Nawigacja

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” to periodyk naukowy wydawany przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów/Archiwum IPN od 2008 r. Służy prezentowaniu zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania pionu archiwalnego Instytutu i charakteru zgromadzonego w nim zasobu. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum IPN. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formuła pisma umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących włączyć się w naukową debatę z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa.

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego– 40 pkt.

Przegląd Archiwalny IPN figuruje także w międzynarodowej bazie indeksacyjnej Index Copernicus International – Journals Master List (wartość wskaźnika za 2022 r. wyniosła 89.96 na 100), w liście referencyjnej czasopism ERIH Plus, w bazie abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji SCOPUS, w polskiej bazie cytowań POL-index oraz w bazach bibliograficznych BazHum i CEJSH.

Redaktorem naczelnym „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” jest dr Mariusz Żuławnik, zastępca dyrektora Archiwum IPN, natomiast sekretarzem redakcji Paweł Tomasik, kustosz archiwalny w AIPN. Wcześniej, w latach 2008–2018 (tomy 1–11), funkcję redaktora naczelnego pełnił dr Jerzy Bednarek, natomiast sekretarza redakcji – dr Paweł Perzyna.

W skład powołanej w 2022 r. Rady Naukowej „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” wchodzą: prof. UG dr hab. Grzegorz Bernendt (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), dr Arūnas Bubnys (Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy), prof. UMK dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr Hiroaki Kuromiya (Indiana University Bloomington, USA), prof. dr Jurij Legun (Państwowe Archiwum Obwodowe w Winnicy, Ukraina),  prof. dr hab. Wanda Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Inspektorii Salezjańskiej w Pile).

DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ

Redakcja „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISNN 1899-1254). 

Każdorazowo po ukazaniu się drukiem nowego tomu czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej czasopisma jego spis treści i krótkie streszczenia kilku wybranych artykułów.

do góry