Nawigacja

Badania Naukowe

Centralne Projekty Badawcze IPN

Podstawową formą realizacji zadań IPN związanych z badaniami nad historią najnowszą są Centralne Projekty Badawcze (CPB) realizowane przez zespoły naukowców z Centrali w Warszawie i regionalnych ośrodków, objętych działaniem poszczególnych oddziałów IPN. Większość z nich jest realizowana (w zmienionych formach) od początku istnienia Instytutu, przy czym są to zarówno prace o charakterze zbiorowym (realizowane przez zespoły badaczy), np. w postaci syntez i zbiorów studiów, jak i indywidualne monografie, wpisujące się w tematykę konkretnych CPB. W pracach nad poszczególnymi projektami, poza badaczami z pionu naukowego, uczestniczą też pracownicy pozostałych pionów IPN (przede wszystkim pracownicy BEN, AIPN i BL), a także szereg badaczy zatrudnionych w innych ośrodkach naukowych (uczelnie wyższe, instytuty PAN itp.).

Za merytoryczną realizację projektu odpowiada jego koordynator, który m.in. akceptuje bądź odrzuca indywidualne zgłoszenia do udziału w projekcie, określa wewnętrzną organizację pracy przy projekcie, w tym tworzenie ewentualnych ścieżek tematycznych i specjalistycznych podprojektów.

 1. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej 
  Koordynator: dr hab. Piotr Cichoracki – Uniwersytet Wrocławski
 2. Komuniści w II Rzeczypospolitej
  Koordynator:  dr Mariusz Krzysztofiński –  OBBH w Rzeszowie
 3. Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945
  Koordynator:  dr Marcin Przegiętka –  BBH
 4. Stosunki polsko-żydowskie w latach 1918–1968
  Koordynator: dr Tomasz Domański – OBBH w Krakowie (Delegatura w Kielcach)
 5. Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956 
  Koordynator: dr Kazimierz Krajewski – OBBH w Warszawie
 6. Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989 
  Koordynator: dr Cecylia Kuta – OBBH w Krakowie; współpraca: dr Tadeusz Ruzikowski – OBBH w Warszawie
 7. Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 
  Koordynator: dr Rafał Łatka – BBH; współpraca: dr hab. Konrad Białecki – naczelnik OBBH w Poznaniu
 8. Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 
  Koordynator: dr Konrad Rokicki – OBBH w Warszawie
 9. Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989 
  Koordynator: dr Witold Bagieński – Archiwum IPN
 10. Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990 
  Koordynator: dr Małgorzata Ptasińska – OBBH w Warszawie
 11. Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych 
  Koordynator: dr Sebastian Ligarski – OBBH w Szczecinie
 12. Rok 1989 – mechanizmy transformacji ustrojowej 
  Koordynator: dr Daniel Wicenty – OBBH w Gdańsku
 13. Polacy w Rosji i Związku Sowieckim 
  Koordynator: dr hab. Jan Szumski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 14. Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku 
  Koordynator: dr Daniel Koreś – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu
do góry