Nawigacja

 

Komunikat Instytutu Pamięci Narodowej

W sprawie nadanych przez Prezydenta RP odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności, które nie zostały dotychczas wręczone/przekazane z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej ograniczenia.

Uprzejmie informuję, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej ograniczenia uroczystości wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności, organizowane przez IPN, zostały zawieszone.

Wnioski o nadanie tego zaszczytnego odznaczenia są nadal realizowane i przedstawiane Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który po ich rozpatrzeniu nadaje Krzyż Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej. Nadanie odznaczenia staje się faktem w chwili wydania stosownego postanowienia przez Prezydenta RP. Postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń są publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Ze względu na wspominane wyżej ograniczenia uroczyste wręczenie odznaczeń nastąpi w możliwie dogodnym terminie, po ustaniu wspomnianego zagrożenia. Szczegółowe informacje odnośnie terminu i miejsca uroczystości zostaną przekazane osobom odznaczonym w indywidualnej korespondencji. Jednocześnie informuję o możliwości otrzymania kopii dokumentu poświadczającego nadanie ww. odznaczenia wymaganego w postępowaniu dotyczącym przyznania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, prowadzonym przed Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na mocy ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 319). W tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z Archiwum IPN w Warszawie (e-mail archiwumipn@ipn.gov.pl tel. 22 581 86 22) lub z Oddziałem lub Delegaturą IPN, które realizowały Państwa wniosek.

Szanowni Państwo,

Krzyż Wolności i Solidarności jest znakiem wdzięczności państwa polskiego dla osób, które swymi zmaganiami z systemem komunistycznym w latach 1956–1989 przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po półwieczu zniewolenia i zależności od Związku Sowieckiego.

Nie występowali wprawdzie z bronią w ręku, wyróżniani są jednak odznaczeniem nawiązującym do Krzyża Niepodległości, ustanowionego w II Rzeczypospolitej dla zasłużonych w walce o suwerenny byt naszej Ojczyzny, zwieńczonej zwycięstwem w 1918 roku.

Krzyż Wolności i Solidarności honoruje osoby, które dołączyły do bohaterów z początku wieku, tworząc kolejne ogniwo w łańcuchu pokoleń Niepodległej.

Damy i Kawalerowie Krzyża Wolności i Solidarności walczyli z systemem komunistycznym, który czynił wszystko, aby odebrać narodowi wartości tworzące nazwę odznaczenia: „krzyż” – to ponad tysiąc lat obecności chrześcijaństwa i współtworzenia cywilizacji łacińskiej, „wolność” – istotę polskości i „solidarność” – doświadczenie wspólnoty zrodzonej w sierpniu 1980 roku.

Sprzeciwiając się komunizmowi, wybierali męstwo. „Podstawowym warunkiem człowieka ku zdobywaniu prawdy, a tym samym ku likwidowaniu zła, którym jest kłamstwo, będzie zdobycie cnoty męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu” – mówił ks. Jerzy Popiełuszko.

Instytut Pamięci Narodowej wypełnia zaszczytne zadanie składania wniosków, na podstawie których Prezydent Rzeczypospolitej przyznaje Krzyż Wolności i Solidarności. Pamięć narodu o ludziach oddanych sprawie wolności i solidarności oraz nasza wierność tym wartościom są jednym z fundamentów niepodległości.

dr Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

  

NOWELIZACJA USTAWY O ORDERACH I ODZNACZENIACH (USTAWA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O ZMIANIE USTAWY O ORDERACH I ODZNACZENIACH) 

 

Nowelizacja wyłącza Krzyża Wolności i Solidarności z hierarchii odznaczeń państwowych. Dzięki temu odznaczenie to mogą otrzymać wszyscy ci, którzy zostali wcześniej uhonorowani odznaczeniami wyższego rzędu za działalność niepodległościową w latach 1956-1989.

 

Zmiana nastąpiła również w zakresie obowiązywania przepisu o przyznawaniu Krzyża Wolności i Solidarności pośmiertnie. Może on być nadawany nie tylko w rzadkich i wyjątkowych przypadkach, lecz wszystkim osobom zmarłym, które spełniają kryteria opisane w ustawie.

 

Na koniec do art. 30  ustawy dodano ust. 4, który uchyla nałożony wcześniej na Prezesa IPN obowiązek podania przyczyny nieprzedstawienia Prezydentowi RP wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  1. umieszczenia na stronie internetowej i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych Instytutu - w przypadku wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych, w tym wizerunku, zebranych podczas procedury o nadanie odznaczenia państwowego - Krzyż Wolności i Solidarności
  2. umieszczenia na stronie internetowej i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych Instytutu - w przypadku wyrażenia zgody na publikacje danych osobowych, w tym wizerunku, w celu zamieszczenia relacji z uroczystości wręczania odznaczenia państwowego - Krzyż Wolności i Solidarności

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. l lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. l) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie , adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne , fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności , poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,

adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581-85-11.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po wycofaniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony' Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

do góry