aaaaWładysław Sikorski Władysław Sikorski urodził się 20 maja 1881 r. w Tuszowie Narodowym, w pow. mieleckim. Był synem Tomasza (nauczyciela szkoły ludowej) i Emilii z domu Albertowicz. Od 1898 r. uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Rze- szowie, mieszkał wówczas w domu dyrektora seminarium Juliana Zubczewskiego. W 1902 r. zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, które ukończył po pięciu latach nauki. W 1904 r. został powołany do odbycia rocznej służby wojskowej w armii austriackiej, a w 1906 r. uzyskał stopień podporucznika.
aaaaSikorski prowadził tajne wykłady z taktyki armii regularnej dla działaczy PPS. W 1908 r. był współzałożycielem nielegalnego Związku Walki Czynnej, a w 1910 r. jego jawnej emanacji – Związku Strzeleckiego. W 1912 r., po wybuchu wojny bałkańskiej i utwo- rzeniu Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepo- dległościowych, został szefem jej Wydziału Wojskowego.
aaaaW 1914 r., w obliczu nadchodzącej wielkiej wojny, powołano Sikorskiego do armii austriackiej. Działacze polityczni wyrekla- mowali go od służby i 9 sierpnia 1914 r. dotarł do oddziałów strzeleckich w Miechowie. Po upadku koncepcji antyrosyjskiego powstania w Kongresówce, zaangażował się w stworzenie Nacze- lnego Komitetu Narodowego, w którym objął stanowisko szefa Departamentu Wojskowego. Forsował koncepcję rozbudowy Legio- nów, wbrew opinii Józefa Piłsudskiego, który niechętnie widział austriackie dowództwo niepodlegających mu polskich pułków. Po rozwiązaniu Legionów prowadził werbunek do Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) przeciwstawiając się wszakże wprowa- dzaniu do jednostek oficerów niemieckich. W 1917 r., po „kryzysie przysięgowym” i przebiciu się II Brygady Legionów na rosyjską stronę frontu pod Rarańczą, został aresztowany. Odesłano go do obozu Huszt, gdzie był sądzony. Dzięki interwencjom posłów z Koła Polskiego w Wiedniu zwolniono go z internowania. Od jesieni 1918 r. przebywał we Lwowie. Zorganizował odsiecz dla oblężonego przez Ukraińców miasta. Dowodził grupą operacyjną, która po zdobyciu Tarnopola i Brzeżan dotarła do Zbrucza.
aaaa
W początkach 1920 r. został mianowany generałem brygady i wyznaczony na stanowisko dowódcy Grupy Operacyjnej. Jego oddziały zdobyły węzeł kolejowy Mozyrz–Kalenkowicze, później osła- niały odwrót głównych sił polskich spod Kijowa i broniły Brześcia.  6 sierpnia 1920 r. powierzono mu dowództwo improwizowanej 5. Armii, z którą kontratakował ze skrzydła główne siły sowieckie maszerujące na Warszawę. W kwietniu 1921 r. awansowano go do stopnia generała dywizji i wyznaczono na stanowisko szefa Sztabu Generalnego WP.
aaaaPo zamordowaniu prezydenta Narutowicza przez E. Niewia- domskiego w grudniu 1922 r. generał Sikorski został premierem. Szybko opanował grożącą wojną domową sytuację w kraju. W latach 1924–1925 był ministrem Spraw Wojskowych. Przeprowadził zmiany organizacyjne i sprzętowe w armii, co uczyniło ją jedną z silniejszych w ówczesnej Europie.
aaaaPo konflikcie z J. Piłsudskim o kształt organizacyjny najwyż- szych władz wojskowych państwa w 1925 r. odszedł ze stanowiska ministra. Został Dowódcą Okręgu Korpusu VI we Lwowie. W czasie zamachu majowego 1926 r. zachował się biernie, nie wierzył w zwycięstwo oddziałów rządowych, a jednocześnie nie chciał po- pierać Piłsudskiego.W 1928 r. odsunięto go od dowodzenia i prze- niesiono do dyspozycji ministra spraw wojskowych. Nie otrzymał jednak żadnego konkretnego przydziału. Opublikował w tym czasie kilka znaczących dla rozwoju wojskowości tekstów.
aaaaW 1936 r. zaangażował się w tworzenie politycznego Frontu Morges, mającego na celu przywrócenie w pełni demokratycznego systemu władzy w Polsce. We wrześniu 1939 r. także nie otrzymał żadnego konkretnego stanowiska, o które bezskutecznie zabiegał u Naczelnego Wodza. Po przekroczeniu przez władze państwowe granicy rumuńskiej zdecydował się na wyjazd do Paryża.
aaaa28 września 1939 r. otrzymał tam polecenie objęcia dowództwa nad tworzonymi we Francji oddziałami polskimi. 30 września 1939 r., po objęciu stanowiska Prezydenta RP przez Władysława Racz- kiewicza, na spotkaniu polityków polskich w Paryżu zapadły decyzje o sformowaniu rządu, którego Sikorski zosłał premierem i ministrem spraw wojskowych, a od listopada 1939 r. objął sta- nowisko Naczelnego Wodza. Zajął się organizacją wojska. Wkrótce podpisał umowy dotyczące tworzenia polskich jednostek lotniczych we Francji i Wielkiej Brytanii oraz działania Marynarki Wojennej z baz brytyjskich. Efektem jego starań było formowanie we Francji czterech dywizji piechoty i Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na Bliskim Wschodzie. Francuzi blokowali rozmowy o utworzeniu wielkiej jednostki zmechanizowanej.
 
aaaaRównolegle Sikorski prowadził działania polityczne m.in. starał się o napływ do wojska Polaków ze środowisk emigracyjnych w obu Amerykach, rozmawiał z prezydentem Czechosłowacji Eduardem Beneszem o przyszłej federacji państw.
aaaaPo wybuchu wojny fińsko-sowieckiej i politycznym zaanga- żowaniu się Francji w konflikt powstała koncepcja stworzenia sił ekspedycyjnych do walk z bolszewikami. W ich skład miała wejść specjalnie sformowana Samodzielna Brygada Strzelców Podha- lańskich. Zanim korpus ekspedycyjny osiągnął gotowość do działań bojowych wojna w Finlandii dobiegła końca. Zamiast tego Brygada interweniowała w Norwegii zaatakowanej przez III Rzeszę.
aaaaMimo zwycięskiej bitwy o Narvik, w wyniku klęski Norwegii, Brygada została ewakuowana do kapitulującej Francji. W tym czasie generał Sikorski bezskutecznie usiłował przekonać kolejnych francuskich generałów do podjęcia kontrofensywy z południa kraju. Ostatecznie 18 czerwca 1940 r. wydał rozkaz kontynuowania walki przez ZWZ w Kraju oraz marszu, pozostajacych we Francji, wielkich jednostek polskich w kierunku portów, z których mogłyby zostać ewakuowane na Wyspy Brytyjskie i zdecydował się polecieć do Londynu. Pamiętając o negatywnych odczuciach, jakie wzbudziło w Polakach opuszczenie walczącej armii przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, zastrzegł sobie możliwość powrotu tym samym samolotem do Francji w ciągu 48 godzin. W czasie bezpośrednich rozmów z nowym premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Chur- chillem otrzymał zapewnienie, że Brytyjczycy będą kontynuować wojnę. Powrócił do Libourne, zorganizował odwrót ostatnich rozproszonych jednostek polskich, na które w portach Kanału i południa Francji miały czekać brytyjskie transportowce. Po tym generał ponownie odleciał do Londynu.
aaaaW Wielkiej Brytanii natychmiast zaczął starania o odtworzenie wielkich jednostek Wojska Polskiego. Personel lotniczy i morski ewakuowany niemal w całości został natychmiast zreorganizowany i wkrótce wprowadzony do działań. Resztki wojsk lądowych wyko- rzystywano do patrolowania linii brzegowej i przygotowywania obrony przeciwdesantowej w Szkocji. Z czasem sformowano z nich 1. Dywizję Pancerną i 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową.
aaaaPo napaści Niemiec na ZSRS premier wystąpił z prze- mówieniem radiowym, w którym przypominał istnienie konfliktu polsko-sowieckiego, ale proponował także sojusz antyniemiecki. Po długich i trudnych pertraktacjach 30 lipca 1941 r. Sikorski podpisał z sowieckim ambasadorem Iwanem Majskim układ normujący stosunki między nowymi sojusznikami. W tekście porozumienia zabrakło gwarancji dla polskiej granicy wschodniej, ale dołączono do niego protokół zapewniający zwolnienie z miejsc odosobnienia w ZSRS wszystkim Polakom i możliwość sformowania armii polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
aaaaJesienią 1941 r. gen. Sikorski zdecydował się na wizytę w ZSRS. Drogą lotniczą dotarł do Kairu, stamtąd na pokładzie niszczyciela popłynął do oblężonego Tobruku. Był jedynym przy- wódcą alianckim tak wysokiego szczebla, który wizytował „szczury Tobruku” w ich własnym gnieździe.
aaaaNastępnie generał odleciał do Kujbyszewa i Moskwy oglądanej już przez lornetki dowódców niemieckich czołówek pancernych. W czasie bezpośrednich rozmów ze Stalinem Sikorski uzgodnił rozbudowę armii o kolejne dwie dywizje, wyprowadzenie kon- tyngentu specjalistów wojskowych do Palestyny i Anglii oraz zasadę karania zbrodniarzy wojennych po zwycięstwie.
aaaaNiestety jego polityczne plany wkrótce legły w gruzach. Armia gen. W. Andersa nie została przeznaczona do walk na froncie wschodnim, lecz wycofano ją do Iraku. Starania o zasilenie sze- regów wojska przez amerykańską Polonię nie przyniosły spodzie- wanych rezultatów. Fiaskiem zakończyły się rozmowy Sikorskiego z prezydentem USA o kształcie powojennej Europy, Franklin Delano Roosevelt nie zgadzał się na odebranie pokonanym Niemcom Prus Wschodnich i przekazanie ich Polsce. Czesi wycofywali się z rozmów o konfederacji państw w powojennej Europie. Kiedy wiosną 1943 r. Niemcy ogłosili odkrycie masowych grobów oficerów polskich w Katyniu polsko-sowieckie stosunki dyplomatyczne zostały zerwane, a tym samym sprawa polskich Kresów Wscho- dnich uległa zawieszeniu w politycznej próżni.
aaaaNa skutek docierających do niego wiadomości o niepokojach w szeregach wojska na Bliskim Wschodzie (głównie na tle stosunków polsko-sowieckich i sprawy Kresów Wschodnich), zdecydował się na przeprowadzenie inspekcji Armii Polskiej na Wschodzie. W osta- tnim tygodniu maja 1943 r. Sikorski wyruszył do Egiptu i Palestyny. Przez miesiąc wizytował jednostki ćwiczące na pustyni, rozmawiał z oficerami i żołnierzami, odwiedził szkoły Junaków kształcące ewakuowaną z ZSRS młodzież. W wyniku inspekcji nastroje w woj- sku natychmiast się poprawiły, a polityczne spory wśród kadry zeszły na dalszy plan. Już w drodze powrotnej do Londynu premier Sikorski spotkał się z polskimi oficerami i żołnie- rzami, którzy w drodze z Francji przez Hiszpanię do Wielkiej Brytanii zostali osadzeni w obozie Miranda del Ebro, a następnie uciekli z niego i dotarli do Gibraltaru.
4 lipca 1943 r., tuż przed północą, Liberator AL 523 ze specjalnego dywizjonu transportowego dla VIP-ów, pilotowany przez Czecha, kpt. Eduarda Prchala, wzbił się w powietrze z pasa startowego poło- żonego u stóp legendarnej Skały. Szesnaście sekund później, runął z wysokości 300 stóp do morza. Natychmiast podjęta akcja ratunkowa zakończyła się niepowodzeniem. Uratowano jedynie pilota, wszyscy pasażerowie zginęli. W katastrofie tej ponieśli śmierć m.in. generał Sikorski i jego córka Zofia Leśniowska.
aaaaBrytyjska komisja śledcza powołana do zbadania okoliczności katastrofy wykluczyła sabotaż, przyjęto wersję wypadku (za- kleszczenie się linek sterów wysokości, których w Liberatorach nie było). Ponieważ dokumenty tej komisji nadal pozostają utajnione wciąż pojawiają się spekulacje o prawdziwych przyczynach kata- strofy. O przeprowadzenie skutecznego zamachu na polskiego premiera oskarżano wywiady: brytyjski, niemiecki i sowiecki oraz część polskich środowisk politycznych niechętnych Sikorskiemu.
Kulisy katastrofy nadal skrywa mrok tajemnicy.
 


aaaaWładysław Sikorski was born in Tuszów Narodowy in the Mielec poviat on 20 May 1881. He was a son of Tomasz Sikorski, a teacher in a folk school and Emilia née Albertowicz. In 1898 Władysław Sikorski began to attend the Teachers’ College in Rzeszów. At that time he lived at the College Headmaster Julian Zubczewski’s home. In 1902 Sikorski passed his final exam and enrolled into the Faculty of Civil Engineering at the Lvov Technical University. He graduated after five years. In 1904 he interrupted his studies and was called up into the Austrian Army for a one-year military service. In 1906 he was commissioned second lieutenant.
aaaaHe gave clandestine lectures on regular army tactics for the activists of the Polish Socialist Party. In 1908 he was a co-founder of the illegal Union for Armed Struggle (ZWC) and in 1910 a co-founder of its overt structure – the Rifle Association. In 1912, after the outburst of the Balkan War and the establishment of the Provisional Commission of Confederated Independence Parties, Sikorski became the Head of its Military Department. In 1914, in the face of imminent great war, he was called up into the Austrian army. Thanks to politicians’ mediation he was released from the service. In 9 August 1914 Sikorski joined the rifle units in Miechów. After the collapse of the idea of anti-Russian uprising in the Congress Kingdom, he became involved in the creation of the Supreme National Committee (NKN), in which he took the office of the Head of its Military Department. He promoted the idea of the expansion of the Legions, in opposition to Józef Piłsudski, who was reluctant to see Polish regiments under Austrian command. After the dissolution of the Legions, Sikorski continued recruitment to the Polish Armed Forces (Polnische Wehrmacht), however he opposed the appointment of German officers in such units. In 1917, after the “oath crisis”, the 2nd Brigade of the Legions fought its way to the Russian side of the front in Rarańcza, but Sikorski was arrested. He was sent to the Huszt (Khust) detention camp, where he was put under trial. Thanks to the intervention of the Polish MPs in Vienna he was released from internment. In autumn 1918 he was staying in Lvov. He organised the relief of the city which was under Ukrainian siege at that time. He took command of an operation group, which having taken Tarnopol and Brzeżany, reached as far as the Zbruch river.
aaaaIn the beginning of 1920, Sikorski was appointed brigade general and commander of an operation group. Initially his troops took the railway node in Mozyrz-Kalenkowicze, later covered the retreat of Polish forces from Kiev and defended Brest (Brześć). On 6 August 1920, Sikorski was given command of the 5th Army which was then created ad hoc. Under his command the army counter-attacked on the flank the Soviet forces marching on Warsaw. In April 1921, Sikorski was promoted to the rank of Division General and appointed Commander of the General Staff of the Polish Army. After President Gabriel Narutowicz was assassinated in December 1922, Sikorski was appointed Prime Minister, taking control of the situation, as the country was under a threat of civil war. In the years 1924-1925 Sikorski was the Minister of Military Affairs. He restructured the army and provided it with modern equipment to make it one of the strongest in Europe at that time.
aaaaAfter a clash with Józef Piłsudski concerning the orga- nisational system of the highest military authorities in 1925, Sikorski resigned from the post of the minister. He became the District Commander of the 6th Crops in Lvov. During the May Coup of 1926 he remained passive – he did not believe that the units faithful to the government would win but did not want to support his opponent. In 1928 he was removed from command and remained at Minister of Military Affairs’ disposal, with no specific commission. At that time Sikorski published a number of works of interest for the development of military science. In 1936 he became involved in the formation of the Morges Front, created with the aim to restore a fully democratic system in Poland.
aaaaNeither in September 1939 was he appointed to any specific post. His efforts to persuade the Commander-in-Chief to get him involved failed. When the government authorities crossed the Romanian border, Sikorski decided to escape to Paris.
aaaaOn 28 September 1939, Sikorski was asked to take command of newly formed Polish divisions. After Władysław Raczkiewicz took the post of the President of Poland, a meeting of Polish political leaders in Paris on 30 September decided to form the government in which Sikorski was appointed Prime Minister and the Minister for Military Affairs, then, in November 1939 also Commander-in-Chief. He started to organise the army. Soon he signed agreements on the establishment of Polish aircraft units in France and Great Britain and on the Polish Navy operations from British bases. As a result of his endeavours four infantry divisions were formed in France and the Independent Carpathian Rifle Brigade was established in the Middle East. However, the French blocked the establishment of a larger mechanised unit.
aaaaAt the same time Sikorski started a diplomatic campaign to encourage Polish-American citizens in both Americas to join the army. He also talked with the President of Czechoslovakia Eduard Beneš about the future federation of the countries.
aaaaAfter the outbreak of the Finnish-Soviet war and France’s political involvement in the conflict, an idea to create expedition forces which would fight with Bolsheviks was launched. The Independent Podhale Rife Brigade was planned to be part of such forces. However, when the expedition corps was ready for battle, the war in Finland came to an end. Instead, the Brigade took part in the intervention in Norway which was then invaded by the 3rd Reich.
aaaaDespite the victory in the battle of Narvik, Norway was defeated and the Brigade was evacuated to France which was about to capitulate. At that time Sikorski tried to persuade one French general after another to undertake a counteroffensive in the south of the country, however with no effect. Finally, on 18 June 1940 he gave the order to the Union of Armed Struggle to continue fighting in the country, while all Polish army units were ordered to march towards the ports from which they would be evacuated to the British Islands. Sikorski also decided to fly to London. Remembering the negative feelings of Poles when Marshal Edward Rydz-Śmigły left the army which was still fighting, he left an option to return to France by the same plane within 48 hrs open. In the talks with the new British Prime Minister Winston Churchill, Sikorski was ensured that the British would continue war actions. He returned to Libourne, organised the retreat of the last dispersed Polish units. British troopships were expected to wait for them in the ports of the British Channel and in the south of France. Then he flew back to London.
aaaaIn Great Britain he renewed his efforts to recreate larger units of the Polish Army. The aircraft and navy personnel, which had been evacuated almost in its entirety, was soon reorganised and used in military actions. The remaining land forces patrolled the shore line and prepared anti-landing defence in Scotland. With time the 1st Armoured Division and the Independent Parachute Brigade were formed on the basis of those units.
aaaaAfter the German invasion of the USSR, Sikorski gave a speech
on the radio. He addressed the existing Polish-Soviet conflict but proposed an anti-Nazi alliance. After the lengthy and difficult negotiations, on 30 July 1941 Sikorski and the Soviet ambassador Ivan Maisky signed an agreement restoring the relations between the new allies. The agreement did not contain a guarantee for the Polish eastern frontier, however a protocol was annexed to it ensuring that all Poles detained in the USSR would be released and a Polish army under General Władysław Anders’s command would be allowed to form. 

aaaaIn Autumn 1941, Sikorski visited the USSR. First he went to Cairo by plane and from there, on board of a destroyer, to Tobruk which was under siege at that time. Sikorski was the only leader of the allied forces of such a high rank to visit the soldiers who fought there –“the Tobruk Rats”, as they liked to be called – in their very nest. Then he flew to Kuibyshev and Moscow. At that time the Germans were so close to Moscow that commanders of their armoured units could watch the city through their field-glasses. Talking with Stalin face to face, Sikorski managed to obtain his consent for adding two more divisions to the existing army and for the withdrawal of a contingent of military experts to Palestine and the United Kingdom. They also agreed on the rule that war criminals would be punished after the victory.
aaaaUnfortunately, Sikorski’s political plans soon fell in ruin. General Anders’s army actually never fought on the Eastern Front, being withdrawn to Iraq instead. Sikorski’s efforts to mobilise American Poles did not bring the results expected. His talks with the President of the USA about the shape of a post-war Europe ended in fiasco. Franklin Delano Roosevelt did not agree to take Eastern Prussia from Germans and give it to Poland. The Czechs withdrew from negotiations about the confederation in post-war Europe. When the Germans announced the discovery of mass graves of Polish officers in Katyń in Spring 1943, Polish-Soviet diplomatic relations were broken, and what followed the issue of the Polish Eastern Borderland was suspended in a political void.
aaaaHaving heard the news about unrest in the army in the Middle East (mainly around the issue of the Polish-Soviet relations and the Eastern Borderland), Sikorski decided to make an inspection of the Polish Army in the East. In the last week of May 1943, he set off for Egypt and Palestine. Throughout a month he was visiting units which exercised on the desert and schools in which young people evacuated from the USSR were trained. In the course of his inspection, Sikorski managed to calm down the spirits, so the political disputes among the officers receded into the background. On his way back to London, Sikorski met with the Polish officers and soldiers, who, on their way from France to great Britain via Spain, had been set in a detention camp of Miranda del Ebro, then managed to escape and get to Gibraltar.
aaaaOn 4 July 1943, just before midnight, a Liberator AL 523 from a special transport division for VIPs, with a Czech pilot Captain Eduard Prchal, set off from the runway at the foot of the legendary rock. Sixteen seconds later, the plane fell into the sea from the height of 300 hundred feet. A rescue action was undertaken immediately but with no success. Only the pilot was saved while all the passengers, including Prime Minister Sikorski and his daughter Zofia Leśnio- wska, were killed.
aaaaA British court of inquiry was set up to examine the circumstances which led of the plane crash. The investigators ruled out sabotage, adopting the version of an accident in which jammed elevator controls were to be blamed (incidentally such a system was not used in Liberators). Since the documents of the court still remain secret, speculations about the true reasons of the crash continue to reappear. The British, German and Soviet intelligence as well as some Polish political circles hostile to Sikorski have been accused of the assassination of the Polish Prime Minister, however the true reasons of the tragedy are still wrapped in a shroud of mystery.