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Académie militaire de St-Cyr Coëtquidan) – La formation d’un contingent polonais en France en 1939–1940, avec des éléments de comparaison relatifs à 1917 [Utworzenie polskiego kontyngentu we Francji w latach 1939–1940 z elementami porównawczymi dotyczącymi 1917 r.]

11h30-12h00 Pause café [Przerwa na kawę]

 • 12h00-12h30 Wojciech MAZUR (Université Jagellonne, Cracovie) – Les achats polonais de matériel militaire en France en 1939 [Polskie zakupy sprzętu wojskowego we Francji w 1939 r.]
 • 12h30-13h00 Paweł KOSIŃSKI (IPN) – L’Armée polonaise en France (1939-1940) [Armia Polska we Francji (1939–1940)]
 • 13h00-13h30 Discussion [Dyskusja]

13h30-15h00 Pause déjeuner [Przerwa na lunch]

 

Deuxième session
L’action des Polonais en France et en Grande-Bretagne en 1939–1945

Sesja druga
Działalność Polaków na terenie Francji i Wielkiej Brytanii w latach 1939–1945

Président de séance: Karol POLEJOWSKI (Vice-Président de l’Institut de la Mémoire Nationale IPN)

 • 15h00-15h30 Marek NEY-KRWAWICZ (Académie Polonaise des Sciences) – Quartier général de la ZWZ (Union de la lutte armée) en France (1939-1940) [Komenda Główna ZWZ we Francji (1939–1940)]
 • 15h30-16h00 Andrzej SUCHCITZ (Polish Institute and Sikorski Museum à Londres) – Evacuation de l’armée polonaise et création des structures militaires polonaises clandestines en France (1940–1942) [Ewakuacja armii polskiej i tworzenie polskich podziemnych struktur wojskowych we Francji (1940–1942)]

16h00-16h30 Pause café

 • 16h30-17h00 Waldemar GRABOWSKI (IPN) – Activités du ministère polonais de l’intérieur en France et communication radio France-Londres (1941–1945) [Działalność polskiego MSW we Francji i łączność radiowa Francja-Londyn (1941–1945)]
 • 17h00-17h30 Discussion

 

LE MERCREDI 17 NOVEMBRE
Środa 17 listopada

Troisième session
L’Etat Clandestin Polonais et l’attitude de l’URSS et de ses complices polonais

Trzecia sesja
Polskie Państwo Podziemne a ZSRS i ich polscy współwinowajcy

 

Président de séance : Colonel Frédéric GUELTON

 • 10h30-11h00 Patryk PLESKOT (IPN) – L’Armée de l’Intérieur (L’Etat Clandestin Polonais) [Armia Krajowa (Polskie Państwo Podziemne)]
 • 11h00-11h30 Paweł LIBERA (IPN) – Les services spéciaux soviétiques vis-à-vis des soldats de l’Armée de l’Intérieur [Sowieckie służby specjalne wobec żołnierzy Armii Krajowej]
 • 11h30-12h00 Przemysław GASZTOLD (IPN) – Les services spéciaux communistes polonais vis-à-vis des soldats de l’Armée de l’Intérieur [Polskie komunistyczne służby specjalne wobec żołnierzy Armii Krajowej]
 • 12h00-12h30 C. Pierre ZALESKI – Témoignage sur l’attitude de l’armée soviétique et des autorités communistes polonaises vis-à-vis de l’Armée de l’Intérieur en 1944 [Świadectwo o stosunku armii sowieckiej i polskich władz komunistycznych do Armii Krajowej w 1944 r.]
 • 12h30-13h00 Discussion

Conclusions du colloque [Wnioski z konferencji]:

Karol POLEJOWSKI (IPN)
Maciej FORYCKI (SHLP)

Allocution de clôture [Zamknięcie konferencji]:

C. Pierre ZALESKI

do góry