Nawigacja

O Czasopiśmie

Tom 15/2022

 • „Przegląd Archiwalny...” 15/2022
  „Przegląd Archiwalny...” 15/2022

SPIS TREŚCI

 • Mariusz Żuławnik
  Słowo wstępne

I. ARCHIWUM

 • Radosław Kurek
  „…aby każdy okruch historii został uratowany!” – realizacja projektu Archiwum Pełne Pamięci w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 • Julia Krajewska
  Opowiedziane. Archiwum Historii Mówionej Instytutu Pamięci Narodowej

II. ZASÓB ARCHIWALNY

 • Bartosz Janczak
  Kampania polska 1939 r. we wspomnieniach gen. bryg. Zygmunta Piaseckiego
 • Jakub Grodzki
  Archiwalia Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Bielsku Podlaskim z lat 1944–1946 w zasobie Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 • Janusz Szczepański
  Materiały archiwalne do dziejów kształtowania się komunistycznego systemu władzy (1945–1948) w północno-wschodnich powiatach województwa warszawskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie
 • Przemysław Benken
  Przydatność zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w badaniach konfliktów na Bliskim Wschodzie na przykładzie wojny arabsko-izraelskiej w 1967 r.

III. ARCHIWA NA ŚWIECIE

 • Henning Borggräfe, Christian Höschler
  Od pomnika z dokumentów do cyfrowego upamiętnienia. Historia Archiwum Arolsen 1945–2020

IV. HISTORIA

 • Maryna Palijenko, Andrij Rukkas, Ihor Sribniak
  Major Wojska Polskiego, pułkownik Armii URL Sergiusz Nahnybida (1898–1987): karty biografii
 • Tamara Wronśka, Ołena Stiażkina
  Polacy-„minusowcy” na sowieckiej Ukrainie (lata dwudziestepoczątek lat trzydziestych ХХ w.)
 • Wasyl Jabłonśkyj
  Kwestia uregulowania relacji polsko-ukraińskich w polityce Centrum Państwowego URL na wychodźstwie w latach 1948–1990
 • Grzegorz Goryński
  Wybrali wolność. Historia dwóch tragicznie zakończonych ucieczek żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza z 1950 r. do Szwecji i Republiki Federalnej Niemiec

V. DOKUMENTY

 • Konrad Graczyk
  Sprawowanie sądownictwa i administrowanie na wschodnich ziemiach wcielonych widziane oczami niemieckiego sędziego
 • Norbert Wójtowicz
  Konstanty Zygfryd Hanff i jego Mały zdrajca
 • Piotr Hac
  Ostatnie takie zadanie. Działania Sił Zbrojnych PRL wobec strajku w Hucie Stalowa Wola w sierpniu i wrześniu 1988 r. w świetle dokumentów wojskowych
 • Witold Bagieński
  Projektowanie struktury organizacyjnej Urzędu Ochrony Państwa przez oficerów Służby Bezpieczeństwa w pierwszych miesiącach 1990 r.

VI. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Yves Frey, Histoire des Polonais en France, Paris 2019, ss. 218 (Aneta Nisobęcka)
 • Patryk Tomaszewski, Od przełomu narodowego do ruchu młodonarodowego. Związek Młodej Polski w latach 1937–1939. Studium z dziejów myśli narodowo-państwowej, Kalisz 2021, ss. 287 (Maciej Motas)
 • Jolanta Adamska, Las Katyński w latach 1940–1943, Warszawa 2021, ss. 471 i nlb. (Witold Wasilewski)
 • Nieznane instrukcje, wytyczne, okólniki Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące ruchu ludowego i niezależnych działaczy ludowych w latach 1945–1954, wstęp, wybór i oprac. Filip Musiał, Mateusz Szpytma, Kraków 2020, ss. 238 (Mariusz Żuławnik)

VII. KRONIKA

 • Bożena Witowicz
  VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Łódź, 7–9 września 2022 r.
 • Anna Lasek
  Otwarcie wystawy „«Ramię krzep – Ojczyźnie służ». 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”, Warka, 16 września 2022 r.
 • Michał Kopczyński
  Sympozjum „Naukowy charakter pracy archiwisty”, Olsztyn, 17–18 października 2022 r.
 • Jacek Słoma
  Konferencja naukowa „Okres przydatności. Fotografia jako surowiec i narzędzie w działalności instytucji”, Warszawa, 27 października 2022 r.

WYKAZ SKRÓTOW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

do góry