Nawigacja

Aktualności

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Ziemia Lubuska w latach 1950–1975” – Zielona Góra, 13 listopada 2019

  • Wydarzenia Zielonogórskie 1960 roku. Fot. Archiwum IPN
    Wydarzenia Zielonogórskie 1960 roku. Fot. Archiwum IPN

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Zielonej Górze zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Ziemia Lubuska w latach 1950–1975”, która odbędzie się 13 listopada 2019 r. w Zielonej Górze.

Choć powojenne dzieje Polski doczekały się już dość okazałej literatury przedmiotu, to jednak nie sposób nie zauważyć, że pewne obszary badawcze wymagają nadal znaczącego pogłębienia. Jednym z nich jest historia regionalna, rozumiana nie tylko jako suma skrupulatnie odtworzonych faktów, ale również, a może nawet przede wszystkim, jako próba zrekonstruowania całościowego obrazu życia mieszkańców przy jednoczesnym ukazaniu najważniejszych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie. W takim ujęciu na uwagę zasługuje również analiza interakcji badanego obszaru z innymi jednostkami terytorialnymi a także z centralnym aparatem władzy. Postulowane badania wymagają przyjęcia formuły interdyscyplinarności, a zatem zaproszenia do zespołu nie tylko historyków, ale również specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, ekonomia czy politologia. Efektem końcowym tak szeroko zakrojonego projektu powinno być zestawienie wyników badań dotyczących różnych regionów naszego kraju i na ich podstawie wyciągnięcie pewnych wniosków ogólnych dotyczących poszczególnych sfer życia, tak publicznego jak i prywatnego obywateli.

Kierując się powyższymi przesłankami Oddziałowe Biuro Badań Historycznych poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze postanowiły kontynuować rozpoczęty w 2017 roku projekt „Wielkopolska w latach 1945–1956” rozszerzając jego zakres chronologiczny do 1989 roku, obejmując swymi badaniami obszar Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Pierwszą inicjatywą w tym zakresie była zorganizowana 19 października 2017 roku konferencja naukowa „Województwo poznańskie w latach 1945–1950”, której pokłosiem będzie wydana w bieżącym roku publikacja.

W tym roku chcielibyśmy zaprosić do udziału w kolejnym spotkaniu, tym razem poświęconemu okresowi 1950–1975 na Ziemi Lubuskiej.

Do udziału w konferencji, której celem jest zrekonstruowanie wielorakich aspektów życia regionu w przywołanych latach, zapraszamy zarówno badaczy mogących zaprezentować referaty dotyczące aktualnego stanu badań jak i tych, którzy chcieliby uzupełnić dotychczasowy stan badań o nowe ustalenia dotyczące tytułowego zagadnienia.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Stosunki polityczne i społeczne
  • Władza wobec Kościoła katolickiego i religii
  • Życie codzienne mieszkańców regionu
  • Przemiany gospodarcze
  • Kwestia strefy przygranicznej i militarnego charakteru regionu
  • Ziemia Lubuska w polityce władz centralnych

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów historyków i reprezentantów innych dziedzin humanistyki. Obrady konferencji odbędą się w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 71).

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna (w formie „studiów i materiałów”), zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia, w miesiąc po zakończeniu konferencji, tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłat konferencyjnych. Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych udziału w konferencji należy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: r.domke@o2.pl, r.skobelski@ih.uz.zgora.pl lub rafal.reczek@ipn.gov.pl

do góry